PL EN


2019 | 26 | 1 |
Article title

Wpływ prokościelnych grup interesu na ustawodawstwo. Casus regulacji antyaborcyjnych w Sejmie VIII kadencji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem artykułu jest omówienie wpływu prokościelnych grup interesu na proces stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce. Tekst odnosi się do inicjatyw podjętych w Sejmie VIII kadencji. Zanalizowano: rolę Kościoła katolickiego w systemie politycznym Polski; metody jego oddziaływania na ów system; pojęcie prokościelnych grup interesu; ich typologię; projekty ustaw dotyczących aborcji w Sejmie VIII kadencji; metody, jakimi grupy pro-life wyrażały swoje postulaty w trakcie prób stanowienia ustawodawstwa antyaborcyjnego. Grupy te są instrumentem wpływu Kościoła na system polityczny. W celu wprowadzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego grupy obrońców życia odwołują się do różnych metod: lobbingu, zabiegów perswazyjnych i sankcji moralnych.
EN
The main goal of the articule is to analyze the influence of pro-church interest groups on the proces of anti-abortion legislation in Poland. The text refers to initiatives in the polish parliament of 8 th cadence. The autor analized: role of Catholic Church in the politycal system of Poland; methods of its influence on this system; the concept of pro-church interest groups; their typology; drafts laws regarding abortion; methods by which pro-life groups expressed their postulates during attempts to legislate anti-abortion. These groups are an instrument of the Church's influence on the political system. In order to introduce anti-abortion legislation, the pro-life groups refer to various methods: lobbying, persuasion and moral sanctions.
Year
Volume
26
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-30
Contributors
References
 • Braun-Poppelaars, C., Hannegraaff, M. 2011. Conceptualizing religious advocacy: religious interest groups and the process of public policy making, [w:] Religious Actors in the Public Sphere, J. Haynes, A. Hennig (red.), Routledge, London–New York.
 • CBOS. 2016. Polacy o prawach kobiet, „czarnym proteście” i prawie aborcyjnym. Komunikat z badań nr 165/2016, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_165_16.PDF (dostęp: 16.04.2018).
 • Delong, M. 2016. Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Druk nr 784. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny, 19.08.2016, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=784 (dostęp: 6.04.2018).
 • Druk nr 2060, Warszawa 24 listopada 2017 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AECC1FCF910247EAC12581E20042A0B4/%24File/2060.pdf (dostęp: 14.04.2018).
 • Druk nr 2146. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z 7 stycznia1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 4.01.2018, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F18A213C98C5BDC0C125820B005793D9/%24File/2146.pdf (dostęp: 8.04.2018).
 • Fundacja Pro – prawo do życia, https://stopaborcji.pl/ (dostęp: 4.04.2017).
 • Głosowanie nr 10 na 55. posiedzeniu Sejmu dnia 10-01-2017 r. o godz. 22:56:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=55&NrGlosowania=10 (dostęp: 8.04.2018).
 • Głosowanie nr 12 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2017 r. o godz. 11:09:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=27&nrglosowania=12 (dostęp: 6.04.2018).
 • Głosowanie nr 9 na 55. posiedzeniu Sejmu z dnia 10-01-2018 o godz. 22:42:49, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=55&NrGlosowania=9 (dostęp: 15.04.2018).
 • Hierlemann, D. 2006. Lobbying der katholischen Kirchen: Das Einflussentz des Klerus in Polen, Springer VS,Wiesbaden.
 • Hennig, A. 2012. Morapolitik und Religion. Bedingungenpolitisch-roligiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien, Ergon-Verlag, Würzburg.
 • Jasiecki, K., Molęda-Zdziech, M., Kurczewska, U. 2006. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kim jesteśmy, http://federacjazycia.pl/pg/pl/kim_jestesmy.html&sitePage=1 (dostęp: 4.04.2018).
 • Knutson, K. 2015. Interfaith Advocacy Groups in American Politics, [w:] The Changing Word Religion Map.
