PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Motywacja do pomagania oraz cechy osobowości studentów przygotowujących się do pracy z seniorami – badania polsko-niemieckie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter empiryczny. Celem było porównanie motywacji do pomagania oraz cech osobowości studentów polskich i niemieckich przygotowujących się do pracy z osobami starszymi. Pytanie badawcze, na które poszukiwano odpowiedzi w drodze badań, brzmiało: Czy istnieją – a jeśli tak, to jakie są – różnice w zakresie motywacji do pomagania oraz w zakresie cech osobowości studentów polskich i niemieckich przygotowujących się do pracy z seniorami? Metodą badań był sondaż diagnostyczny, a narzędziami badawczymi były: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji autorstwa Anny Kanios i Anny Bocheńskiej-Brandt oraz Kwestionariusz NEO-FFI Paula T. Costy i Roberta R. McCrae służący do diagnozy cech osobowości z modelu Wielkiej Piątki. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że przyszli opiekunowie osób starszych różnią się w zakresie motywacji do pomagania oraz wybranych cech osobowości. W grupie studentów z Niemiec najczęstszą towarzyszącą młodym ludziom motywacją podczas decyzji o pracy z seniorami są zainteresowania, a w grupie studentów z Polski jest to poczucie powołania do niesienia pomocy innym ludziom. Również w zakresie cech osobowości zarysowały się różnice istotne statystycznie. Zaistniały one w zakresie takich skal, jak: neurotyczność, ekstrawersja oraz ugodowość.
EN
The article is empirical. The aim of the article was to compare motivation to help and personality traits of Polish and German students preparing to work with seniors. The research question to which the research was sought was: Do they exist and if so what differences in the motivation to help and in the personality traits of Polish and German students preparing to work with seniors? The research method was the diagnostic survey, and the research tools were: a questionnaire of own design by Anna Kanios and Anna Bocheńska-Brandt and the NEO-FFI Questionnaire by Paul T. Costa and Robert R. McCrae for the diagnosis of personality traits from the Big Five model. The obtained research results prove that future careers of the elderly differ in terms of motivation to help and selected personality traits. In the group of students from Germany, the most common motivation accompanying young people when they decide to work with seniors are interests, and in the group of students from Poland it is a sense of calling to help other people. Also statistically significant differences were found in terms of personality traits. They occurred in the range of scales such as neuroticism, extraversion and agreeableness.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Armstrong, M. (2007). Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Boyens, K. (2016). Ausbildungen im Portrait, Gesundheit & Pflege. Hannover: Euro Akademie Magazin.
 • Dyk, S. van, Lessenich, S. (2009). Die jungen Alten Analysen einer neuen Sozialfigur. Frankfurt: Campus Verlag.
 • Gołąb, A. (1980). Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi (s. 229–284). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • https://www.pflegeausbildung.net/pflegeberufegesetz.html (dostęp: 10.07.2019).
 • Kanios, A. (2017). Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kantowicz, E. (2012). Pedagogika (w) pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Kenrick, D.T., Neuberg, S.T.L., Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
 • Kotlarska-Michalska, A. (2000). Starość w ujęciu socjologicznym. Roczniki Socjologii Rodziny, 12, 147–159.
 • Lamprecht, A.M. (2003). Die Bedeutung und Funktion des Glaubens im Alter. Fakultät VII – Architektur – Umwelt – Gesellschaft der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades.
 • McCrae, R.R., Costa, P.T. (2005). Osobowość człowieka dorosłego. Kraków: WAM.
 • Obuchowski, K. (1983). Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Oleś, P. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Ossowska, M. (1963). Podstawy nauki o moralności. Warszawa: PWN.
 • Pohlmann, S. (2004). Das Alter im Spiegel der Gesellschaft. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
 • Rosenfelder, M. (2010). Weiterbildungslehrgang für Führungsaufgaben (Basisausbildung) Basales und mittleres Pflegemanagement. Bildungszentrum LKH Klagenfur.
 • Rosset, E. (1967). Ludzie starzy. Studium demograficzne. Warszawa: PWE.
 • Seidl, C. (2005). Schöne junge Welt: Warum wir nicht mehr älter werden. Gebundenes Buch.
 • Siuta, J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Spichalsky, K., (2016). Change Management und Mitarbeiterbefragungen: Konzeptionelle Überlegungen und empirische Erkenntnisse (AutoUni – Schriftenreihe, Band 87). Springer Verlag Wiesbaden.
 • Strohbücker, B. (2018). Wir müssen unser Potential stärker nutzen, das Magazin, des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands E.V., Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD), vertreten durch Dr. Andreas Tecklenburg als Vorsitzenden des Qualitätsausschusses des VUD.
 • Tecklenburg, A. (2018). Qualität leben, das Magazin des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands E.V. Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD), vertreten durch Dr. Andreas Tecklenburg als Vorsitzenden des Qualitätsausschusses des VUD.
 • Tesch-Römer, U.A. (2006). Altwerden in Deutschland, Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.
 • Trafiałek, E. (2006). Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2006). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_149-163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.