PL EN


2014 | 21 | 2 |
Article title

Fabianism political doctrine in the late nineteenth and early twentieth century

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Towarzystwo Fabiańskie jest socjalistyczną organizacją założoną w Londynie w 1884 roku. Pięć lat później przedstawiono publikację Eseje fabiańskie, które stanowiły główne założenia doktryny politycznej, nazwanej fabianizmem. Do kluczowych idei zalicza się gospodarkę kolektywistyczną, municypalizm, państwo socjalistyczne, idee demokracji. Fabianie uznali, że zmiany powinny mieć charakter gradualistyczny i pokojowy, z przestrzeganiem obowiązującego prawa przy równoczesnym podkreślaniu znaczenia tradycji brytyjskiej w kształtowaniu wspólnoty narodowej. Równocześnie fabianie odrzucili rozwiązania propagujące indywidualizm i ustrój kapitalistyczny, rewolucyjne i utopijne zmiany systemu społecznego i politycznego. Jednak doktryna nie znalazła szczególnego zainteresowania politycznego i społecznego w Europie ze względu na jej lokalny i pragmatyczny charakter.
EN
The Fabian Society is socialist organization established in London in 1884. Five years later, the Fabians presented the publication Fabian Essays which contained the key assumptions of political doctrine, called fabianism. The key ideas of fabianism include a collectivist economy, municipalization, the socialist state and the idea of democracy. The Fabians agreed that changes should be gradual and peace, with respect for the law and the presentation of the importance of British tradition in shaping the national community. At the same time the Fabians rejected solutions that promote individualism and capitalism, revolutionary and utopian changes in the social and political system. However, the Fabian doctrine was not found particular interest in political and social life in Europe due to its local and pragmatic character.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
21
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-21
Contributors
References
 • Bauman, Z. 1959. Socjalizm brytyjski. Źródła – filozofia – doktryna polityczna, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa.
 • Bednarczyk, B. 1995. Labour Party. Od Tradeunionizmu do Wilsonizmu. Dylematy polityczne, społeczne i ideologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Blair, T. 1995. Socialism, Fabian Tract, nr 558, London.
 • Facts for Socialists showing The Distribution of the National Income and its Results. 1926. Fabian Tract, nr 5, London.
 • Fishel Milburn, J. 1958. The Fabian Society and the British Labour Party, „The Western Political Quarterly”, nr 2.
 • Fraser, R. 1930. A Social Philisophy for Fabians, Fabian Tract, nr 234, London.
 • Grinberg, D. 1977. Towarzystwo Fabiańskie 1884–1914. Ludzie–Idee–Organizacja, niepublikowana praca doktorska, Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Holcombe, A. N. 1921. The Government of the Fabian Socialist Commonwealth, „The Quarterly Journal of Economics”, nr 3.
 • Holroyd, M. 1998. Bernard Shaw, Vintage, London.
 • Jones, D. B. 1929. Fabianizm i Fabianie, „Droga”, nr 1.
 • Kang, S. 1979. Graham Wallas and Liberal Democracy, „The Review of Politics”, nr 4.
 • Labour and the New Social Order. A Report on Reconstruction. 1918, W. Speaight & Sons, London.
 • MacKenzie, J., MacKenzie, N. 1978. The First Fabians, Quartet Books, London–Melbourne–New York.
 • MacKenzie, N. 1979. Percival Chubb and the Founding of the Fabian Society, „Victorian Studies”, nr 1.
 • McBriar, A. M. 1949. Sidney Webb and the London County Council, [w:] The Webbs and their Work, M. Cole (ed.), Frederick Muller Ltd., London.
 • McBriar, A. M. 1966. Fabian Socialism and English Politics 1884–1918, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Middleton, J. S. 1949. Webb and the Labour Party, [w:] The Webbs and their work, M. Cole (ed.), Frederick Muller Ltd., London.
 • Municipalization by Provinces. 1905. Fabian Tract, nr 125, London. Piachaud, D. 1993. What`s wrong with the Fabianism?, Fabian Tract, nr 558, London.
 • Pease, E. P. 2006. The History of the Fabian Society, BiblioBazaar, Charleston.
 • Report on Fabian Policy and Resolutions. 1896. Fabian Tract, nr 70, London.
 • Ricci, D. M. 1969. Fabian Socialism: A Theory of Rent as Exploitation, „Journal of British Studies”, nr 1.
 • Shaw, G. B. 1892. The Fabian Society: Its Early History, Fabian Tract, nr 41, London.
 • Shaw, G. B. 1926. Socialism and Superior Brains. A Reply to Mr. Mallock, Fabian Tract, nr 146, London.
 • Shaw, G. B. 1948. Fabian Essays, George Allen and Unwin Ltd., London.
 • Smith, T. B. 1993. Indefence of Privilege: The City of London and the Challange of Municipal Reform 1875–1890, „Journal of Social History” , nr 1.
 • Stigler, G. J. 1959. Bernard Shaw, Sidney Webb and the Theory of Fabian Socialism, „Proceedings of the American Philosophical Society”, nr 3.
 • Stone, D. 2005. Capturing the Political Imagination. Think tanks and the Policy Process, Frank Cass, London–Portland.
 • Tokarczyk, R. 1998. Współczesne doktryny polityczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Toye, R. 2003. The Labour Party and the Planned Economy 1931–1951, Boydell & Brewer Press Ltd., Woodbridge.
 • Vlam, A. B. 1951. Philosophical foundations of English socialism, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Waters, C. 1989. Progressives, Puritans and the Cultural Politics of the Council 1889–1914, [w:] Politics and the People of London: The London County Council 1889–1965, A. Saint (ed.), The Hambledon Press, London.
 • Webb, B., Webb, S. 1920. A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain, Longmans, Green and Co., London.
 • Willis, K. 1977. The Introduction and Critical Reception of Marxist Thought in Britain 1850–1900, „The Historical Journal”, nr 2.
 • Zięba, A. 2001. Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Temida 2, Białystok.
 • Ziętara, W. 2010. Think tanks. Na przykładzie USA i Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
 • Ziętara, W. 2013. Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884–1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2014_21_2_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.