PL EN


2013 | 20 | 2 |
Article title

Kompetencja organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych do podejmowania uchwał prawotwórczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the twenty-first century international relations are a  complex picture of changing processes, which participate in the subjects of international law. These include the UN specialized agencies. Legislative competence of the UN specialized agencies have a  different character than the power to make recommendations or other non-binding resolutions included by some authors to soft law. There is a  small number of UN specialized agencies, which is law-making powers such as the WHO, WMO, ICAO. Therefore, this issue should not be marginalized, because it is very important for international law, especially in the context of such fundamental issues as inter alia the concept of “law-making resolutions”, the concept of competence and source of international organizations to adopt law-making resolutions, and place of law-making resolutions of the UN specialized agencies in the directory of sources of international law.
PL
W  XXI wieku stosunki międzynarodowe stanowią skomplikowany obraz zmieniających się procesów, w  których współuczestniczą podmioty prawa międzynarodowego. Należą do nich również organizacje wyspecjalizowane ONZ, których kompetencja prawotwórcza ma charakter odmienny niż kompetencja do podejmowania zaleceń lub innych uchwał o  charakterze niewiążącym zaliczanych przez niektórych autorów do soft law. Istnieje nieduża liczba organizacji wyspecjalizowanych ONZ, które mają kompetencje prawotwórcze, tj. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W  związku z  tym problematyka ta nie powinna być marginalizowana, jest bowiem niezwykle istotna dla prawa międzynarodowego, zwłaszcza w  kontekście tak fundamentalnych zagadnień jak m.in. pojęcie uchwały prawotwórczej, pojęcie i  źródło kompetencji organizacji międzynarodowych do podejmowania uchwał prawotwórczych czy miejsce uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ w  katalogu źródeł prawa międzynarodowego.
Year
Volume
20
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-11-18
Contributors
References
 • Alvarez, J.E. 2005. International Organizations as Law-makers, Oxford.
 • Baylis, J., Smith, S. (red.) 2001. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford.
 • Bierzanek, R. 1991. Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego,
 • Lublin.
 • Blokker, N.M. 1999. Decisions of international organizations: the case of the European Union, „Netherlands Yearbook of International Law”, t. 30.
 • Boyle, A., Chinkin, Ch. 2007. The Making of International Law, Oxford.
 • Buchowska, N. 2005. Uchwały organizacji międzynarodowych w  polskim porządku prawnym – zarys problematyki [w:] P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 2, Poznań.
 • Conforti, B. 2000. The Law and Practice of the United Nations, Hague–London–Boston.
 • Cox, R.W., Jacobson, H.K. 1973. The Framework for Inquiry [w:] R.W. Cox (et al.), The Anatomy of Influence. Decision Making in International Organization, New Haven–London.
 • Czapliński, W., Wyrozumska, A. 2001. Sędzia państwowy wobec prawa międzynarodowego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Czubik, P., Kuźniak, B. 2002. Organizacje międzynarodowe, Warszawa.
 • Detter, I. 1965. Law-making by International Organizations, Stockholm.
 • Doliwa-Klepacki, Z.M. 1997. Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa
 • Fitzmaurice, G. 1958. Some Problems the Formal Sources of International Law [w:] F.M. van Asbeck (red.), Symbolae Verzijl, La Haye.
 • Frowein, J.A. 1989. The Internal and External Effects of Resolutions by International Organizations,
 • Zeitschrift für ausländisches Öfftentliches Recht und Völkerrecht, t. 49.
 • Gordenker, L. 1991. International Organization in the New World Order, „Fletcher Forum of World Affairs”, t. 15, nr 2.
 • Henkin, L. 1979. How Nations Behave, New York.
 • Klepacki, Z.M. 1979. Uchwały organizacji międzynarodowych państw socjalistycznych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 9, s. 81–92.
 • Jacobson, H.K., Reisinger, W.M., Mathers, T. 1986. National Entanglements in International Governmental Organizations, „American Political Science Review”, t. 80, nr 1, s. 141–159.
 • Kocot, K. 1961. Nowe tendencje w  dziedzinie prawa narodów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, t. 8.
 • Koskenniemi, M. 2000. Introduction [w:] M. Koskenniemi (red.), Sources of International Law, Ashgate, Dartmouth.
 • Lachs, M. 1958. Umowy wielostronne, Warszawa.
 • Menkes, J., Wasilkowski, A. 2006. Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa.
 • Michałowska-Gorywoda, K. 1971. Pojęcie i  rodzaje decyzji organizacji międzynarodowych oraz klasyfikacja i  analiza prawna decyzji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Zeszyty Naukowe SGPiS, Prace Instytutu Handlu Międzynarodowego”, t. 5, nr 84.
 • Morawiecki, W. 1965. Organizacje międzynarodowe, Warszawa.
 • Morawiecki, W. 1971. Funkcje organizacji międzynarodowej, Warszawa.
 • Pieńkos, J. 1994. Glosarium terminologii stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 • Poncio, R.J. 1996. Beyond 1995: negotiating a  new UN through Article 109, „Fletcher Forum of World Affairs”, t. 20, nr 1.
 • Reinalda, B., Verbeek, B. 2004. The issue of decision making within international organizations [w:] Reinalda, B., Verbeek, B. (red.), Decision Making Within International Organizations, London, New York.
 • Rosenau, J.N. 1995. Governance in the Twenty-First Century, „Global Governance”, t. 1, nr 1.
 • Rydzkowski, J. 2000. Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa.
 • Schermers, H.G. 1995. International Organization [w:] R. Bernhardt (red.), Encyclopedia of Public International Law, t. 2.
 • Sonnenfeld, R. 1979. Uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zagadnienia prawne, Warszawa, s. 13.
 • Sykulska, M. (oprac.), 1996. Prawo międzynarodowe publiczne, Gdańsk.
 • Szafarz, R. 1997. Międzynarodowy porządek prawny i  jego odbicie w  polskim prawie konstytucyjnym [w:] M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i  wspólnotowe w  wewnętrznym porządku prawnym, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 • Tammes, A.J.P. 1958. Decisions of international organs as a  source of international law, Recueil des cours, t. 94.
 • Virally, M. 1956. La valeur juridique des recommendations des organisations internationales, Annuaire français de droit international, t. 2.
 • Voitovich, S.A. 1990. Normative Acts of the International Economic Organizations in International Law-Making, „Journal of World Trade, Law, Economics, Public Policy”, t. 24, nr 4.
 • Wright, Q. 1955. The Study of International Relations, New York: Appleton–Century–Crofts.
 • Wyrozumska, A. 2006. Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej a  konstytucyjny system źródeł prawa [w:] K. Wójtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji na prawo międzynarodowe i  procesy integracyjne, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
 • Wyrozumska, A. 2006. Umowy międzynarodowe. Teoria i  praktyka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2013_20_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.