PL EN


2018 | 25 | 1 |
Article title

Na styku marketingu wyborczego i miejskiego? W poszukiwaniu predyktora pozycji systemowej prezydentów największych polskich miast

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy marketingiem, traktowanym jako istotny obszar współczesnej polityki miejskiej, a pozycją systemową prezydentów szesnastu największych polskich miast wyodrębnionych na podstawie kryterium potencjału demograficznego. Wykorzystanie kilku różnych, choć komplementarnych metod (m.in. analizy systemowej, analizy porównawczej oraz analizy zawartości zebranych dokumentów i materiałów) znajduje odzwierciedlenie nie tylko w przeprowadzonym postępowaniu badawczym, lecz także w przyjętej strukturze artykułu. W pierwszej kolejności omówiono usytuowanie prezydenta w systemie władzy samorządowej. Dalsze rozważania koncentrują się na roli i znaczeniu marketingu (zarówno electoral marketing, jak i city marketing) w polityce miejskiej. Zestawienie, z jednej strony – oficjalnych dokumentów strategicznych badanych miast, a z drugiej – rezultatów ostatniej samorządowej elekcji z 2014 r., implikuje pomiar pozycji systemowej prezydentów przeprowadzony na podstawie pięcioczynnikowego modelu analitycznego. Ostatnia część artykułu prezentuje uchwycone zależności, pozwalając na sformułowanie finalnych wniosków. W sytuacji gdy prezydent zwycięża we wszystkich kolejnych wyborach z lat 2002–2014 (co jest rezultatem jego silnej pozycji systemowej), miasto nie dysponuje oficjalną (przyjętą w formie uchwały rady) strategią marketingową. Koincydencja dwóch, pozornie rozbieżnych obszarów aktywności marketingowej (marketingu wyborczego i marketingu miejskiego) przynosi wymierne rezultaty. Wieczny prezydent staje się nie tylko głównym aktorem procesu lokalnej komunikacji marketingowej (obliczonej na rozwój miasta i kreowanie jego wizerunku), lecz także niejako naturalnym kandydatem w kolejnych wyborach samorządowych (uczestnikiem rywalizacji o władzę w mieście).
EN
The main aim of the article is to analyse the relations between marketing, treated as a crucial area of contemporary urban policy, and the systemic position of the presidents of the sixteen biggest Polish cities selected on the basis of the criterion of demographic potential. The application of several various, but complementary, methods (such as systemic analysis, comparative analysis and the content analysis of the collected documents and materials) is reflected not only in the conducted research procedure but also the adopted structure of the article. In the first place, the author discusses the position of a president in the system of local-government authority. The further considerations concentrate on the role and importance of marketing (both election marketing and city marketing) in urban policy. The comparison of, on the one hand, the official strategic documents of the cities in question and, on the other hand, the results of the last local government elections from 2014 implies the assessment of the systemic position of the presidents conducted on the basis of the 5-factor analytical model. The last part of the article presents the observed relationships, thus, allowing the author to formulate final conclusions. In a situation when a president wins all the elections between 2002 and 2014 (due to his/her strong systemic position), a city does not have at its disposal an official (adopted in the form of a council resolution) marketing strategy. Therefore, the synchronicity of the two, apparently different marketing areas (election marketing and city marketing) delivers measurable results. An eternal president becomes not only a main actor of the process of a local marketing communication (targeted at the development of a city and the creation of its image) but also a natural candidate for the next local government elections (a participant of the struggle for power in a city).
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-29
Contributors
author
References
 • Adamowicz, P. 2016. Paweł Adamowicz, http://www.adamowicz.pl/moj-zyciorys (dostęp: 19.12.2016).
 • Antoszewski, A. 2012. Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002–2010. Uwagi wprowadzające, [w:] Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, D. Skrzypiński (red.), Wydawnictwo Difin, Wrocław.
 • Białecki, M. 2011. Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Białystok 2009. Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej Miasta Białegostoku na lata 2009–2014, www.bialystok.pl/resource/file/download-file/id.1350 (dostęp: 19.12.2016).
 • Blumenthal, S. 1982. The Permanent Campaign, Simon and Schuster, New York 1982.
 • Cichosz, M. 2011. Wrocławska scena polityczna przed wyborami 2010 r., „Studia Politologiczne”, nr 20, s. 178–193.
 • Dolnicki, B. 2007. Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, s. 50–58.
 • Drzonek, M. 2013. Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków.
 • Drzonek, M. 2016. Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach „wiecznych prezydentów” w 2014 r., „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 81–89, DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.6.
 • Dutkiewicz, R. 2016. Rafał Dutkiewicz, http://www.wroclaw.pl/rafal-dutkiewicz (dostęp: 19.12.2016).
