PL EN


2020 | 33 | 2 |
Article title

Przystosowanie szkolne dzieci twórczych i nietwórczych w wieku 6–7 lat

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie aktywności twórczej interesuje badaczy od dawna, ale obecnie zauważamy wzrost zainteresowania tą problematyką. W szkołach zmieniają się systemy kształcenia; metody, które były stosowane kiedyś, stają się przestarzałe, a więc należy szukać nowych – takich, które zaspokoją dzisiejsze oczekiwania dzieci i młodzieży. Postawa twórcza pozwala dziecku bardziej poznać siebie, pomaga mu odnaleźć właściwą drogę, zrozumieć zawiłości życia. Zagadnienie twórczości u dzieci rozpatrywano w niniejszych badaniach w kontekście przystosowania do szkoły. Sformułowano następujący problem badawczy: Czy istnieje zależność między poziomem zdolności twórczych a stopniem przystosowania szkolnego? W badaniach wykorzystano następujące metody diagnostyczne: Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej oraz Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena (TCT-DP). W badaniach uczestniczyło 81 dzieci z dwóch lubelskich szkół podstawowych w wieku 6–7 lat, w tym 46 chłopców i 35 dziewczynek. Uwzględniając dotychczasową literaturę przedmiotu, spodziewano się wystąpienia istotnej zależności między poziomem zdolności twórczych u dzieci w wieku 6–7 lat a ich przystosowaniem społecznym. Jak wynika z przeprowadzonych analiz wyników badań własnych, takie związki w badanej grupie nie występują. W praktyce oznacza to, że dzieci, które odznaczają się wysokimi zdolnościami twórczymi, mogą ujawniać zachowania świadczące o słabym przystosowaniu społecznym, z kolei dzieci „nietwórcze” mogą być ocenione wysoko w tym zakresie.
EN
The issue of creative activity has been interesting for researchers for a long time, and nowadays we notice an increase in interest in this subject. School systems change; methods that were once used, are becoming obsolete, so we should look for new ones that will meet today’s expectations of children and young people. Creativity nowadays allows the child to get to know each other better, helps him or her find the right way, understand the intricacies of life. The issue of creativity in children was considered in this study in the context of adaptation to school. The research problem was formulated as follows: Is there a relationship between the level of creative abilities and the degree of school adaptation? The following diagnostic methods were used in the research: Student Behavior Sheet by B. Markowska and the Drawing of Creative Thinking by K.K. Urban and H.G. Jellen (TCT-DP). The research group consisted of 81 children aged 6–7 from two Lublin primary schools (46 boys and 35 girls). Taking into account the literature on the subject, a significant relationship was expected between the level of creative abilities in children aged 6–7 and their social adaptation. It follows from the analysis of the results of own research, such compounds do not exist in the studied group. In practice, this means that children who have high creative abilities can reveal behaviors that indicate poor social adaptation, while “non-creative” children can be assessed highly in this respect.
Year
Volume
33
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Brejnak, W. (red.). (2002). O pomyślny start ucznia w szkole. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” (Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wydanie specjalne).
 • Dymara, B. (red.). (1996). Dziecko w świecie sztuki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Gajda, J. (2008). ABC mądrego rodzica. Inteligencja twojego dziecka. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 • Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka. Warszawa: WSiP.
 • Guz, S., Zwierzchowska, I. (2010). O pomyślny start szkolny dziecka. Warszawa: WSP TWP.
 • Guz, S., Sokołowska, T. (red.). (2008). Aktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSP TWP.
 • Klim-Klimaszewska, A. (2005). Pedagogika przedszkolna. Warszawa: PIW.
 • Klus-Stańska, D. (2004). Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Kopik, A. (red.). (2007). Sześciolatki w Polsce. Raport 2006: diagnoza badanych sfer rozwoju. Kielce–Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst.
 • Kujawiński, J. (1990). Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych. Warszawa: WSiP.
 • Lubowiecka, J. (2000). Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: WSiP.
 • Malicka, M. (1982). Uroki i trudy twórczego życia. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • MEN (2008). Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach. Informator. 2008/2009. Rok Przedszkolaka. Pobrane z: www.men.gov.pl (dostęp: 16.11.2019).
 • Michalak, R., Misiorna, E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Myrdzik, B., Karwatowska, M. (red.). (2011). Twórczość w szkole. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nęcka, E. (2004). Twórczość. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna (T. 2; s. 783–807).Gdańsk: GWP.
 • Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Partyka, M. (red.). (2000). Modele opieki nad dzieckiem zdolnym. Materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Szmidt, K.J. (2005). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Śliwerski, B. (red.). (2010). Pedagogika (T. 4). Gdańsk: GWP.
 • Urban, K.K., Jellen, H.G. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Uszyńska-Jarmoc, J. (2003). Twórcza aktywność dziecka. Białystok: Trans Humana.
 • Wiatrowska, L., Dmochowska, H. (2013). Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wilgocka-Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Zakrzewska, B. (2003). Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Warszawa: WSiP.
 • Zborowski, J. (1986). Rozwijanie aktywności twórczej. Warszawa: WSiP.
 • Zwierzyńska, E., Matuszewski, A. (2006). Kwestionariusze „Klasa wobec mnie”, „Ja wobec klasy”. Podręcznik. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_2_35-50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.