PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Emocjonalna gotowość do dialogu z osobą odmienną kulturowo obecnych i przyszłych pracowników socjalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była próba ustalenia różnic w poziomie emocjonalnej gotowości do dialogu z osobą odmienną kulturowo między obecnymi i przyszłymi pracownikami socjalnymi. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty. Badaniami objęto dwie grupy osób: pracowników socjalnych oraz studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna, po 40 osób w obu grupach. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że poziom gotowości do kontaktu z osobą odmienną kulturowo badanych grup osób można określić jako przeciętny w niektórych wymiarach, jak chociażby uważność/pilność w interakcji, z tendencją ku wynikom wysokim. Nieznacznie lepiej w tej analizie wypadli badani pracownicy socjalni. Różnica między nimi a kandydatami na pracowników socjalnych jest jednak niewielka.
EN
The aim of the research was to find differences in the level of emotional readiness to dialogue with a culturally different person between current and future social workers. The survey method was used in the research, and the research tool was the Intercultural Sensitivity Scale by Guo-Ming Chen and William J. Starosta. The research covered two groups of people: social workers and students of the last year of first and second cycle studies in the field of social work, 40 people in both groups. The analysis of the results showed that the level of readiness to contact a culturally different person of both studied group can be described as average in some dimensions, such as mindfulness/urgency in interaction with the tendency towards high results. The social workers surveyed performed slightly better in this analysis. However, the difference between them and the candidates for social workers is small.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Brągiel, J. (2002). Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego. W: J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny (s. 69–88). Opole: Wydawnictwo UO.
 • Chen, G.-M., Starosta, W.J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. W: B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19 (s. 353–383). Thousand Oaks: Sage.
 • Fritz, W., Mollenberg, A., Chen, G.-M. (2002). Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts. Intercultural Communication Studies, 11(2), 165–176.
 • Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Möllenberg, A., Chen, G.-M. (2005). An Examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14(1), 53–65.
 • Kantowicz, E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Korczyński, M., Świdzińska, A. (2017). Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1(6), 113–129.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 • Lum, D. (1999). Culturally Competent Practice: A Framework for Growth and Action. Pacific Grove: Brooks/Cole –Thomson Learnin.
 • Stephan, W.G., Stephan, C.W. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: GWP.
 • Taylor, Ch. (1992). The Politics of Recognition. W: Ch. Taylor, A. Gutmann (eds.), Multiculturalism (s. 25–74). Princeton: Princeton University Press.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.).
 • Williams, C. (2006). The Epistemology of Cultural Competence. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 87(2), 209–220. DOI: https://doi.org/10.1606/1044-3894.3514
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_247-265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.