PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Rola samorządu lokalnego w realizacji zadań oświatowych na przykładzie samorządu gminy Szelków

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem pracy jest analiza i ocena roli samorządów terytorialnych w wypełnianiu funkcji edukacyjnych. Przedstawiając istotę i zadania samorządów terytorialnych wszystkich szczebli w Polsce, skoncentrowano się na zadaniach edukacyjnych gminy. Scharakteryzowano kolejno reformy edukacyjne w Polsce od czasów transformacji ustrojowej, zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego oraz informację o stanie realizacji tych zadań w latach 2010–2015. Zaprezentowano zarówno formy działalności edukacyjnej, rolę różnych podmiotów oraz działania skierowane na podnoszenie jakości kadry nauczycielskiej i podstawy programowej. Rolę samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych przedstawiono na przykładzie wiejskiej gminy Szelków. Przedmiotem badań była organizacja i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w gminie oraz ocena oświaty i działalności samorządu gminnego przez lokalną społeczność. Uzyskane, na ogół pozytywne wyniki badań mają znaczenie poznawcze i mogą stanowić wskazania dla dokonywania dalszych usprawnień systemu funkcjonowania i zarządzania oświatą i sposobu finansowania działalności oświatowej.
EN
Abstract: The subject of the work is an analysis and evaluation of the self government role in fulfilling educational tasks in Poland. The essence of the problem and tasks of self government in all levels of territorial organization of Poland with special reference to educational tasks of local community weredescribed. The educational reforms during transformation in Poland, educational responsibility of local governments as well as implementation of educational tasks during the period 2010–2015 were presented. The forms of educational activities, the role of different actors and institutions in the implementation ofeducational activities aiming at improving the education programs and teachers qualification were also described. The role of local government was presented on the case of Szelków community. The subject of the research were the organization of educational activity in the surveyed community and functioning of the local educational system. These were evaluated by members of local society with the use of questionnaire. Educational activity of local governments was generally assessed positively. Results of research enrich the knowledge about local educational systems and create the basis for its improving, mainly in the area of management and financing.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
References
 • Banach, Cz. 1997. Polska szkoła i system edukacji – przemiany, perspektywy, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 • Borodo, A. 2011. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Difin, Toruń.
 • Borodo, A. 2012. Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
 • Chmiel, K. 2013. Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ćwikliński, A. 2005. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Dębska-Jaworska, B. 2010. Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Dolata, R. 2009. Reforma wewnętrznego oceniania uczniów w szkole podstawowej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • Górski, A. 2002. Istota samorządu terytorialnego, „Zarządzanie i Edukacja”, nr 5.
 • Hall, K. 2008. Szkołę oddam w dobre ręce, „Gazeta Wyborcza” 22.09.
 • Hojnicka-Bezwińska, T. 2000. O zmianach w edukacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • Imielczyk, B., Regulski, J. 2007. Samorządność i demokracja lokalna, „Raport” 2007, nr 2.
 • Jaworski, H., 2004. Ustrój i organizacja samorządu w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jeżowski, A. 2011. Niektóre wyniki finansowania placówek oświatowych, Wydawnictwo H.B.O., Wrocław.
 • Kojkoł, J., Przybysz, P.J. 2014. Edukacja wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 • Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1999, Reforma szkolnictwa w opinii społecznej.
 • Konarzewski, K. 2004. Reforma oświaty RP, Wydawnictwo ISP, Warszawa.
 • Kowalska, I. 2003. Finansowanie oświaty w gminach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Książek, W. 2001. Rzecz o reformie edukacji, Wydawnictwo „Adam”, Warszawa.
 • Kupisiewicz, Cz. 1995. Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Kupisiewicz, Cz. 2007. Próby oceny koncepcji i przygotowanie reformy szkolnej MEN z 1998, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Kurzyna-Chmiel, D. 2013. Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kuzińska, H. 2005. Finansowanie oświaty w Polsce, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Kwieciński, Z. 1999. Agonia oświaty na wsi, „Forum Oświatowe”, nr 1–2.
 • Lachiewicz, W., Ciszewski, P. 2013. Dotacja oświatowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Lackowski, J. 2008. Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lewowicki, T. 2001. Przemiany oświaty, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Majchrowicz-Jopek, E. 2012. Wybrane problemy wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Oświata i Wychowanie”, nr 3.
 • Osiecki, G. 2000. Czy reformy rządu Buzka wyhamowały rozwój Polski?, Wydawnictwo Atla, Rzeszów.
 • Otto, P. 2012. Placówki chcą coraz więcej pieniędzy od rodziców, „Dziennik – Gazeta Prawna” 25.09.
 • Putkiewicz, E. 2005. Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo MEN , Warszawa.
 • Raszewska-Skałecka, R. 2002. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, „Studia nad Samorządem Terytorialnym”, nr 11.
 • Reforma systemu edukacji – Projekt, 1998, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2004 r., poz. 2593.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 1999 r., Nr 111, poz. 128.
 • Rozporządzenie ministra edukacji i sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Dz.U. z 2012 r., poz. 977.
 • Sielawa-Kolbowska, K.E. 2009. Zmiany w systemie oświaty, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Smułkowska, U. 2012. Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Stachowiak, K. 2014. Subwencja oświatowa, „Głos Nauczycielski”, 12.01.
 • Starościak, J. 1979. Prawo administracyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Suchecka, J. 2014. Zapłacimy za podręczniki uczniów, „Gazeta Wyborcza” 06.02.
 • Szymańczak, J. 2011. Edukacja w polityce oświatowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Śliwerski, B. 1999, Remanent oświaty w III RP, „Edukacja i D ialog”, nr 3.
 • Śliwerski, B. 2009. Problemy współczesnej edukacji, Wydawnictwo Impuls, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 196.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 594.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425.
 • Wlazło, S. 2005. Nieunikniona konieczność zmian, „Gazeta Wyborcza”, nr 3.
 • Wojna o szkoły. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Szelków w latach 2009–2013.
 • Wójcik, S. 2013. Samorząd i państwo, Wydawnictwo KUL , Lublin.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 9 czerwca 2010 r., K. 29/07 (Zadania oświatowe gminy).
 • Zahorska, M. 2002. Szkoła. Między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Zahorska, M. 2002a. Zmiany w systemie oświaty, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Żygulski, K. 1999. Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.