PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Kategoria przywództwa politycznego w analizie polityki zagranicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza polityki zagranicznej ujmowana jako subdyscyplina stosunków międzynarodowych albo alternatywnie wyodrębniony obszar badawczy koncentruje się na wyjaśnianiu polityki zagranicznej, nawiązując do teoretycznych założeń i twierdzeń na temat ludzkich zachowań jednostek. Eksplikacja zachowań i decyzji decydentów podejmowanych w ramach polityki zagranicznej może wymagać sięgnięcia do kategorii i narzędzi wypracowanych w ramach innych dyscyplin. Celem artykułu jest wskazanie interdyscyplinarności badań, zwłaszcza przy przyjętej przez autorkę perspektywie jednostkowego poziomu analizy polityki zagranicznej. Zastosowanie narzędzi i kategorii właściwych studiom nad przywództwem politycznym, a także psychologii politycznej może umożliwić większą niż dotychczas weryfikowalność twierdzeń w badaniach nad polityką zagraniczną.
EN
Abstract: Foreign policy analysis (FPA), recognized as a sub-discipline of international relations, focused on explaining foreign policy or, alternatively, on the processes and behaviors in the framework of this policy. FPA is characterized by an actor-specific focus, based upon the argument that all that occurs between nations and across nations is grounded in human decision-makers acting singly or in groups. Explication of the process and the behavior of decision-makers may need to reach categories and tools developed within other disciplines. The main aim of the paper is to identify the emphasis of interdisciplinary research especially in the perspective adopted by the author of the individual level of analysis of foreign policy. The use of tools and categories relevant to the study of political leadership and political psychology, may allow, more than ever, verifiability of assertions in the study of foreign policy.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
References
 • Allison, G. 1969. Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, „The American Political Science Review”, vol. 63, nr 3. DOI: https://doi.org/10.2307/1954423 https://doi.org/10.1017/S000305540025853X.
 • Allison, G. 1971. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little, Brown and Company, Boston.
 • Archer, M. 2003. Structure, Agency and the Internal Conversation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Blondel, J. 1987. Political Leadership, Sage, London–Beverly Hills.
 • Carlsnaes, W. 1992. The agency-structure problem in foreign policy analysis, „International Studies Quarterly”, vol. 36, nr 3. DOI: https://doi.org/10.2307/2600772.
 • Ciechański, J. 2006, Teorie podejmowania decyzji w polityce zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1.
 • Dudek, A. 2012. System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989–1992). Mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dyduch, J. 2016. Europeizacja polskiej polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Elgie, R. 1995. Political leadership in liberal democracies, Palgrave, New York.
 • Foley, M. 2014. Political leadership, themes, context and critiques, Oxford University Press, Oxford.
 • Gardner, J. 1989. On Leadership, Free Press, New York.
 • George, A.I. 1969. The operational code: a neglected approach to the study of political leaders and decision making, „International Studies Quarterly”, vol. 13, nr 2. DOI: https://doi.org/10.2307/3013944.
 • Guzzini, S., Carlsanes, W. (red.) 2011. Foreign Policy Analyses, vol. 1, Sage, London.
 • Haliżak, E., Pietraś, M. 2013. Wstęp, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa.
 • Hartliński, M.T. 2012. Przywództwo polityczne, Wprowadzanie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Helms, L. Peters, G. 2012. Executive Leadership in Comparative Perspective: Politicians, Bureaucrats and Public Governance, [w:] Comparative political leadership, L. Helms (red.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
 • Helms, L. 2012. Introduction: The Importance of Studying Political Leadership Comparatively, [w:] Comparative political leadership, L. Helms (red.), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
 • Hermann, M. 1998. Elementy przywództwa, [w:] Władza i społeczeństwo, t. 2, J. Szczupaczyński (wyb. i oprac.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hermann, M. 1980. Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristic of Political Leaders, „International Studies Quarterly”, nr 24. DOI: https://doi.org/10.2307/2600126.
 • Hermann, M. 1987. Assessing the Foreign Policy Role Orientations of Sub-Saharan African Leaders, [w:] Role Theory and Foreign Policy Analysis, S. G. Walker (red.), Duke University Press, Durham.
 • Hermann, M. 1994. President Clinton and His Advisers: An Appraisal after Seven Months, „Political Psychology”, vol. 15.
 • Hill, Ch. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York.
 • Hudson, V. 2014. Foreign Policy analyses, classic and contemporary theory, Rowman & Littlefield, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth.
 • Holsti, O.R. 1967. Cognitive Dynamics and images of enemy, „Journal of International Affairs”, vol. 2.Hudson, V. 2012. The history and evolution of foreign Policy analysis, [w:] Foreign Policy, theories, actors, cases, S. Smith, A. Hadfield, T. Dunne (red.), Oxford University Press, Oxford.
