PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Mężczyźni w zawodach sfeminizowanych – funkcjonujące stereotypy i ich konsekwencje w percepcji studentów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na przeobrażenia zachodzące w pełnieniu ról społecznych oraz odchodzeniu od stereotypowego podziału na role męskie i kobiece w odniesieniu do funkcjonowania zawodowego. Zmiany te powodują, że w przypadku mężczyzn zachodzi konieczność odchodzenia od stereotypowej oceny ich pracy w zawodach kobiecych przede wszystkim ze względu na zmieniające się podejście samych mężczyzn do pełnienia ról zawodowych i rodzinnych oraz możliwości spełniania się w obszarach życia dotychczas niedostępnych dla mężczyzn ze względu na silnie zakorzenione stereotypy płci. Celem podjętych badań była diagnoza opinii studentów na temat funkcjonujących stereotypów i ich konsekwencji w odniesieniu do mężczyzn w zawodach sfeminizowanych. Wyniki przeprowadzonych badań ujawniły istotne statystycznie różnice w opiniach badanych ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania.
EN
Nowadays increasingly more attention is being devoted to the changing social roles and the departure from the stereotypical division into female and male roles regarding professional life. As a result of these changes, the perception of men’s work in feminine professions has to evolve as well, mainly since men themselves have started to approach their professional and family roles differently and have begun to seek fulfillment in the those spheres of life that used to be unavailable to them due to deeply rooted gender stereotypes. The aim of the study was to investigate students’ opinions regarding popular stereotypes and their consequences affecting men in feminized professions. The results of the research revealed statistically significant differences as far as the respondents’ sex and the place of residence is concerned.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
author
References
 • Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.
 • Cross, S., Bagilhole, B. (2002). Girls’ Jobs for the Boys? Men, Masculinity and Non-Traditional Occupations. Gender, Work and Organization, 9(2), 204–226, DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0432.00156.
 • Curran, D.J., Renzetti, C.M. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 • Czarnik, S., Strzebońska, A., Szklarczyk, D., Keler, K. (2011). Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Polacy i Polki na rynku pracy. Warszawa: PARP.
 • Dudak, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych. Problemy Profesjologii, (2), 23–32.
 • Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P. (2007). Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Warszawa: CeDeWu.
 • GUS (2017). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa.
 • Janicka, K. (1995). Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice. W: A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce (s. 89–118). Warszawa: Instytut Socjologii i Filozofii PAN.
 • Klimczak-Ziółek, J. (2005). Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany – przyczyny i skutki. W: Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielowska (red.), Rola biblioteki narodowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy (s. 105–124). Dąbrowa Górnicza: WSB.
 • Klimczak-Ziółek, J. (2011). Refleksje z badań nad zmianami aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w województwie śląskim. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, (2), 29–46.
 • Kluczyńska, U. (2017). Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Lipnicka-Grobelny, A., Goździk, I. (2012). Płeć psychologiczna a zadowolenie z pracy w zawodach stereotypowo męskich i kobiecych. Medycyna Pracy, 63(5), 531–540.
 • Łopacka-Sęczyk, E., Machaj, A. (2009). Cechy atrakcyjnego partnera w percepcji młodych dorosłych. Przegląd Terapeutyczny, (6–7). Pobrane z: http://www.ptt-terapia.pl/wp-content/uploads/2011/06/Edyta_LopackaAnita_Machaj.pdf (dostęp: 7.12.2018).
 • Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Reszke, I. (1991). Nierówności płci w teoriach. Warszawa: PAN.
 • Shen-Miller, D., Smiler, A.P. (2015). Men in Female-Dominated Vocation: A Rationale for Academic Study and Introduction to the Special Issue. Sex Roles, 72, 269–276, DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-015-0471-3.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_217-230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.