PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Postawy osób starszych wobec starości

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aging is one of the greatest challenges of the 21st century. This situation has consequences for social, health, economic and educational policies. In the face of these changes, it is important for a person working with seniors to be well prepared for challenges at work. From this perspective, it is important to learn about the attitudes of seniors towards their own old age. It will help to understand the functioning of the individual in old age. An analysis of the literature on the subject indicates that the attitudes of other people towards seniors and the perception of their own old age affect how an individual ages and how he/she assesses his/her quality of life. Knowledge of attitudes towards old age can be used to plan activities for active aging. The article is a review and summarizes the state of knowledge about attitudes towards old age contained in the Polish literature on the subject. It also integrates existing knowledge about attitudes towards old age. The aim of the article was to present the most important concepts of attitudes towards old age and to indicate the area of application of this knowledge to social work practice (both its inclusion in curricula as well as accessibility for social workers). Taking into account the criterion of the review article, the focus was put on justifying the need to take up this subject in view of aging societies, providing a definitive definition of the concept of “attitude”, its relation to the concept of attitudes towards old age, and the most important typologies of attitudes towards old age. The summary presents some practical conclusions for the practice of social work.
PL
Starzenie się społeczeństw jest jednym z największych wyzwań XXI w. Sytuacja ta niesie za sobą konsekwencje dla polityki społecznej, zdrowotnej, gospodarczej i edukacyjnej. W obliczu zachodzących zmian ważne jest dobre przygotowanie do pracy osób pracujących z seniorami. Z tej perspektywy istotne jest zapoznanie się z postawami seniorów wobec własnej starości. Pomogą one zrozumieć funkcjonowanie jednostki w starości. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że postawy innych osób wobec seniorów oraz sposób postrzegania własnej starości wpływają na to, jak jednostka się starzeje i jak ocenia jakość swojego życia. Znajomość postaw wobec starości można wykorzystać do planowania działań na rzecz aktywnego starzenia się. Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi podsumowanie wiedzy na temat postaw wobec starości zawartej w polskiej literaturze przedmiotu oraz integruje dotychczasową wiedzę na temat postaw wobec starości. Celem opracowania było przybliżenie najważniejszych koncepcji postaw wobec starości oraz wskazanie obszaru zastosowania tej wiedzy do praktyki pracy socjalnej (zarówno uwzględnienie jej w programach nauczania, jak i udostępnienie pracownikom socjalnym). Uwzględniając kryterium przeglądowości, skoncentrowano się na: uzasadnieniu konieczności podjęcia tej tematyki z uwagi na starzejące się społeczeństwa, podaniu definicyjnego ujęcia pojęcia „postawa”, odniesieniu się do koncepcji postaw wobec starości. Ponadto przedstawiono najważniejsze typologie postaw wobec starości. W podsumowaniu zamieszczono kilka praktycznych wniosków dotyczących praktyki pracy socjalnej.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Allport, G.W. (1929). The composition of political attitudes. American Journal of Sociology, 35(2), 220–238. DOI: https://doi.org/10.1086/214980
 • Bromley, D.B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.
 • Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. (2014). Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Czerniawska, O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Erikson, E.H. (1994). The Life Cycle Completed. New York, London: W.W. Norton & Company.
 • Erikson, E.H. (1995). Play and actuality. In: A.I. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (pp. 232–269). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Fidelus, A. (2012). Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji skazanych. Forum Pedagogiczne, (1), 87–124.
 • GUS (2019). Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html (access: 17.06.2019).
 • Halicka, M. (2004). Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne. Białystok: Wydawnictwo Akademii Medycznej.
 • Hill, R.D. (2010). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa: MT Biznes.
 • Kijak, R., Szarota, Z. (2013). Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Kornadt, A.E., Siebert, J.S., Wahl, H.-W. (2019) The interplay of personality and attitudes toward own aging across two decades of later life. PLoS ONE, 14(10). e0223622. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223622
 • Mądrzycki, T. (1997). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: WSiP.
 • Modrzewski, J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Muchnicka-Djakow, I. (1984). Czas wolny w klubie seniora. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J., Tobin, S.S. (1968). Personality and patterns of aging. In: B.L. Neugarten (ed.), Middle Age and Aging: A Reader in Social Psychology (pp. 173–174). Chicago: University of Chicago Press.
 • Pilch, T. (red.). (2005). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (T. 4). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Reichard, S., Livson, F., Peterson, P. (1962). Aging and Personality. New York: John Wiley and Sons.
 • Steuden, S. (2014). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szarota, Z. (2010). Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Szymański, M.J. (2000). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Thomas, W.J., Znaniecki, F. (1918). Polish Peasant in Europe and America. Boston: Richard G. Badger, The Gorham Press.
 • Witkowski, L. (2000). Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Zych, A.A., Bartel, R. (1990). Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_165-175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.