 • Jakubowska, U. 2001. Czym jest przywództwo polityczne, [w:] Przywództwo polityczne, T. Bodio (red.), Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa.
 • Jervis, R. 1976. Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, Princeton.
 • Kaarbo, J. 1998. Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual Differences Affect the Foreign Policymaking Process, „Leadership Quarterly”, September 9.
 • DOI: https://doi.org/10.1016/S1048-9843(98)90029-7.
 • Karwat, M. 2011. Rodzaje teorii w nauce o polityce, [w:] Czym jest teoria w politologii?, Z. Blok (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Keohane, N. 2010. Thinking about leadership, Princeton University Press, Princeton.
 • Keohane, N. 2014. Western political thought, [w:] The Oxford Handbook of political leadership, R.A.W.
 • Rhodes, P. Hart (red.), Oxford University Press, Oxford.
 • Kostecki, W. 2013. Poziomy analizy polityki zagranicznej, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Wydawnictwo Rambler, Warszawa.
 • Lasswell, H.D. 1960. Psychopathology and Politics, Viking, New York.
 • Łoś-Nowak, T. 2011. Polityka zagraniczna – stałe i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji, [w:] Polityka zagraniczna, aktorzy, potencjały, strategie, T. Łoś-Nowak (red.), Aspra-JR, Warszawa.
 • Marzęda, K. 2002. Osobowościowe uwarunkowania przywództwa politycznego, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio K, vol. 9.
 • Mintz, A. 2002. Integrating cognitive and rational theories of foreign policy decision making, Palgrave Macmillan, New York–Basingstoke.
 • Pietraś, Z.J. 1998. Decydowanie polityczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa–Kraków.
 • Pietraś, Z.J. 1978. Dyplomatyczna misja specjalna jako instytucja prawa międzynarodowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Rapport, A. 2017. Cognitive approaches to Foreign Policy Analysis, Oxford Research Encyclopedia of Politics, http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-397?print (dostęp: 12.04.2017).
 • Rhodes, R.A., Hart, P. 2014. Puzzles of political leadership, [w:] The Oxford Handbook of political leadership, R.A.W. Rhodes, P. Hart (red.), Oxford University Press, Oxford.
 • Rosenau, J. 1980. Pre-Theories and Theories of Foreign Policy, [w:] The Scientific Study of Foreign Policy, SAGE, Beverly Hills.
 • Rosenau, J. 1984. A Pre-Theory Revisited: World Politics in an Era of Cascading Interdependence, „International Studies Quarterly”, vol. 28, nr 3. DOI: https://doi.org/10.2307/2600632.
 • Sajduk, B. 2009. Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej, [w:] Podmiotowość geopolityczna, K. Szczerski (red.), KSAP, Warszawa.
 • Sielski, J. 2013. Przywództwo w Unii Europejskiej, „Przegląd = Politologiczny”, nr 1.
 • Singer, J.D. 1961. The Level-of-Analysis Problem in International Relations, „World Politics”, vol. 14, nr 1.
 • Smith, S. 1986. Theories of Foreign Policy. An historical overview, „Review of International Studies”, vol. 12, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1017/S026021050011410X.
 • Snyder, R., Bruck, H.W, Sapin, B. 1954. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics (Princeton, NJ, Organizational Behavior Section), Princeton University, Foreign Policy Project, Series No. 3.
 • Sprout, H.M. 1957. Environmental factors in the study of international politics, „The Journal of Conflict Resolution”, vol. 1, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1177/002200275700100401.
 • Stemplowski, R. 2015. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, PISM, Warszawa.
 • Sulowski, S. 2011. Decydowanie w sprawach polityki zagranicznej państwa, [w:] Decydowanie publiczne, G. Rydlewski (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Tetlock, P. 2001. Psychology and international relations theory, „Annual Review of Political Science”, vol. 4.
 • Tetlock, P. 1999. Prospecting for evidence for prospect theory, „Contemporary Psychology”, vol. 44.
 • Umińska-Woroniecka, A. 2017. Siła przekonań – zastosowanie kodu operacyjnego w analizie polityki zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, vol. 53, nr 1.
 • Waltz, K.W. 1959. Man, the State, and War, Theoretical Analysis, Columbia University Press, New York.
 • Wiatr, J. 1980. Socjologia stosunków politycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Wendt, A. 1987. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, „International Organizations”, vol. 41, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1017/S002081830002751X.
 • Wilczyńska, E., Juja, J. 2011. Współczesne przywództwo charyzmatyczne a ustrój demokratyczny, „Homines Hominibus”, vol. 7.
 • Zięba, R. 2005. Przedmowa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Żukiewicz, P. 2011. Przywództwo polityczne, teoria i praktyka, R. Zięba (red.),Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.