 • Dzwończyk, J. 2014. Efekty psychologiczne w kampanii, [w:] Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.
 • Florek, M., Augustyn, A. 2011. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 • Gdańsk 2016. Strategia Marki Gdańsk na lata 2008–2013, http://stolicabursztynu.gdansk.gda.pl/pokaz,2,42.html (dostęp: 19.12.2016).
 • Gendźwiłł, A. 2010. Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla polityki lokalnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 99–120.
 • Glinka, K. 2014. Reklama (nie)polityczna w warunkach samorządowej kampanii wyborczej w Wałbrzychu, [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Glinka, K. 2015. Polityka miejska w strategii „wiecznego prezydenta” – przykład wyborów samorządowych w Wałbrzychu, [w:] Od marketingu samorządowego do prezydenckiego, A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.
 • Glinka, K. 2015a. Urban Policy in Election Campaign. The Case of the Presidents of the Biggest Cities of Lower Silesia, “Polish Political Science Review”, vol. 3 (1), s. 47–59, DOI: https://doi.org/10.1515/ppsr-2015-0028.
 • Glinka, K. 2016. W poszukiwaniu wyborczego sukcesu? (Nie)marketingowy potencjał budżetów partycypacyjnych
 • największych miast Dolnego Śląska, [w:] Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego, A. Kasińska-Metryka, M. Molendowska, R. Wiszniowski (red.), Wydawnictwo UJK, Kielce.
 • GUS 2014. Miasta największe pod względem liczby ludności, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/ (dostęp: 19.12.2016).
 • Jabłoński, A.W. 2010. Czy jest teoria w politologii? Teoria polityki: między nauką a interpretacją, https://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Jablonski%20%20referat. pdf (dostęp: 19.12.2016).
 • Katowice 2011. Strategia promocji Katowic, https://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/strategia-promocji-miasta (dostęp: 19.12.2016).
 • Kraków 2004. Strategia promocji Krakowa, https://www.bip.krakow.pl/?bip_id= 1&mmi=211 (dostęp: 19.12.2016).
 • Kubisz-Muła, Ł. 2016. Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników exit poll z wyborów samorządowych w Bielsku Białej, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne”, nr 1, s. 117–134.
 • Lublin 2016. Strategia Marki Lublin, http://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/ (dostęp: 19.12.2016).
 • Łódź 2010. Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010–2016, http://www.kreatywna.lodz.pl/page/123,dokumenty-zwiazane-z-strategia.html?id=55 (dostęp: 19.12.2016).
 • Majchrowski, J. 2016. Jacek Majchrowski, https://www.bip.krakow.pl/?id=96 (dostęp: 19.12.2016).
 • Małecka-Łyszczek, M. 2013. Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne”, nr 921, s. 55–69.
 • NIK 2014. Wystąpienie pokontrolne. P/14/068 – Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu.
 • Pelissero, J.P. 2003. The Political Environment of Cities in the Twenty-first Century, [in:] Cities, Politics and Policy. A Comparative Analysis, J.P. Pelissero (ed.), CQ Press, Washington 2003.
 • Piechota, G. 2016. Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i w czasie kampanii wyborczej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2, s. 70–84, DOI: https://doi.org/doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.05.
 • Piontek, D. 2012. Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, „Rocznik Nauk Społecznych”, t. 4, nr 3, s. 109–126.
 • PKW 2002. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2002, http://wybory2002.pkw.gov.pl/ (dostęp: 19.12.2016).
 • PKW 2006. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2006, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp2Tura.html (dostęp: 19.12.2016).
 • PKW 2010. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2010, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html (dostęp: 19.12.2016).
 • PKW 2014. Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2014, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ (dostęp: 19.12.2016).
 • Poznań 2010. Strategia Rozwoju Marki Poznań, http://www.proto.pl/case-studies/strategia-promocji-marki-poznan (dostęp: 19.12.2016).
 • Radom 2010. Strategia marki Radom, http://www.radom.pl/page/417,strategia-marki-radom.html (dostęp: 19.12.2016).
 • Sosnowiec 2016. System Identyfikacji Wizualnej oraz Elementy Systemu Informacji Miejskiej, www.sosnowiec. pl/_upload/file/pdf/SOSNOWIEC%20Ksiega%20Identyfikacji01.pdf (dostęp: 19.12.2016).
 • Szczurek, W. 2016. Wojciech Szczurek, http://www.gdynia.pl/wladze/53_.html (dostęp: 19.12.2016).
 • Ustawa 1990. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7.1.
 • Ustawa 2002. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984, Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, art. 43.
 • Wiszniowska, M. 2009. Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Wiśniewski, A. 2008. Instrumenty polityki lokalnej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Wojtasik, W. 2013. Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 5, nr 1, s. 55–72.
 • Zaleski, M. 2016. Michał Zaleski, http://www.bip.torun.pl/umt_osoba.php?Kod=685 &Mn=1 (dostęp:
 • 19.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2018_25_1_157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.