PL EN


2018 | 25 | 1 |
Article title

Uwarunkowania szans wyborczych ubiegających się o reelekcję wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem analizy było określenie wpływu kwantyfikowalnych cech charakteryzujących kandydatów i gminy (zmienne niezależne) na szanse reelekcji wójtów i burmistrzów w wyborach konkurencyjnych rozgrywanych w regulaminowym terminie w 2014 roku (zmienna zależna). Przyjęto, że szanse reelekcji wójtów i burmistrzów w wyborach w 2014 roku warunkował zestaw wybranych 15 zmiennych objaśniających, takich jak m.in.: staż na stanowisku, posiadanie większości w radzie gminy z wyborów poprzednich, wydatki majątkowe inwestycyjne per capita w roku wyborczym. Zmienne niezależne pochodzą głównie ze źródeł statystyki publicznej (np.: GUS, PKW) i są dobierane na podstawie wskazań literatury przedmiotu i wniosków z badania terenowego. Do weryfikacji założeń wykorzystano regresję logistyczną zastosowaną na próbie dobieranej spośród wszystkich gmin poza miastami na prawach powiatu, równoważącej proporcję porażek i sukcesów wyborczych w 2014 roku. Wyniki analizy sugerują między innymi, że szanse ponownego wyboru w 2014 roku wzrastały w przypadku: rządzenia od 2010 roku, a nie dłużej, posiadania większości w radzie gminy według stanu formalnego z wyborów poprzednich czy wyższego wydatkowania inwestycyjnego w roku wyborczym. Szanse reelekcji zmniejszały się z kolei wraz ze wzrostem między innymi: konkurencji wyborczej czy udziału wydatków na pomoc społeczną w ogólnej puli wydatków gmin w roku wyborczym.
EN
The aim of the analysis was to determine the influence of quantifiable characteristics of candidates and communes (independent variables) on the electoral chances of rural commune heads and town mayors in the competitive election carried out at the prescribed time in 2014 (the dependent variable). It was assumed that the chances of re-election of rural commune heads and town mayors in the 2014 election were determined by a set of selected 15 explanatory variables such as: the duration of holding the office before, having the majority in the communal council after the previous election, or the asset-related investment expenditure per capita in the year of the election. The independent variables mostly come from public statistics sources (e.g., Central Statistical Office, National Electoral Commission) and are selected on the basis of source literature and conclusions from the field study. Logistic regression was performed on a study sample selected out of all communes except towns with poviat rights (with a balanced proportion of electoral failures and successes in 2014) in order to verify the assumptions. The results of the analysis suggest i.a., that the chance of re-election in 2014 was higher in the case of: holding the office since 2010 and not longer, having the majority in the communal council established in the previous election, or higher investment expenditure in the year of the election. On the other hand, the chance of re-election was lower in the case of higher electoral competition or higher proportion of expenditure for social welfare in the general expenditure of the commune in the year of the election.
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-29
Contributors
References
 • Bartnicki, S., Kowalik, J. 2017. Wyborcza karuzela: staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, “Studia Humanistyczne AGH” (w druku).
 • Bober, J. i in. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Chmielewski, T., Malinowski, K. 2004. Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców, w: Marketing polityczny, [w:] W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, M. Jeziński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Drzonek, M. 2013. Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków.
 • Freier, R. 2015. The mayor`s advantage: Casual evidence on incumbency effects in German mayoral elections, “European Journal of Political Economy”, vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.07.005.
 • Gelman, A., King, G. 1990. Estimating incumbency advantage without bias, “American Journal of Political Science”, vol. 34/4, DOI: https://doi.org/10.2307/2111475.
 • Krebs, T.B. 1998. The Determinants of Candidates Vote Share and Advantages of Incumbency in City Council Elections, “American Journal of Political Science”, vol. 42 (3), DOI: https://doi.org/10.2307/2991735.
 • Kushner, J., Siegel, D., Stanwick, H. 1997. Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province, “Canadian Journal of Political Science”, vol. 30/2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0008423900016000.
 • Lee, D.S. 2001. The Electoral Advantage to Incumbency and Voters’ Valuation of Politicians’ Experience: A Regression Discontinuity Analysis of Elections to the U.S. House, National Bureau of Economic Research, Working Paper 8441.
 • Lee, D.S. 2008. Randomized Experiments from Non-random Selection in U.S. House Elections, “Journal of Econometrics”, vol. 142/2, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.004.
 • Macdonald, B. 2014. Estimating Incumbency Advantages in African Politics: Regression discontinuity evidence from Zambian parliamentary and local government elections, Working paper Series 2014, London School of Economics and Political Science, London.
 • Oliver, J.E., Ha, S.E. 2007. Vote Choice in Suburban Elections, “American Political Science Review”, vol. 101 (3), DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055407070323.
 • Oliver, J.E., Ha, S.E., Callen, Z. 2012. Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy, Princeton University Press, Princeton.
 • Peltzman, S. 1992. Voters as fiscal conservatives, “Quarterly Journal of Economics” 107(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2118475.
 • Peters, G. 1995. Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo, t. 1, J. Szczupaczyński (red.), Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Rószkiewicz, M. 2011. Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków.
 • Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Stonecash, J.M. 2008. Reassessing the Incumbency Effect, Cambridge University Press, New York.
 • Swianiewicz, P. 2010. Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, “Samorząd Terytorialny”, nr 4.
 • Tarkowski, J. 1994. Patroni i klienci, Instytut Studiów Politycznych PAN , Warszawa.
 • Taylor, Z., McEleney, S. 2015. The advantages of incumbency and the determinants of municipal candidate vote share: The 2014 City of Toronto Election, https://www.assocsrv.ca/cpsa-acsp/2015event/Taylor-McEleney.pdf (dostęp: 1.06.2016).
 • Titiunik, R. 2011. Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections (under revision), University of Michigan.
 • Trounstine, J. 2011. Evidence of a Local Incumbency Advantage, “Legislative Studies Quarterly”, vol. 36/2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1939-9162.2011.00013.x.
 • Uppal, Y. 2009. The disadvantaged incumbents: estimating incumbency effects in Indian state legislatures, “Public Choice”, vol. 138, DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-008-9336-4.
 • Własiuk, T. 2011. Przejawy klientelizmu w życiu politycznym współczesnej Polski, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Jacka Raciborskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, maszynopis.
 • Veiga, L.G., Veiga, F.J. 2006. Does Opportunism Pay Off?, NIPE WP 5/2006, http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/ WP_1999-2008/NIPE_WP_5_2006.pdf (dostęp: 1.07.2016).
 • Veiga, L.G., Veiga, F.J. 2007. Political business cycles at the municipal level, “Public Choice”, vol. 131, DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-006-9104-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2018_25_1_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.