PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Przygotowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do aktywności na rynku pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Human work and its determinants are an important element of the socialization process of young person. It prepares for effective participation in social life. Being a conscious and purposeful activity, it develops professional skills and shapes personality of young people as a fully mature and independent. Educational values of work are particularly important in working with socially maladjusted youth. Being one of the methods included in the group of culture, technics allow for the development of the pupils’ personality and also equips them with professional competencies, necessary for re-integration into the social the environment from which they were excluded. In the monographic study of a youth an educational centre, work is an important element of the socialisation process which is based on education, development of professional, practical and theoretical competencies, as well as behavioural stimulation of the pupil to undertake activities related to the provision of work. The economy system supplements the undertaken activities and additionally stimulates the juveniles to be active and to work on themselves.
PL
Praca ludzka i jej uwarunkowania stanowią istotny element procesu socjalizacji młodego człowieka, przygotowując go do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jako świadoma i celowa działalność człowieka zarówno rozwija ona jego kompetencje zawodowe, jak i kształtuje jego osobowość do w pełni dojrzałej i samodzielnej. Jej walory wychowawcze są szczególnie istotne w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Będąc jedną z metod zaliczanych do grupy kulturotechnik, praca ludzka pozwala na rozwój osobowości wychowanka, a także wyposaża go w kompetencje zawodowe niezbędne do ponownego włączenia do środowiska społecznego, z którego został wykluczony. W objętym badaniami monograficznymi młodzieżowym ośrodku wychowawczym praca jest ważnym elementem procesu resocjalizacyjnego, opartym na edukacji, rozwijaniu kompetencji zawodowych, praktycznych i teoretycznych, a także na behawioralnym stymulowaniu wychowanka do podejmowania aktywności związanych ze świadczeniem pracy. System ekonomii punktowej, uzupełniający podejmowane oddziaływania, dodatkowo stymuluje wychowanków do aktywności i pracy nad sobą.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
  • Bogaj, A. (2007). Człowiek w środowisku pracy. W: S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika pracy (s. 25–32). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Dobijański, M. (2017). Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej w pracy z nieletnimi w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Siedlce: MarLab.
  • Karney, J.E. (2007). Psychopedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Miszczuk, R. (2014). Młodzież niedostosowana społecznie na świętokrzyskim rynku pracy. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 24(14), 231–244.
  • Okoń, W. (red.). (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015, poz. 1872).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245; Dz.U. 2019, poz. 534, 730).
  • Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_307-321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.