PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Nowe ruchy społeczne w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Krakowa)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Abstract: The text attempts to determine what conditions must be met (including several theoretical approaches) by the forms of activity of residents occurring in the urban area for defining them a “social movement” or “new social movement”. Based on the findings, there were separated several new social movements currently existing in Kraków, by using the criterion of presence in the media (which can be today regarded as a necessary condition for the existence of a movement), and subjected to a comparative analysis, applying, i.a. the typology of M. Castells. As a result of the comparison, there were described similarities and differences between these movements, but the most important conclusion is that despite the existence of various social movements, the level of activity of residents undertaken for reasons other than defending their private interests, remains low.
PL
W tekście podjęto próbę określenia, jakie warunki muszą zostać spełnione (uwzględniając kilka ujęć teoretycznych), żeby występujące w przestrzeni miejskiej formy aktywności mieszkańców można określić terminem „ruch społeczny” oraz „nowy ruch społeczny”. Na podstawie poczynionych ustaleń wyodrębniono, kierując się obecnością w przekazach medialnych (co można uznać współcześnie za warunek konieczny dla zaistnienia ruchu), kilka nowych ruchów społecznych istniejących aktualnie w Krakowie oraz poddano je analizie porównawczej, z wykorzystaniem m.in. typologii Manuela Castellsa. W efekcie porównania opisano podobieństwa i różnice pomiędzy tymi ruchami, ale najistotniejszym wnioskiem jest stwierdzenie, że mimo istnienia różnych ruchów społecznych poziom aktywności mieszkańców podejmowanej z innych powodów niż obrona swoich partykularnych interesów pozostaje niski.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
References
 • 15 tez o mieście Kongresu Ruchów Miejskich, www.kongresruchowmiejskich.pl (dostęp: 20.05.2016).
 • Castells, M. 2012. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ciszewski, P. 2014. Ruchy miejskie – po której stronie, http://lewica.pl/?id=30036&tytul=Piotr-Ciszewski:-Ruchy-miejskie---po-kt%F3rej-stronie? (dostęp: 20.05.2016).
 • Czapiński, J. 2015. Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społeczna 2015, J. Czapiński, T. Panek (red.), http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 10.03.2017).
 • Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Joanna Erbel: Ruchy miejskie potrzebują nowej formuły, 2015, „Polityka Warszawska” 01.01.2015, politykawarszawska.pl (dostęp: 10.03.2017).
 • Kokoszkiewicz, M. 2013. Ruchów miejskich życie wewnętrzne. „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • Krakowski Alarm Smogowy. O nas, http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/onas (dostęp: 10.03.2016).
 • Kraków Miastem Rowerów, http://ibikekrakow.com/kmr (dostęp: 10.03.2016).
 • Kraków. Porozumienie Ruchów Miejskich, ruchymiejskie.pl.krakow (dostęp: 10.03.2016).
 • Kubicki, P. 2013. Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy, www.slideshare.net (dostęp: 10.03.2016).
 • Łabędź, K. 2014. Świadomościowe uwarunkowania współpracy interpersonalnej, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Maślanka, Ł. 2014. Aktywiści wyjdźcie z okopów, www.instytutobywatelski.pl (dostęp: 10.03.2016).
 • Megler, L. 2013. Z liderami czy bez liderów? Partycypacja na przykładzie nowych ruchów miejskich. „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3.
 • Mieszkańcy Krakowa. Opinie o życiu w mieście 2013 (Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego wśród mieszkańców Krakowa), http://docplayer.pl/5579847-Wyniki-badania-opinii-publicznej-przeprowadzonego-wsrod-mieszkancow-krakowa.html (dostęp: 10.03.2016).
 • Offe, C. 1995. Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Paleczny, T. 2010. Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Pluciński, P. 2015. Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i S ocjologiczny” 2015, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.23.
 • Pogromcy Bazgrołów: O nas, https://pogromcybazgrolow.com/ (dostęp: 10.03.2016).
 • Prawo do miasta. Każdy może do nas przyjść, 2013, http//krakow.gazeta.pl (dostęp: 04.10.2016).
 • Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 2015, Komunikat CBOS nr 38/2015, www.cbos.pl (dostęp: 04.10.2016).
 • Putnam, R. 1997. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków–Warszawa.
 • Rozumienie, akceptacja i ocena funkcjonowania polskiej demokracji, 2001, Komunikat CBOS , BS / 114/01, www.cbos.com.
 • Sowa, J. 2015. Wyschnięte źródło? O ewentualnych pożytkach i aktywności społeczeństwa obywatelskiego. „Animacja Życia Publicznego” 2015, nr 1.
 • Szczepański J, 1972, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka, P. 2016. Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Tabin, M., Kapciak, A. (red.). 2005. Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zaufanie społeczne, 2016, Komunikat CBOS nr 18/2016, www.cbos.pl (dostęp: 15.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.