PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi po 1991 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Instytucja referendum jest jednym z kilku przykładów demokracji bezpośredniej stanowiącej przeciwieństwo, ale jednocześnie uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej. W artykule podjęto temat zastosowania tej instytucji w reżimie autorytarnym Republiki Białorusi po objęciu stanowiska prezydenta przez Aleksandra Łukaszenkę w 1994 roku. W Republice Białorusi przeprowadzono referendum ogólnopaństwowe trzykrotnie: w 1995, 1996 oraz 2004 roku. We wszystkich przypadkach referenda posłużyły do legitymizowania polityki prezydenta Aleksandra Łukaszenki oraz wzmocnienia pozycji ustrojowej instytucji prezydenta Republiki Białorusi w systemie ustrojowym państwa.
EN
The institution of the referendum is one of several examples of direct democracy which is the opposite, but at the same time complement, representative democracy. The article was analyzed regarding the use of institutions in the authoritarian regime on the example of the Republic of Belarus. After 1991, the Republic of Belarus held a national referendum three times: in 1995, 1996 and 2004. In all cases, referendums have served to legitimize the policies of President Alexander Lukashenko and strengthening the political position of the institution of President of the Republic of Belarus.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
References
 • Altman, D. 2011. Direct Democracy Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bakunowicz, T. 2015. Gra według reguł Łukaszenki: opozycja polityczna na Białorusi, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-07-09/gra-wedlug-regul-lukaszenki-opozycja-polityczna-na-bialorusi
 • Baluk, W. 2009. Transformacja systemu politycznego Ukrainy, Mołdowi i Białorusi, [w:] Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 29.
 • Brady, H.E., Kaplan, C.S. 1994. Eastern Europe and the Former Soviet Union, [w:] Referendums around the World. The Growing Use of Direct Democracy, D. Butler, A. Ranney (red.), The AEI Press, Washington.
 • Brzezicki, A., Nocuń, M. 2014. Łukaszenka niedoszły car Rosji, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Castells, M. 2008. Siła tożsamości, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Czachor, R. 2014a. Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4.
 • Czachor, R. 2014b. Transformacja systemu politycznego na Białorusi w latach 1990–1996, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr V/1.
 • Czwołek, A. 2013. Opozycja polityczna na Białorusi (1989–2010), Studio VP, Gdańsk.
 • Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 7 września 2004 roku (Указ Президента Республики Беларусь 7 сентября 2004 года), N 431 г. Минск, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-2004-Ukaz.pdf
 • Foligowski, P. 1999. Białoruś trudna niepodległość, Alta 2, Wrocław.
 • Grylak, B., Michalczuk, M. 2005. System polityczny Białorusi, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Jagusiak, B. 2011. Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Karbalewicz, W. 2013. Aleksandr Łukaszenka. Portret polityczny, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Kobach, K.W. 1992. The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, Dartmouth, Aldershot.
 • Kodeks Wyborczy Republiki Białorusi z 11 lutego 2000 roku (Изъирательный Кодекс Респуьлики Ъе-ларусь 11 февраля 2000 г. N 370-3 [в ред. Законов Респуьлики Ъеларусь от 04.07.2000 N 406-3, от 04.01.2003 N 183-3, от 06.10.2006 N 166-3, от 04.01.2010 N 99-3, от 08.11.2011 N 309-3, от 25.11.2013 N 72-3, от 04.06.2015 N 268-3]).
 • Konstytucja, 1997. (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich, tłum. S.R. Dobrowolski, Warszawa.
 • Kużelewska, E., Bartnicki, A.R. 2010. Referendum w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Próba analizy porównawczej, „Athenaeum”, vol. 15.
 • Olejarz, T. 2009. Kwestie praw człowieka na Białorusi, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Opinion on the Referendum of 17 October 2004 in Belarus, European Commission for Democracy through Law, Strasbourg, 8.10.2004.
 • Podolak, M. 2014. Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Qvortrup, M. 2014. Introduction: Theory, Practice and History, [w:] Referedums Around the World.
 • The Continued Growth of Direct Democracy, M. Qvortrup (ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Radzik, R. 2000. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Radzik, R. 2003. Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Radzik, R. 2007. Formowanie się nowoczesnej białoruskości w XX wieku, [w:] Białoruś w XX wieku. W kręgu kultury i polityki, D. Michaluk (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Tierney, S. 2012. Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation, Oxford University Press, Oxford.
 • Toczek, E. 1993. Rada Najwyższa Białorusi, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, nr 36.
 • Zieliński, J. 1997. Referendum konstytucyjne na Białorusi – demokracja czy autorytaryzm, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, M. Staszewski (red.), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Аб выниках галасавання на республиканским референдуме 14 мая 1995 года, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1995-Itogi.pdf
 • Аб выниках галасавання на республиканским референдуме 24 листапада 1996 года, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1996-Itogi.pdf
 • Вопросы республиканского референдума в Республике Беларусь 14 мая 1995 года, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1995-Questions.pdf
 • Вопросы республиканского референдума в Республике Беларусь 24 ноября 1996 года, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1996-Questions.pdf
 • Протокол Центальной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1995-Post.pdf
 • Сообщение Центальной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-ских референдумов, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-1996-soob-pdf
 • Сообщение Центальной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов о резултатах республиканского референдума 17 октября 2004 года, http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-Referenda-2004-Itogi-pdf
 • http://www.c2d.ch/detailed_display.php?/name=rotes&table=votes&id=39265&continent=Europe&countrygeo=116&stategeo=&citygeo=&level=1&recent=1
 • http://www.vremyabarburin.narod.ru/Num5_2001/N5_2001.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.