PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Teoretyczne inspiracje dla praktyki pracy socjalnej. Odniesienia do teorii uczestnictwa Karola Wojtyły

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy podjętej w niniejszym artykule jest teoria uczestnictwa opracowana na gruncie dociekań filozoficznych. Jest to w szczególności teoria Karola Wojtyły. Autor ten, wpisując się w personalistyczną perspektywę oglądu rzeczywistości, integruje osobę i czyn jako fundament przedmiotowej teorii. Inspiracje dla praktyki pracy socjalnej wyłaniające się z toku analizy stanowią (w zamierzeniu tego artykułu) impuls do dalszej, samodzielnej refleksji o czynnikach warunkujących procesy uczestnictwa społecznego i współdziałania w przetwarzaniu rzeczywistości życia codziennego osób, rodzin, grup społecznych, społeczności lokalnych i całych społeczeństw. Zastosowane tu narzędzie ontologicznej analizy czynnikowej może być stosowane w podobnych projektach wydawniczych. Wymiernym efektem tego działania może być kreślenie nowych pól zainteresowania łączącego teorię z praktyką, nauki humanistyczne z naukami społecznymi, medycznymi, technicznymi itp. W obszarze pracy socjalnej, która nosi znamiona dyscypliny praktycznej, konieczne jest przekraczanie tradycyjnych granic dzielących poszczególne nauki i dystansujących osiągany na ich gruncie dorobek teoretyczny, badawczy czy metodyczny. Integralność i holizm są bowiem konieczne dla pełniejszego oglądu rzeczywistości, w której podejmowane są działania na rzecz przebudowy warunków życia ludzkiego w teraźniejszości i przyszłości.
EN
The subject of the analysis undertaken in this article is the theory of the participation developed on the ground of philosophical inquiry. This is, in particular, the theory of Karol Wojtyła. This author, inscribing into the personalists perspective of the inspection of reality, integrates the person and the act as the foundation of the theory. Inspirations for the practice of social work emerging from the analysis constitute (in the intention of this article) an impulse for the further independent reflection on the factors conditioning processes of social participation and cooperation in the processing of everyday life of people, families, social groups, local communities and entire societies. The ontological factorial analysis tool used here can be applied in similar publishing projects. A measurable effect of this activity may be drawing new fields of interest combining theory and practice, humanities with social sciences, medical, technical, etc. In the area of social work, which carries the hallmarks of a practical discipline, it is necessary to transgress the traditional border sharing individual sciences and outdistancing the theoretical, research or methodical achievements achieved on their basis. Integrity and holism are necessary for a more comprehensive view of the reality, in which actions are taken to reconstruct the conditions of human life in the present time and the future.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Abramowski, E. (1899). Pierwiastki indywidualne w socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego.
 • Abramowski, E. (1906). Znaczenie współdzielczości dla demokracji. Warszawa: Towarzystwo Kooperatywistów.
 • Abramowski, E. (1907). Idee społeczne kooperatywizmu. Warszawa: Biblioteczka Społem.
 • Anzenbacher, A. (2008). Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.
 • Bartnik, C. (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Judycki, S. (2007). O dzisiejszym stanie epistemologii. W: M. Hetmański (red.), Epistemologia współczesna (s. 71–84). Kraków: Universitas.
 • Kamiński, A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
 • Kasprzyk, L., Węgrzecki, A. (1974). Wprowadzenie do filozofii. Warszawa: PWN.
 • Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 • Krzeczkowski, K. (1936). O stanowisko nauk praktycznych. Warszawa: Drukarnia Kasy im. Mianowskiego (Nadbitki z tomu XXI „Nauki Polskiej”, s. 45–74).
 • Krzywicki, L. (1986). Człowiek i społeczeństwo. Wybór pism. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • MNiSW (2018). Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD, https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf (dostęp: 10.02.2020).
 • Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Warszawa: Nasza Księgarnia, ZNP.
 • Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Ossolineum.
 • Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (poz. 1818), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf (dostęp: 10.01.2020).
 • Żukiewicz, A. (2009). Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Żukiewicz, A. (2015). Od pracy społecznej do pracy socjalnej. O powrocie do źródeł społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (s. 103–121). Opole: Wydawnictwo UO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_27-37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.