PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Edukacja międzykulturowa jako element kształcenia pracowników służb społecznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było uzasadnienie włączenia problematyki z zakresu edukacji międzykulturowej do procesu kształcenia pracowników służb społecznych. Przedstawiciele zawodów pomocowych przyczyniają się do poprawy funkcjonowania społecznego jednostek i grup poprzez szeroki wachlarz działań służących rozwiązywaniu ich problemów. Do nowych grup wymagających interwencji pomocowych w naszym kraju należą migranci. Jest to szeroka kategoria obejmująca osoby z doświadczeniem migracyjnym, a specyfika pracy z migrantem jest istotnym wyzwaniem współczesności. Oprócz rozwiązań systemowych praca z osobą pochodzącą z innego kraju, kultury, będącą innego wyznania czy mówiącą w innym języku wymaga posiadania dodatkowych kompetencji. Edukacja międzykulturowa oraz jej dotychczasowy dorobek teoretyczny i praktyczny umożliwiają przygotowanie do właściwego zrozumienia kontekstu problemu i niesienia skutecznej pomocy.
EN
The purpose of the article was to justify the inclusion of issues in the field of intercultural education for education of social service employees. Representatives of aid professions contribute to the improvement of social functioning of individuals and groups through a wide range of actions aimed at solving their problems. Migrants are among the new groups that need help in our country. This is a broad category including people with migration experience and specificity of working with a migrant is a significant challenge of modern times. In addition to system solutions, working with a person from another country, culture, being a different religion or speaking in another language, requires additional competences. Intercultural education and its current theoretical and practical achievements enable preparation for a proper understanding of the problem’s context and effective help.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny.
 • Burszta, W.J. (1997). Antropologia kultury. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Burszta, W.J. (2003). Wstęp: ruchliwość i stabilność. W: J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja – Europa – Polska (s. 7–10). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Czechowska-Bieluga, M., Kanios, A., Adamowska, L. (red.). (2010). Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Delors, J. (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Warszawa: UNESCO.
 • Firlit-Fesnak, G. (2008). „Czym chata bogata…”. Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Głąbicka, K. (2014). Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2002). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Grzybowski, P.P. (2007). Wychowanie ku międzykulturowości – o poszukiwaniu człowieka w Innych i Obcych. W: M. Czerepaniak-Walczak, M. Dudzikowa (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (T. 2; s. 105–123). Gdańsk: GWP.
 • Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Grzymała-Moszczyńska, H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Iglicka, K. (2008). Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jaźwińska, E., Okólski, M. (red.). (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kamiński, T. (2006). Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy. W: J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej (s. 11–27). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kanios, A., Czechowska-Bieluga, M. (red.). (2014). Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kraszewski, P. (2003). Typologia migracji. W: W.J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracje – Europa – Polska (s. 11–16). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kromolicka, B., Linka, A. (2018). Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim. Szczecin: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Lesińska, M., Okólski, M. (red.). (2018). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. W: A. Sadowski, J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Edukacja międzykulturowa. Cz. 1: Pogranicze. Studia socjologiczne (T. XVII; s. 28–38). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Majchrowska, A. (2005). Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej. Koncepcja roli zawodowej. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 33(1), 203–230.
 • Majdzińska, K. (2007). Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Markowska, D. (1990). Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, (4), 109–117.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2016). Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci. Białystok: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Nikitorowicz, J. (2000). Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej. W: T. Pilch (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi (s. 85–104). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Nikitorowicz, J. (2003). Edukacja międzykulturowa. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 934–941). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Nikitorowicz, J. (2004). Idea międzykulturowości i próby jej realizacji. W: K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej (s. 29–42). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Porowski, M. (1999). Służba społeczna. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej (s. 270). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. 2009, nr 45, poz. 366).
 • Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.
 • Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Stosunki między wspólnotami i międzyetniczne w Europie. Raport końcowy programu Rady Europy dotyczący stosunków między wspólnotami (1996). Warszawa: Biuro ds. Migracji i Uchodźstwa MSW.
 • Świdzińska, A. (2014). Pedagogika międzykulturowa wobec adaptacji i integracji imigrantów – szczytne cele wobec trudnej praktyki. W: A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski (red.), Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych (s. 114–123). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_267-281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.