PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Organizacje pozarządowe jako narzędzie skutecznej polityki społecznej w kontekście zwalczania bezrobocia na przykładzie Lubelszczyzny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezrobocie jest jednym z elementów kształtujących politykę socjalną. Istnieje szereg narzędzi do walki z tym niekorzystnym zjawiskiem. W momencie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej został wzmocniony trzeci sektor poprzez wsparcie finansowe udzielane w ramach funduszy strukturalnych. W związku z tym w okresie ostatnich 15 lat można zaobserwować wzmożone działania mające na celu zmniejszenie stopy bezrobocia nie tylko poprzez wsparcie udzielane przez aparat państwowy, lecz przede wszystkim przez organizacje pozarządowe. Celem opracowania było zwrócenie uwagi na zjawisko bezrobocia na terenie województwa lubelskiego na przełomie lat oraz ukazanie roli NGOs w kontekście walki z tym zjawiskiem.
EN
Unemployment is one of the elements that shape social policy. There are a number of tools to combat this unfavourable phenomenon. At the time of Poland’s accession to the structures of the European Union, the third sector was strengthened by financial support provided by structural funds. Therefore, in the last 15 years one could observe intensified actions aimed at reducing the unemployment rate not only through the state initiatives, but primarily by non-governmental organizations. The aim of the article was to present the phenomenon of unemployment in the Lublin Voivodeship over the years and to emphasize the role of NGOs in the context of combating this aspect of social reality.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Alokacja na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Pobrane z: https://rpo.lubelskie.pl/uploads/pub/pages/page_198/text_images/Projekt_Regionalnego_Programu_Operacyjnego_Wojewodztwa_Lubelskiego_na_lata_2014_2020%20(2).pdf (dostęp: 12.06.2019).
 • Biuro Planowania Przestrzennego (2002). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Pobrane z: http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_1/Roz1_09.htm (dostęp: 28.06.2019).
 • Charycka, B., Gumkowska, M. (2019). Kondycja organizacji pozarządowych – najważniejsze fakty 2018. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pobrane z: https://api.ngo.pl/media/get/108904 (dostęp: 24.06.2019).
 • Ciechański, J. (1991). Teoria geopolityki a realia Europy Wschodniej. Sprawy Międzynarodowe, 44(2), 77–87.
 • Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission) (2018). Employment and Social Developments in Europe Annual Review 2018. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2767/875456.
 • Encyklopedia PWN (2006). Warszawa: PWN.
 • Eurostat (2019). Regional GDP per capita in the EU in 2017. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80 (dostęp: 28.06.2019).
 • Fatyga, M. (2018). Lubelskie wspiera młodych. Lubelskie na Rynku Pracy, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, (1), 4–5.
 • Gach, G., Krzesiński, P. (2018). Rynek pracy – perspektywa zatrudnionych w województwie lubelskim. Raport z badań ilościowych. Lublin: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Wydział Badań i Analiz.
 • GUS (2008). Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2007 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iv-kwartal-2008-r,3,6.html?contrast=default (dostęp: 24.06.2019).
 • GUS (2011). Dane statystyczne. Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl (dostęp: 28.06.2019).
 • Jaworski, S. (2014). The Ins and Outs of Unemployment in Polish Voivodeships. Quantitative Methods In Economics, 15(2), 349–358.
 • Kaźmierczak, T., Rymsza, M. (red.). (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Mazur, S., Pacut, A. (red.). (2015). System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Regulamin konkursu 11.1. Pobrane z: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-397-11_1_aktywne_wlaczenie.html (dostęp: 18.06.2019).
 • Regulamin konkursu 9.1. Pobrane z: https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/10478/regulamin-konkursu-9-1-pdf.pdf (dostęp: 18.06.2019).
 • Regulamin konkursu 9.3. Pobrane z: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-265-9_3_rozwoj_przedsiebiorczosci.html (dostęp: 18.06.2019).
 • Stockhammer, E. (2004). The Rise of Unemployment in Europe. London: Edward Elgar Publishing.
 • Stopa bezrobocia w kraju i województwie lubelskim. Pobrane z: http://wuplublin.praca.gov.pl/stopa-bezrobocia (dostęp: 24.06.2019).
 • Urząd Statystyczny w Lublinie (2019). Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego. (2019). Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania2/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-lubelskiego-luty-2019-r-,1,91.html (dostęp: 28.06.2019).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2016, poz. 546).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_353-366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.