PL EN


2020 | 33 | 2 |
Article title

Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak obecnie powinna wyglądać powszechna edukacja muzyczna. Punktem wyjścia rozważań i tworzenia modelowych rozwiązań było założenie, że powinna ona uwzględniać przemiany edukacyjne, jakie dokonują się na świecie, wynikające z przeobrażeń kulturowych i cywilizacyjnych, poza tym powinna być głęboko osadzona we współczesnej kulturze. Podstawą autorskich myśli i budowania nowych koncepcyjnych rozwiązań są opinie ekspertów z dziedziny pedagogiki (w tym Kena Robinsona i Andreasa Schleichera) oraz założenia normatywne opracowane przez ważne europejskie instytucje (m.in. Radę Unii Europejskiej). W artykule omówiono również przemiany oświatowe, jakie dokonują się na świecie, w tym przeobrażenia w edukacji muzycznej. W końcowej części opracowania autor odwołał się do polskiej sytuacji, starając się odpowiedzieć na pytanie, co i jak należałoby zmienić, aby edukacja muzyczna pełniła ważne funkcje i odpowiadała na istotne współczesne potrzeby oraz dlaczego ostatnia reforma edukacyjna utrudnia dokonywanie pozytywnych przeobrażeń w dziedzinie oświaty.
EN
The paper seeks to determine what a 21st-century music education system should look like. The underlying assumption in author’s deliberations and development of model solutions was that it should consider the ongoing global transformations in education which are driven by cultural and technological changes, and that it should be deeply rooted in contemporary culture. The starting point for author’s reflections and conceiving new design solutions are opinions endorsed by experts in the field of education (including Sir Ken Robinson and Andreas Schleicher), as well as normative stipulations elaborated by major European institutions (i.a. the Council of the European Union). Further, the paper discusses the ongoing global transformations in education, including those pertaining to music education. Finally, the author presents the realities of the education system in Poland, and tries to conclude what should be changed and in what manner to make music education carry out a vital role and respond to the present needs; he also explains why the latest reform has hindered favourable changes in education.
Year
Volume
33
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Białkowski, A. (2000a). Edukacja muzyczna jako edukacja estetyczna. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 1(218), 8–15.
 • Białkowski, A. (2000b). Polska koncepcja powszechnego wychowania muzycznego a wyzwania współczesności. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 4(221), 124–131.
 • Białkowski, A. (2001). Powszechna edukacja muzyczna: Współczesne zagrożenia i dylematy. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 4(226), 179–184.
 • CBOS (2016). Młodzież 2016. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Czerniak, J. (2013). System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(2), 45−52.
 • Górowska-Fells, M., Płatos, B. (oprac.). (2009). Zestawienie systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej i EOG. Eurydice: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Grusiewicz, M. (2015). Kongres w prawdziwie światowym stylu. Powiew zmian i innowacji w oświacie. Wychowanie Muzyczne, 5(297), 13–25.
 • Grusiewicz, M. (2020). Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji muzycznej. W: E. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb, A. Parkita (red.), Konteksty kultury i edukacji muzycznej (s. 85−97). Kielce: Wydawnictwo UJK.
 • Hartman, J. (2018). Ja, prostak. Polityka, 26 czerwca.
 • Jakubowski, M., Konarzewski, K., Muszyński, M., Smulczyk, M., Walicki, P. (2017). Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport Fundacji Evidence Institute i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pobrane z: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/01/Szkolne-talenty-Europy-u-progu-zmian-raport-EI-ZNP-2017.pdf (dostęp: 23.04.2019).
 • Kłakówna, Z.A. (2018). Szkoła na XXI wiek... Polonistyka: Innowacje, (8), 191−208.
 • Komisja Europejska (KE). (2010). Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie. Raport Komisji Europejskiej. Warszawa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Kompetencje przyszłości. Pobrane z: http://kongres.ibe.edu.pl/index.php/materialy/10-materialy/8-kompetencje-przyszlosci (dostęp: 23.04.2019).
 • Krótkie opisy systemów edukacji. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/systemy-edukacji-w-europie (dostęp: 23.04.2019).
 • Marciniak, M. (2019). 7 zasad fińskiego cudu edukacyjnego. Pobrane z: www.mamyrade.pl/2017/09/30/7-zasad-finskiego-cudu-edukacyjnego (dostęp: 23.04.2019).
 • Polskie Biuro Eurydice (PBE). (2020a). Wykaz raportów Polskiego Biura Eurydice. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/raporty-polskiego-biura-eurydice (dostęp: 10.10.2020).
 • Polskie Biuro Eurydice (PBE). (2020b). Krótkie opisy systemów edukacji. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/systemy-edukacji-w-europie (dostęp: 23.04.2019).
 • Przychodzińska, M. (1979). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego: tradycje – współczesność. Warszawa: WSiP.
 • Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne − idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: WSiP.
 • Przychodzińska, M. (2011). Powszechne wychowanie muzyczne 1960–1990. Między koncepcją a realizacją. Cz. I: Wychowanie Muzyczne, 3(275), 4–14; Cz. II: Wychowanie Muzyczne, 4(276), 4–16.
 • Robinson, K. (2006). Czy szkoły zabijają kreatywność? (Prelekcja wygłoszona na konferencji TED). Pobrane z: www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl#t-22572 (dostęp: 23.04.2019).
 • Robinson, K. (2010). Zrewolucjonizujmy nauczanie! (Prelekcja wygłoszona na konferencji TED). Pobrane z: www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution/transcript?language=pl (dostęp: 23.04.2019).
 • Robinson, K. (2019). Zmiana paradygmatu edukacji. Pobrane z: http://kenrobinson.pl/kenrobinson-edukacja (dostęp: 23.04.2019).
 • Schleicher, A. (2019). Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku. Warszawa: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 • Smoleńska-Zielińska, B. (2016). Ucieczka czy trwanie? Wartości muzyki w edukacji. W: A. Michalski (red.), Pedagogika muzyki. Ideały, wartości, pragmatyka (s. 58−98). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Urbaniak, J. (2019). 10 różnic pomiędzy polskim a fińskim systemem edukacji. Pobrane z: http://dziecisawazne.pl/10-roznic-pomiedzy-polskim-a-finskim-systemem-edukacji (dostęp: 23.04.2019).
 • Wojnarowska, M. (2016). Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia. Trendy, (4), 9−14.
 • Wyniki PISA 2015. Pobrane z: https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2015 (dostęp: 23.04.2019).
 • Wyniki PISA 2018. Pobrane z: https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018 (dostęp: 22.12.2019).
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz.Urz. UE L 394/10).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_2_103-116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.