PL EN


2014 | 21 | 2 |
Article title

Geopolityka feministyczna: główne problemy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Geopolityka krytyczna zajmuje się dekonstrukcją oraz analizą tekstów i mów związanych z elitami międzynarodowej polityki. W ten sposób pokazuje, jak nasz świat i jego geograficzne formy są tworzone i ukształtowane przez dyskurs oraz jak dyskurs, tworzony przez elity władzy, wpływa na świat. Jednak geopolityka feministyczna idzie dalej. Co prawda wywodzi się z geopolityki krytycznej, ale najbardziej oczywistą różnicą między nimi jest to, że zmienia skalę politycznej analizy, odchodzi od zdominowanego przez mężczyzn dyskursu państwowego oraz relacji międzynarodowych. Geopolityka feministyczna przesuwa główne zainteresowania badań polityki międzynarodowej z bezpieczeństwa państwa na bezpieczeństwo ludzi oraz skupia się na grupach aktorów politycznych do tej pory marginalizowanych, np. na dyskryminowanych kobietach, uchodźcach, ruchach społecznych.
EN
Critical geopolitics deals with the deconstruction and analysis of texts and speeches associated with elites of international politics. It shows us how the world and its geographies are formed and shaped by discourse, as well as how discourse is shaped by the world. Feminist geopolitics goes further. It derives from critical geopolitics, but the most apparent difference is that it completely changes the scales of political analysis, away from the masculine discourse of states and international relations. Feminist geopolitics shifts the focus of international politics from state security to human security, and renders traditionally marginalised groups political actors, for example on discriminated women, refugees, social movements.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
21
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-21
Contributors
References
 • Agnew, J. 2013. The Origins of Critical Geopolitics, https://www.academia.edu/1870474/The_Origins_ of_Critical_Geopolitics_forthcoming_in_Dodds_et_al._eds._Ashgate_Research_Companion_ to_Critical_Geopolitics_2013 (dostęp 07.08.2014).
 • Dikshit, R. D. 2006. Geographical Thougt: A Contextual History of Ideas, Prentice-Hall of India Private Limited New Delhi.
 • Dodds, K., Kuus, M., Sharp, J. 2013. Introduction: Geopolitics and its Critics, https://www.ashgate. com/pdf/SamplePages/Ashgate-Research-Companion-to-Critical-Geopolitics-Intro.pdf (dostęp 28.06.2014).
 • Dowler, L., Sharp, J. 2001. A Feminist Geopolitics? „Space and Polity”, nr 5.
 • Dyduch, J., Milkiewicz P., Rzeszótko, S. 2006. Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Flint, C. 2008. Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Foucault, M. 1993. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.
 • Hyndman, J. 2001. Towards a feministic geopolitics, „The Canadian Geographer”, vol. 45, nr 2.
 • Hyndman, J. 2003. Beyond Either/Or. A Feminist Analysis of the September 11th., http://www.acmejournal. org/vol2/Hyndman.pdf, (dostęp 01.05.2014).
 • Hyndman, J., Giles, W. 2011. Waiting for what? The feminization of asylum in protracted situations, „Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography”, nr 18.
 • Jackson, R., Sørensen, R. 2006. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Klin, T. 2013. Geopolityka pozimnowojenna, [w:] Geopolityka, A. Dybczyński (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 • Krakowiak, T. 2008. Analiza dyskursu – próba nakreślenia pola badawczego, [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, A. Horolets (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kuus, M. 2010, Critical Geopolitics, University of British Columbia http://www.isacompss.com/info/ samples/criticalgeopolitics_sample.pdf, (dostęp 02.05.2014).
 • Moïsi, D. 2012. Geopolityka emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Massaro, V., Williams, J. 2013. Feminist Geopolitics: Redefining the Geopolitical, Complicating (In) Security, https://www.academia.edu/3113652/Feminist_Geopolitics_Redefining_the_Geopolitical_ Complicating_In_Security (dostęp 23.04.2014).
 • Moss, P., Al-Hindi, K. F. 2008. Feminisms, Geographies, Knowledges, [w:] Feminisms in Geography. Rethinking, Space, Place and Knowledge, P. Moss, K. F. Al-Hindi (eds.), Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Potulski, J. 2010a. Geopolityka jako krytyka społeczna, [w:] Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Z. Lach, J. Wendt (red.), Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Potulski, J. 2010b. Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Potulski, J. 2010c. Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Potulski, J. 2011. Perspektywa feministyczna w geopolityce – geopolityka feministyczna, „Przegląd Geopolityczny”, nr 3.
 • Preston, V., Ustundag, E. 2005. Feminist Geographies of the „City”, [w:] A Companion to Feminist Geography, L. Nelson, J. Seager (red.), Blackwell Publishing Ltd., Malden–Oxford–Carlton.
 • Pulido, L. 1997. Community, Place, and Identity, [w:] Thresholds in Feminist Geography. Difference, Methodology, Representation, J. P. Jones, H. J. Nast, S. M. Roberts (red.), Rowman and Littlefield Lanham.
 • Secor, A. 2001. Toward a Feminist Counter-geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in Istambul, „Space and Polity”, nr 5.
 • Tomanek, P. 2008. O swoistości socjologicznej analizy dyskursu, [w:] Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, A. Horolets (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Tong, R. P. 2002. Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tvete, S. 2013. Feminist Geopolitics: Accountable IR, http://www.internalvoices.org/themes/topic-infocus/ gender-equality/item/121-feminist-geopolitics-accountable-ir (dostęp 23.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2014_21_2_189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.