PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Ocena sytuacji na rynku pracy przez osoby pracujące w kraju i za granicą w kontekście ich funkcjonowania zawodowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętych badań było porównanie oceny sytuacji na rynku pracy przez badane osoby pracujące w Wielkiej Brytanii i zatrudnione w kraju w kontekście możliwości ich funkcjonowania zawodowego na rynku pracy oraz poczucia zagrożenia utratą pracy. Problematyka podjętych badań umiejscowiła je w nurcie badań empirycznych, dlatego metodą gromadzenia wiedzy o interesującym zjawisku był sondaż diagnostyczny. Badaniami objęto 399 osób, w tym 200 Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii oraz 199 osób zatrudnionych w kraju. Do opracowania całości zebranego materiału empirycznego zastosowano test istotności różnic t-Studenta dla grup niezależnych, który został wykorzystany w celu poszukiwania podobieństw i różnic w ocenie sytuacji na rynku pracy w miejscu swojego zatrudnienia między osobami migrującymi zarobkowo a osobami zatrudnionymi w Polsce. Analizy przeprowadzonych badań wykazały, że osoby migrujące zarobkowo oraz osoby pracujące w Polsce odmiennie oceniają sytuację na rynku pracy w kraju pobytu.
EN
The aim of the undertaken research was to compare the assessment of the situation on the labour market by the surveyed people working in the UK and employed in the country in the context of the possibility of their professional functioning in the labour market and a sense of job loss. The issue of research undertaken put them in the mainstream of empirical research, which is why the diagnostic survey was a method of gathering knowledge about an interesting phenomenon. The research covered 399 people, including 200 Poles working in Great Britain and 199 people employed in the country. A test of significance of t-Student’s differences for independent groups was used to develop the entire collected empirical material which was used to search for similarities and differences in the assessment of the labour market situation in the place of employment between people migrating in earnings and people employed in Poland. Analyzes of the conducted research have shown that people migrating in earnings and people working in Poland differently assess the situation on the labour market in the country of residence.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bogaj, A., Kwiatkowski, S.M. (red.). (2006). Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • Business Insider Polska. (2017). Dobre dane z Wielkiej Brytanii. Bezrobocie najniższe od ponad 40 lat. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-wielkiej-brytanii-stopa-bezrobocia/3dqcspl (dostęp: 16.08.2017).
 • Duda, S., Mamcarz, H., Pakuła, A. (2000). Ekonomia. Lublin: Wydawnictwo Morpol.
 • Cybulska, A. (2016). Praca za granicą. Komunikat z badań CBOS, (175). Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_175_16.PDF (dostęp: 10.11.2019).
 • Furmanek, W. (2000). Podstawy edukacji zawodowej. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Furmanek, W. (2006). Zarys humanistycznej teorii pracy. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 • Furmanek, W. (2008). Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy. [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty − wyzwania – antynomie (s. 98–114). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kacperska, M. (2008). Teoretyczne aspekty rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kotlorz, D. (red.). (2007). Ekonomia rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kozek, W. (1994). Praca w warunkach zmian rynkowych. Warszawa: Wydawnictwo First Business College.
 • Kozioł, L., Pocztowski, A. (1988). Gospodarowanie zasobami pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kryńska, E. (1997). Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kryńska, E., Suchecka, J., Suchecki, B. (1998). Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Studia i materiały. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kwiatkowski, E. (1998). Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce. W: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: IPiSS.
 • Marciniak, S. (red.). (1994). Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów. Warszawa: PWN.
 • Meller, J. (1998). Popyt na pracę i jego determinanty. W: R. Horodeński (red.), Gospodarka zasobami pracy (s. 38–45). Białystok: Wydawnictwo WSE.
 • Milewski, R. (1998). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 • NN. (2018). Rynek pracy. Pobrane z: http://rynekpracy.org/x/902899 (dostęp: 17.10.2018).
 • Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.
 • Oleksyn, T. (1991). Bezrobocie w Polsce – przyczyny, perspektywy i przeciwdziałanie. Polityka Społeczna, (3), 70–88.
 • Ratajczak, Z. (1996). Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu (s. 65–87). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Sadowski, Z. (red.). (1997). Leksykon rynku pracy. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia (T. 2). Warszawa: PWN.
 • Stochmiałek, J. (2002). Edukacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w krajowej i europejskiej polityce społecznej. W: W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy (s. 110–125). Olsztyn–Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu.
 • Sztumski, J. (1981). Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Tyszka, T. (2005). Przedsiębiorczość lekiem na bezrobocie. Gazeta Prawna, (9), 4–5.
 • Unolt, J. (1999). Ekonomiczne problemy rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_323-340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.