PL EN


2020 | 33 | 2 |
Article title

Wykorzystywanie polskich i międzynarodowych doświadczeń w innowacyjnym programie plastycznej edukacji wczesnoszkolnej (wnioski z pierwszego roku realizacji programu)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opisane w opracowaniu badania są pokłosiem międzynarodowego projektu badawczo-dydaktycznego „Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie” (projekt współfinansowany przez UE, październik 2011 – wrzesień 2013). Autorka po zakończeniu projektu prowadziła trzyletnie badania (2015–2018) nad efektywnością modelu NSE (mającego służyć rozwojowi umiejętności życiowych dzieci) w 12 szkołach podstawowych Polski południowej. W niniejszym artykule autorka dzieli się pierwszymi wnioskami z badań, dotyczącymi możliwości wpływu modelu NSE na wzrost umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym i pokonywania stresu w sytuacjach trudnych. W tym celu zostały omówione wyniki badań eksperymentalnych, w których uczestniczyło 126 dzieci z trzech środowisk (duże miasto, małe miasto, wieś) po roku realizacji modelu NSE w szkołach w klasie I szkoły podstawowej. Wyniki przynoszą optymistyczne dane, cieszy fakt wzrostu w grupach eksperymentalnych strategii współpracy przy obniżeniu strategii obronnych, niekorzystnych dla dalszego zdrowia psychicznego dzieci: uniku, ulegania, agresji.
EN
The article describes the findings of the international research project “Science-Art-Education. An innovative model of diagnosis, methods, techniques of work with an artistically gifted learner” (the project co-financed by EU, October 2011 – September 2013). On completion of the project, the author carried out a three-year research (2015–2018) on the effectiveness of the model SAE (whose aim is to develop life skills in children) applied in twelve schools in southern Poland. The article presents the initial conclusions from the research on possible influence of the SAE model on development of the skill of cooperation and combating stress in difficult situations by young learners. One hundred and twenty six children from different backgrounds (big city, small town, village) took part in the experimental research. The research was carried out for a year on the SAE model in its form of primary school. The results bring optimistic data – there is a marked increase in development of strategies of cooperation accompanied by decrease of defence strategies, such as avoidance, submission, aggression, which negatively affect child’s further development.
Year
Volume
33
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
author
References
 • Aksman, J. (red.). (2013). Nauka-Sztuka-Edukacja. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych KAAFM.
 • Aksman, J., Pułka, J., Kordek, P. (oprac.). (2013). Nauka-Sztuka-Edukacja, opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu. Kraków: KAAFM.
 • Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Cichecka-Jusińska, I., Pławska, K. (2011). Kwestionariusz „Mały Kosmita”. Narzędzie do badania postaw Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych Społecznie RSwSTS. Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.
 • Krasoń, K. (2011). Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych (SPTO). Podręcznik do testu w wersji dla szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.
 • Kuśpit, M. (2018). Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kwieciński, Z. (2014). Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej. Kultura i Edukacja, 2(102), 173–180.
 • Marzec-Holka, K., Radziewicz-Winnicki, A., Wiłkomirska, A. (2018). Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Wysocka, E., Gwóźdź, J. (2011). Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersji dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III. Kraków: MEN.
 • PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I FILMY METODYCZNE DO REALIZACJI MODELU „NAUKA – SZTUKA – EDUKACJA”
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2015). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2016). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2017a). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (podręcznik).
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2015). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CD).
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2016). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CD).
 • Aksman J., Gabzdyl, J. (2017). Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I, II, III. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji lekcji w klasie I, II, III. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (płyta CDD).
 • Filmy metodyczne, instruktażowe dla nauczycieli o realizacji modelu NSE w klasach I, II i III (scenariusz i konsultacja pedagogiczna: J. Aksman; trzy filmy).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_2_131-148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.