PL EN


2019 | 26 | 1 |
Article title

Polityczne organizacje muzułmańskie w Federacji Rosyjskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje kwestie politycznego wymiaru islamu w Federacji Rosyjskiej. W poszczególnych jego częściach dokonano ogólnej charakterystyki i podziału muzułmanów w FR, przeanalizowano aspekty prawne mające odniesienie do tej grupy ludności, a następnie przedstawiono rosyjskie polityczne organizacje muzułmańskie, w tym nie tylko partie polityczne, ale również ugrupowania o charakterze fundamentalistycznym i terrorystyczne. Do badania zastosowano metodę analizy systemowej w jej rozumieniu mikro, podejmując próbę określenia pozycji oraz roli politycznych organizacji muzułmańskich w FR. W efekcie w artykule wykazano, iż w obecnym układzie społecznym i prawnym nie wydaje się możliwe tworzenie muzułmańskich organizacji politycznych na szczeblu federalnym, zaś część niezadowolonej z funkcjonowania systemu państwowego ludności może kierować swoje poparcie do ugrupowań fundamentalistycznych lub nawet terrorystycznych.
EN
This article addresses the political dimension of Islam in the Russian Federation. In respective parts the general characteristics and division of Muslims in the Russian Federation were made, legal aspects referring to this group of people were analyzed, and then Russian political Muslim organizations were presented, including not only political parties, but also fundamentalist and terrorist groups. The method of systems analysis in its micro dimension was used for the study, attempting to determine the position and role of political Muslim organizations in the Russian Federation. As a result, the article shows that in the current social and legal system it does not seem possible to create Muslim political organizations at the federal level, while some of the dissatisfied with the functioning of the state system population may direct their support to fundamentalist or even terrorist groups.
Year
Volume
26
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-30
Contributors
References
 • Chmaj, M., Żmigrodzki, M. 2001. Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Danecki, J. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, t. 1 i 2.
 • Encyklopedia PWN. Za: Skolimowska, A. 2014. Religia i partie polityczne, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red. nauk.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Falkowski, M. 2014. Na peryferiach światowego dżihadu. Kaukaz Północny: iluzja stabilizacji, „Punkt Widzenia”, nr 45, Warszawa, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_46_pl_kaukaz-polnocny_net.pdf (dostęp: 08.05.2017).
 • Islam na obszarze postradzieckim, A. Łabuszewska (red.), „Prace OSW”, Warszawa 2003.
 • Izak, K. 2014. Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 • Kaukaz Północny: między Rosją, emiratem i kalifatem, „Analizy” 01.07.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-07-01/kaukaz-polnocny-miedzy-rosja-emiratem-i-kalifatem (dostęp: 08.05.2017).
 • Konstytucja Rosji, A. Kubik (tłum.), Warszawa 2000, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html (dostęp: 05.05.2017).
 • Marczewska-Rytko, M. 2010. Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Rights in Retreat. Abuses in Crimea, Human Rights Watch, November 2014, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crimea1114web.pdf (dostęp: 08.05.2017).
 • The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010–2030, Pew Research Center, 2011, http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf (dostęp: 23.04.2017).
 • Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, ФСБ, 05.04.2016, http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm!_print%3Dtrue%26fid%3Dnull.html (dostęp: 09.05.2017).
 • Ислам в Москве: энциклопедический словарь, Д.З. Хайретдинов (red.), Н. Новгород 2008.
 • Конституция Рoссийской Фeдерации, http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (dostęp: 05.05.2017).
 • Ленур Ислямов. Справка, „РИА Новости Украина”, http://rian.com.ua/dossier/20151208/1001654691.html (dostęp: 08.05.2017).
 • Малашенко, А. 2007. Ислам для России, Москва, http://carnegieendowment.org/files/pub-35912.pdf (dostęp: 23.04.2017).
 • Мусульманские партии и движения, http://emuslim.net/islam-segodnya-zavtra/lidery-i-deyateli-islama/musul-manskie-partii-i-dvizheniya.html (dostęp: 07.07.2017).
 • Общественное объединение „Меджлис крымскотатарского народа” включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/press/news/obshchestvennoe-obedinenie-medzhlis-krymskotatarskogonaroda-vklyucheno-v-perechen (dostęp: 08.05.2017).
 • Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности”, Министерство юстиции Российской Федерации, http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (dostęp: 09.05.2017).
 • Постанова Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримсь-котатарського народу у складі Української Держави, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст. 581, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1140-vii (dostęp: 08.05.2017).
 • Севастьянов, Б. 2002. Какие партии нужны партии власти, „Независимая газета” 02.03.2002, http://www.ng.ru/ideas/2002-03-02/11_parties.html (dostęp: 08.05.2017).
 • Федеральный закон „О политических партиях”, № 95-ФЗ, 11.07.2001 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071991 (dostęp: 08.05.2017).
 • Федеральный закон „О свободе совести и о религиозных объединениях”, № 125-ФЗ, 26.09.1997 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (dostęp: 05.05.2017).
 • Федеральный Конституционный Закон „О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, № 10-ФКЗ, 20.03.2014 г., http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171897 (dostęp: 08.05.2017).
 • Федеральный список экстремистских материалов, Министерство юстиции Российской Федерации, 27.04.2017, http://minjust.ru/ru/extremist-materials (dostęp: 09.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_1_83-92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.