PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Zaangażowanie nauczycieli w rolę zawodową a ich oczekiwania gratyfikacji finansowej za wykonywaną pracę

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie rozpoczęto od założenia, że człowiek może wykorzystywać w różnym stopniu swoje uwarunkowania psychofizyczne: emocjonalne, poznawcze i behawioralne (aktywność). Czynniki te kształtują osobiste zaangażowanie i zachowanie ludzi oraz oddziałują zarówno na doświadczenia własne, jak i na funkcjonowanie w roli zawodowej. Badania przeprowadzono wśród 380 losowo wybranych nauczycieli szkół podstawowych z terenów wschodniego Mazowsza, północnej Lubelszczyzny oraz południowego Podlasia (teren ściany wschodniej). Analizy posłużyły do określenia korelacji pomiędzy oczekiwaną finansową gratyfikacją za pracę a zaangażowaniem zawodowym nauczyciela. W artykule przeanalizowano cztery rodzaje zaangażowania: emocjonalne, poznawcze, dydaktyczne i administracyjne, i skorelowano je z oczekiwaną przez nauczycieli gratyfikacją finansową za pracę zawodową. Na podstawie współczynnika korelacji gamma Goodmana i Kruskala (ϱ = 0,676; p < 0,001) oraz testu rang rho-Spearmana (γ = 0,650; p < 0,001) można wykazać, że siła związku pomiędzy zmiennymi jest wysoka, istotna statystycznie i dwustronna na poziomie 0,01. Stwierdzono, że ambiwalentny stosunek nauczyciela do wynagrodzenia generuje niższy poziom jego zaangażowania. Im wyższy jest poziom oczekiwań finansowych za wykonywaną pracę, tym wyższy stopień angażowania się w działalność zawodową nauczyciela ze szkoły podstawowej.
EN
The study began with the assumption that human beings can use their psychophysical conditions (emotional, cognitive and behavioural ones) to different degrees. These factors shape their personal commitment to their work as well as their behaviour, affecting both their own experiences and how they function in their professional roles. The research was conducted among 380 randomly selected primary school teachers from the eastern Mazovia, the northern Lublin and the southern Podlasie regions. Analyses were performed in order to determine any correlation between teachers’ expected financial reward for the work and their professional commitment. The article analyses four types of commitment – emotional, cognitive, teaching, and administrative – which were correlated with the financial reward expected by teachers for their work. On the basis of Goodman and Kruskal’s gamma (ρ = 0.676; p < 0.001) and Spearman’s rho (γ = 0.650; p < 0.001), it can be shown that the relationship between variables is statistically highly significant (two-sided at the 0.01 level). It was found that the teacher’s ambivalent attitude towards financial rewards generates a lower level of his/her involvement. The higher the level of financial expectations for the performed work, the higher the degree of a primary school teacher’s commitment to his/her professional activities.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Andrzejczak, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczyciela. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 15–33.
 • Bałażak, M. (2017). Postawy nauczyciela-wychowawcy wobec pracy w szkole. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(20), DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2017.2.25.
 • Bhatti, K.K., Nawab, S., Akbar, A. (2011). Effect of Direct Participation on Organizational Commitment. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 15–23.
 • Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss (Vol. 1: Attachment). New York: Basic Books.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Connell, J.P., Wellborn, J.G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. W: M.R. Gunnar, L.A. Sroufe (eds.), Minnesota Symposia on Child Psychology (s. 43–77). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 • Cook, S. (2008). The Essential Guide to Employee Engagement. Better Business Performance through Staff Satisfaction. London–Philadelphia: Kogan Page.
 • Finn, J.D. (1993). School Engagement and Students at Risk. Washington: National Center for Education Statistics.
 • Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C., Paris, A.H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109, DOI: https://doi.org/10.3102/00346543074001059.
 • Goffman, E. (2010). Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji. Kraków: Nomos.
 • Goffman, E. (2011). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.
 • Harter, K., Schmidt, F.L., Agrawal, S., Plowman, S.K. (2013). The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. Washington: Gallup Poll Consulting University Press.
 • Jabłoński, M. (2009). Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724, DOI: https://doi.org/10.5465/256287.
 • Kahn, W.A. (1992). To Be Fully There: Psychological Presence at Work. Human Relations, 45(4), 321–349, DOI: https://doi.org/10.1177/001872679204500402.
 • Katz, D., Kahn, R.L. (1978). The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley.
 • Klassen, R.M., Yerdelen, S., Durksen, T.L. (2013). Measuring Teacher Engagement: Development of the Engaged Teachers Scale (ETS). Frontline Learning Research, 1(2), 33‒52, DOI: https://doi.org/10.14786/flr.v1i2.44.
 • Kowalczyk, P. (2018). Badanie zaangażowania nauczycieli szkół publicznych. W poszukiwaniu ram koncepcyjnych modelu badawczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (130), 329–340, DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.29.
 • Kowalski, B. (2003). The engagement gap. Training, 40(4), 62.
 • Kulikowski, K., Madej, M. (2014). Zaangażowanie w pracę – problem z pomiarem. Problemy Zarządzania, 12/1(45), 99–112, DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.45.7.
 • Kutrowska, B. (2008). Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych. W: P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli (s. 49–60). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lawler, E.E., Hall, D.T. (1970). Relationships of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied Psychology, 54(4), 305–312, DOI: https://doi.org/10.1037/h0029692.
 • Lodahl, T., Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement. Journal of Applied Psychology, 49(1), 24–33, DOI: https://doi.org/10.1037/h0021692.
 • Maanen, J. van, Schein, E.H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. W: B.M. Staw (ed.), Research in Organizational Behavior (s. 209–264). Greenwich: JAI Press.
 • Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M. (1982). Employee-organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: Academic Press.
 • Newman, F.M., Wehlage, G.G., Lamborn, S.D. (1992). The Significance and Sources of Student Engagement. W: F.M. Newman (eds.), Student Engagement and Achievement in American Secondary Schools (s. 11–39). New York: Teachers College Press.
 • Porter, L., Steers, R., Mowday, R., Boulian, P. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603–609, DOI: https://doi.org/10.1037/h0037335.
 • Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600–619, DOI: https://doi.org/10.1108/02683940610690169.
 • Smith, K.K., Berg, D.N. (1987). Paradoxes of Group Life: Understanding Conflict, Paralysis, and Movement in Group Dynamics. San Francisco: New Lexington Press.
 • Sobczak, S., Zacharuk, T. (2018a). A model of pedagogical staff engagement in the educational process. W: L.G. Chova, A.L. Martínez, I.C. Torres (eds.), Research and Innovation (s. 3566–3574). Seville: IATED Academy.
 • Sobczak, S., Zacharuk, T. (2018b). School climate enhancement through teacher emotional involvement. W: L.G. Chova, A.L. Martínez, I.C. Torres (eds.), Research and Innovation (s. 3602–3611). Seville: IATED Academy.
 • Terruwe, A.A., Baars C.W. (1987). Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” .
 • Wróbel, A. (2014). Problem intencjonalności działań pedagogicznych. Studium teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Zeidner, M., Boekaerts, M., Pintrich, P.R. (2000). Self-regulation: Directions and challenges for future research. W: M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner (eds.), Handbook of Self-regulation (s. 749–768). San Diego: Academic Press.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_133-165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.