PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość to czas podejmowania ważnych decyzji życiowych. Jedną z priorytetowych jest decyzja dotycząca dalszej kariery edukacyjno-zawodowej. Ważne jest, aby planując swoją przyszłość zawodową (przyszłą karierę), młody człowiek wybrał taki obszar aktywności, w którym będzie mógł jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby. Przy podejmowaniu racjonalnych decyzji odnośnie do własnej przyszłości niewątpliwie pomocna jest wiedza o rynku pracy, a także wymaganiach związanych z przyszłą pracą zawodową. Celem prowadzonych badań uczyniono określenie obrazu pracy w percepcji młodzieży szkół średnich. Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzież ucząca się w szkołach średnich posiada dość realistyczny obraz pracy zawodowej. Pojęcie dobrej pracy wiąże głównie z takimi aspektami, jak wysokie zarobki, poczucie satysfakcji oraz możliwość rozwoju i spełnienia. Badani zdają sobie sprawę z wymagań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wymienili takie aspekty, jak: pracowitość, odpowiedzialność, doświadczenie zawodowe, posiadanie pożądanych dla danego zawodu umiejętności. Z przeprowadzonych badań powstał obraz młodzieży, która w większości nie ma w pełni sprecyzowanych planów zawodowych i w niewielkim stopniu posiada doświadczenie zawodowe. Analiza odpowiedzi badanych chłopców i dziewcząt wskazuje na istnienie pewnych różnic w postrzeganiu pracy przez obie grupy.
EN
The period of growing up and entering adulthood is the time to make important life decisions. One of the priority is the decision regarding further education and professional career. It is important that when planning your professional future (future career), a young person chooses an area of activity in which he/she will be able to make the best use of his/her resources. When making rational decisions about your own future, knowledge about the labour market and the requirements related to future professional work are certainly helpful. The aim of the research was to determine the image of work in the perception of secondary school students. The research shows that young people studying in secondary schools have a fairly realistic picture of professional work. The concept of good work is mainly related to such aspects as high earnings, a sense of satisfaction as well as the possibility of development and fulfillment. The respondents are aware of the employers’ requirements for future employees. They listed such aspects as: diligence, responsibility, professional experience, and having the skills desired for a given profession. The conducted research created an image of young people, who mostly do not have fully defined career plans and have limited professional experience. An analysis of the answers of the boys and girls surveyed indicates the existence of some differences in the perception of work by both groups.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bańka, A. (2014). Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości. Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery. Czasopismo Psychologiczne, 20(2), 305–318.
 • Bera, R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.
 • Brzezińska, A., Rękosiewicz, M., Syska, W., Piotrowski, K. (2016). Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne. Edukacja, 4(139), 26–41.
 • Cooper, C., Cox, Ch., Makin, P. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.
 • Ertelt, B.-J., Schulz, W.E. (2010). Podstawy doradztwa kariery. Z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności doradcze w świecie edukacji i pracy. Warszawa–Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
 • Gati, I., Gadassi, R., Saka, N. (2011). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties. Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19(1), 3–20, DOI: https://doi.org/10.1177/1069072710382525.
 • Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (97), 385–398.
 • Kot, P., Zaleszczyk, A.K. (2015). Trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u maturzystów. W: Z.B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością (s. 195–211). Lublin: Innovatio Press.
 • Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.
 • Mountain, A., Davidson, C. (2015). Working Together. Organizational Transactional Analysis and Business Performance. Farnham: Gower.
 • Rożnowski, B. (2013). Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 34–47.
 • Rożnowski, B., Markowski, K., Łobocki, J., Konefał, K. (2007). Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy. Wyniki badań terenowych w wybranych powiatach województwa lubelskiego. Lublin: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw.
 • Sarzyńska-Mazurek, E. (2017). Wartościowa praca w opinii różnych pokoleń. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 99(4), 84–92.
 • Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M.E., …, Vianen, A.E. van (2009). Life designing. A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239–250, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.004.
 • Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: GWP.
 • Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Wojtasik, B. (2005). Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w „społeczeństwie ryzyka”. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości (s. 177–183). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Wosik-Kawala, D., Sarzyńska-Mazurek, E. (2017). Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Yeung, W.-J., Rauscher, E. (2014). Youth early employment and behavior problems. Human capital and social network pathways to adulthood. Sociological Perspectives, 57(3), 382–403, DOI: https://doi.org/10.1177/0731121414531105.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_285-305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.