PL EN


2019 | 26 | 1 |
Article title

Słowaccy imigranci w Polsce po 2004 roku w świetle badań ankietowych na portalu społecznościowym Facebook

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akcesja Polski do UE oraz otwarcie unijnego rynku pracy skutkuje nie tylko masową emigracją zarobkową obywateli polskich, lecz także przyjazdami obywateli państw członkowskich Wspólnoty do naszego kraju. Wśród nich są m.in. Słowacy. Nie stanowią oni liczebnie znacznego strumienia migracyjnego i są rozproszeni na terenie całego kraju. Co czwarty z nich wybiera woj. małopolskie, obszar zamieszkiwany przez słowacką mniejszość narodową (występującą głównie na Orawie, Spiszu i w K rakowie).Celem artykułu jest analiza słowackiej imigracji do Polski po 1 maja 2004 roku. Jego realizacji posłużyła przestawiona w pierwszej części tekstu analiza danych statystycznych, udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a dotyczących słowackich imigrantów w Polsce. Dalszą część opracowania poświęcono analizie treści postów zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook, w grupach zainicjowanych przez Słowaków przebywających w Polsce. Na potrzeby tego artykułu zrealizowano wśród nich badania ankietowe, których analizę zawiera trzecia część opracowania. Pozwoli ona na przybliżenie podstawowych motywów migracji obywateli słowackich do Polski, ich sytuacji rodzinnej i zawodowej, integracji z polskim społeczeństwem, a także sposobów podtrzymywania więzi z ojczyzną oraz planów na przyszłość.
EN
The Poland's accession to the EU and the opening of the EU labor market has resulted not only in the massive emigration of Polish citizens but also the arrival of citizens of the Member States of the Community to our country. Among them are Slovaks. They do not constitute a significant migratory flow and are scattered throughout the country. Every fourth of them chooses the Małopolskie Voivodeship, an area inhabited by the Slovakian national minority (occurring mainly in Orava, Spisz and Cracow). The article aims to analyze the Slovak immigration to Poland after May 1, 2004. Its implementation was based on the analysis of the statistical data presented in the first part of the work, made available bythe Office for Foreigners and concerning Slovak immigrants in Poland. The remaining portion of the study is devoted to the analysis of the content posted on the social networking site Facebook, in groups initiated by the Slovaks residing in Poland. For the purpose of this article, there were surveys carried out among them, the analysis of which is included in the third part of the study. The above allows for bringing closer the underlying motives of Slovak citizens’ migration to Poland, their family and professional situation, integration with the Polish society, and ways of maintaining a relationship with their homeland as well as plans for future.
Year
Volume
26
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-30
Contributors
References
 • Adamczyk, A., Sakson, A., Trosiak, C. 2017. Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Andrejuk, K. 2017. Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów. Opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich, „Studia BAS”, nr 2 (50), s. 107–128.
 • Balicki, J., Necel, W. (red.). 2017. Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo Naukowe UKS W, Warszawa.
 • Bińkowski, J. 2017. Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa–Wojnowice.
 • Grzeszczyk, E. 2009. Jak pochwycić rozmówcę w sieci, czyli wywiady przeprowadzane przez Internet jako technika socjologii jakościowej użyteczna w badaniu życia codziennego, [w:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 322–340.
 • Jaroszewicz, M. 2018. Migracje z Ukrainy do Polski. Stabilizacja trendu. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Jurek, K. 2016. Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Jurek, K. 2013. Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce, [w:] Rzeczywistość wielokulturowa, L. Dyczewski, K. Jurek (red.), Wydawnictwo KU L, Centrum Europejskie Natolin, Lublin–Warszawa, s. 83–95.
 • Lubicz Miszewski, M. 2012. Polonia na Słowacji. Położenie – Kultura – Tożsamość. Studium socjologiczne, Deltapress, Wrocław.
 • Łada, A. (red.) 2018. Na chwilę i na zawsze. Migranci unijni w Polsce na przykładzie Francuzów, Niemców i Włochów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Łada, A. 2017. Fascynacja. Miłość. Przypadek. Niemieccy migranci w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Piekut, A. 2013. Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów?, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Polsko – Češi a Slováci v Polsku, https://www.facebook.com/Polsko.Polska. Poznaň – Češi a Slováci v Poznani, https://www.facebook.com/Poznan.Polsko.
 • Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-zagraniczi-w-polsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284 (dostęp: 21.12.2018).
 • Sasnal, P. 2015. Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Slováci a Češi – Trójmiasto, https://www.facebook.com/groups/1935848450062713.
 • Slováci a Česi v Krakove, https://www.facebook.com/groups/398493526943869.
 • Slováci v Poľsku, https://www.facebook.com/groups/246244169894.
 • Omyła Rudzka, M. (oprac.) 2019. Stosunek do innych narodów, Komunikat CBOS, Warszawa, nr 17.
 • Warszawa – Češi a Slováci ve Varšavě, https://www.facebook.com/Varsava.Warszawa.
 • Wrocław – Češi a Slováci ve Vratislavi, https://www.facebook.com/Vratislav.Wroclaw.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_1_107-126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.