PL EN


2020 | 33 | 1 |
Article title

Pracownik socjalny i asystent rodziny w systemie wspierania rodziny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cooperation of a social worker and a family assistant is conducive to effective social work with a family. This is especially true in situations in which previous efforts made by welfare workers have been unsuccessful. The responsibilities of social workers have been dealt with in the literature on numerous occasions but have never been subjected to in-depth analyses covering the cooperation of social workers with family assistants. A family assistant supports a family so that it can overcome difficulties, especially those concerning children. The assistant accompanies parents in introducing changes that will make it possible for their children to develop properly. Unlike social work, the work of an assistant is characterised by a high level of individualisation at work due to the fact that there are fewer recipients of that work. On the other hand, social assistant’s work is similar to a social worker’s work in that the social assistant’s task is to boost family members’ sense of agency and the quality of their lives. The aim of the family assistant’s activities is largely to make the family self-reliant and to make the children stay in the family. The article endeavours to discuss the scopes of the social worker’s and family assistant’s roles within the family support system.
PL
Efektywnej pracy socjalnej z rodziną sprzyja właściwa współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny. Zharmonizowanie ich zadań jest ważne szczególnie w sytuacjach, w których dotychczasowe działania przedstawicieli służb społecznych nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów. Zadania pracownika socjalnego, wielokrotnie opisywane w literaturze, nie doczekały się pogłębionych analiz obejmujących wspólne działanie z asystentem rodziny. Asystent wspiera rodzinę tak, by mogła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące dzieci, oraz towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian umożliwiających prawidłowy rozwój ich potomstwa. W przeciwieństwie do pracy socjalnej cechą właściwą asystowaniu jest wysoka indywidualizacja działań, możliwa dzięki mniejszej liczbie świadczeniobiorców. Podobnie do pracownika socjalnego asystent ma na celu zwiększenie poczucia wpływu członków rodziny na własne życie, przyczyniając się do podniesienia poziomu jego jakości. Optyka asystenta rodziny ogniskuje się głównie na jej usamodzielnieniu i pozostawieniu dzieci w ich naturalnym środowisku, obejmując szeroko rozumianą pedagogizację. W artykule podjęto próbę omówienia zakresów ról pracownika socjalnego i asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-03-27
Contributors
References
 • Bielecka, E. (2014). Asystent rodziny w przestrzeni życia i funkcjonowania rodziny. W: M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.), Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną (s. 153–174). Warszawa: CRZL.
 • Bieńko, M. (2012). Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (s. 93–120). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Czechowska-Bieluga, M. (2017). Diagnoza, praca socjalna, zmiana. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kadela, K., Kowalczyk, J. (2014). Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: WRZOS.
 • Kłos, A. (2016). Praca socjalna z rodziną (Materiał informacyjny, niepublikowany).
 • Kotlarska-Michalska, A. (2004). Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej. W: J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja (s. 8–23). Opole: Wydawnictwo UO.
 • Krasiejko, I. (2013). Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Krasiejko, I. (2016). Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: MRPiPS.
 • Krasiejko, I., Bronk, F., Jezior, M., Sinacka-Kubik, E., Gajewska, M., Rudnik, M., … Kwapisz, A. (2017). Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne (Materiały szkoleniowe, niepublikowane).
 • NIK (2015). NIK o asystentach rodziny. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-asystentach-rodziny.html (dostęp: 28.03.2019).
 • Olech, A. (2006). Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Świątkowski, A.M. (2016). Komentarz do art. 140 k.p. W: Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: SIP Legalis, Nb 1.
 • Świderska, M. (2013). Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Trawkowska, D. (2006). Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 i 827; Dz.U. 2015, poz. 4).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016, poz. 1666).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015, poz. 1390).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem (Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887).
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin (Dz.U. 2016, poz. 1860).
 • Żukiewicz, A. (2011). Asystent rodziny: profesja i pomoc. Odniesienia do etycznych aspektów integracji w życie rodzinne. W: A. Żukiewicz (red.), Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia (s. 58–71). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_1_73-82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.