PL EN


2019 | 26 | 1 |
Article title

Recenzja: Marcin Jakub Wichmanowski, Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14–1931, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 442

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
26
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-30
Contributors
References
 • Albert, A. 1995. Najnowsza historia Polski 1914–1993, t. 1, 1914–1945, Świat Książki, Warszawa.
 • Chwistek, L. (b.r.w.). Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych, Książnica Atlas.
 • Dobrzański, D. 1999. Interpretacja jako proces nadawania znaczeń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Gajda, S. 1992. Komunikacja językowa w nauce, a kultura językowa uczonych, [w:] Modele komunikacji międzyludzkiej, W. Woźniakowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Holzer, J. 1974. Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jevons, S. 1936. Logika, Cz. Znamierowski (tłum.), „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Juchnowski, J., Sielezin, J.R. 2013. The Concept of State and Nation in Polish Political Thought in the Period of War and Occupation (1918–1939), vol. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kisielewicz, A. 2017. Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klarner, Cz. 1937. Dochód społeczny wsi i miast w Polsce w okresie przesilenia gospodarczego 1929–1936, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie, Lwów.
 • Kwiatkowski, E. 1928. Postęp gospodarczy Polski, wyd. II, nakładem tygodnika „Przemysł i Handel”, Warszawa.
 • Landau, Z., Tomaszewski, J. 1995. Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Paruch, W. 1999. Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia”, vol. VI, s. 27–39.
 • Pawłowski, T. 1978. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poliszczuk, W. 1997. Legal and Political Assessment of the OUN and UPA – Ocena polityczna i prawna OUN I UPA, Poliszczuk, Toronto 1997.
 • Sielezin, J.R. 2012. Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1982, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Sielezin, J.R. 2018. Wieloznaczność pojęcia „fakt” jako wyznacznik przedmiotu badań w naukach społecznych i humanistycznych, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, J.R. Sielezin (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 97–129.
 • Sokal, A.D., Briemont, J. 2004. Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Stankiewicz, W. 1963. Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918–1920, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Such, J. 1975. Problemy wersyfikacji wiedzy. Studium metodologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szaflik, J.R. 1970. Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926–1931, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Topolski, J. 1984. Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wierciński, A. 2004. O nijaczeniu języka, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Zieliński, H. 1982. Historia Polski 1914–1939, Ossolineum, Wrocław.
 • Zięba, R. 1997. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Żabko-Potopowicz, A. 1935. Przyczynek do sprecyzowania pojęcia agraryzm, „Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze”, nr 4, s. 56–62.
 • Żabko-Potopowicz, A. 1937. Agraryzm, [w:] Encyklopedia nauk politycznych (zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. 1, E.J. Reyman (red.), Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_1_179-185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.