PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę sukcesów zawodowych i profesjonalizmu nauczycieli oraz przedstawiono zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę przeprowadzonych empirycznych badań jakościowych. Ponadto omówiono założenia projektu badawczego, zaprezentowano wyniki i analizę rezultatów badań dotyczących pojęcia i przejawów sukcesów zawodowych i profesjonalizmu w doświadczeniach badanych nauczycieli oraz czynników indywidualnych i zewnętrznych ułatwiających i utrudniających osiągnięcie sukcesu i profesjonalizmu.
EN
The article presents issues related to the teachers’ successful career and professionalism. The text includes an analysis of theoretical issues underlying the empirical qualitative research. The assumptions of the research project have been described in the article, alongside with presentation and analysis of the results concerning the notion and manifestation of successful career and professionalism as experienced by the research group of teachers, taking into account also individual and external factors facilitating or impeding teachers’ professionalism and successful career.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Dróżka, W. (2014). Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(19), 211–234. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.030.
 • Jakimiuk, B. (2016). Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli. W: J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska (red.), Rozwój nauczyciela od wczesnej dorosłości do późnej starości (s. 49–64). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Jakimiuk, B. (2017). Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jazukiewicz, I. (2017). Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. Problemy Profesjologii, (2), 57–68.
 • Kaniowski, A.M. (2010). Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: Wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego. W: J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (s. 13–48). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kupczyk, T. (2006). Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej – przegląd poglądów. W: T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej (s. 9–28). Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.
 • Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli. Kraków: Nomos.
 • Łukasik, J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łuszczuk, W. (2008). Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria: Pedagogika, (3), 13–26.
 • Markowski, K. (2003). Podmiotowe uwarunkowania skutecznego zarządzania. W: E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności? (s. 17–26). Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Michalak, J.M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Piorunek, M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Plewka, C. (2011). Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 61–68.
 • Ratajek, Z. (2005). Nauczyciel akademicki – jego osobowe cechy i profesjonalne mistrzostwo. W: E. Sałata (red.), Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli (s. 32–42). Radom–Warszawa: ITE PiB.
 • Sobol, E. (2005). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: PWN.
 • Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
 • Witkowski, L. (2018). Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Żechowska, B. (1978). Sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Słupsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_117-131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.