 • Sacred Places, Identities, Practices and Politics, S.D. Brunn (red.), Springer Netherlands, Dordecht.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2005, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. procedowania europejskiej inicjatywy ustawodawczej zwiększającej ochronę prawa do życia, Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r., http://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-dziekuje-organizatorom-wolontariuszom-sygnatariuszom-oraz-poslom-glosujacym-za-zyciem/ (dostęp: 9.04.2018).
 • Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, Warszawa, 19 marca 2018 r., http://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-dziekuje-sejmowej-komisji-za-respektowanie-praw-czlowieka-i-poparcie-projektu-zatrzymaj-aborcje-2/ (dostęp: 10.04.2018).
 • Komunikat ws. ochrony prawa do życia bez względu na stan zdrowia, Warszawa 12.04.2018 r., http://episkopat.pl/komunikat-ws-ochrony-prawa-do-zycia-bez-wzgledu-na-stan-zdrowia/ (dostęp: 13.04.2018).
 • Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, dnia 5 października 2016 r., http://episkopat.pl/komunikat-z-374-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatu-polski/ (dostęp: 7.04.2018).
 • Kowalczyk, K. 2012. Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011, ZAPOL, Szczecin.
 • Kowalczyk, K. 2014. Kościół jako podmiot oddziałujący na system polityczny, „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 17.
 • Kowalczyk, K. 2014a. Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku, MADO, Toruń.
 • Kowalczyk, K. 2016. Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 • Kowalewski, M. 2017. Czarny protest w Szczecinie, [w:] Kronika Szczecina 2016, U. Chęcińska, T. Czapiewski (red.), Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 • lk/mip. 2018. Projekt „Zatrzymaj aborcję” poszedł w odstawkę, 12.04.2018, https://ekai.pl/projekt-zatrzymaj-aborcje-poszedl-w-odstawke/ (dostęp: 11.04.2018).
 • Musiał, A. 2015. Wyłoniliśmy kandydatów do tytułu Heroda Roku 2015!, https://stopaborcji.pl/wylonilismy-kandydatow-do-tytulu-heroda-roku-2015/ (dostęp: 5.04.2017).
 • Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę o podawaniu przez proaborcyjny motet „Ratujmy kobiety” fałszywych informacji na temat liczby zebranych podpisów, 6.12.2017, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/
 • ordo-iuris-zawiadamia-prokurature-o-podawaniu-przez-proaborcyjny-komitet-ratujmy (dostęp: 21.04.2018).
 • Oświadczenie PFROŻ w sprawie tytułu heroda roku, 30.12.2016, http://federacjazycia.pl/pg/pl/wiadomosci/oswiadczenie_pfroz_w_sprawie1.html (dostęp: 5.04.2018).
 • Oświecimski, K. 2012. Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • pgo, bd, Już ponad 200 tys. podpisów pod inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”,14.10.2017, https://ekai.pl/zatrzymaj-aborcje-trwa-zbieranie-podpisow/ (dostęp: 20.04.2018).
 • Posłowie zostawili dzieci bez pomocy, 13.04.2018, https://zycierodzina.pl/2018/04/13/poslowie-zostawilidzieci-bez-pomocy/ (dostęp: 21.04.2018).
 • Potz, M. 2016. Empowerment trough religion: religion’s survival strategies in democratic politics, „Przegląd Politologiczny”, nr 4. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.7.
 • Prezes Forum Kobiet Polskich dla KAI: jako obrońcy życia jesteśmy przeciwni karaniu kobiet, 02.10.2016,
 • https://ekai.pl/prezes-forum-kobiet-polskich-dla-kai-jako-obroncy-zycia-jestesmy-przeciwni-karaniu-kobiet/ (dostęp: 7.04.2018).
 • Prezydium KEP zachęca do poparcia akcji „Zatrzymaj aborcję”, Warszawa 8.11.2017, https://ekai.pl/prezydium-kep-zacheca-do-poparcia-akcji-zatrzymaj-aborcje/ (dostęp: 8.04.2018).
 • Projekt „Ratujmy kobiety” łamie konstytucję, 8.01.2018, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/projekt-ratujmy-kobiety-lamie-konstytucje (dostęp: 22.04.2018).
 • rkz/mz, Wśród kibiców zbierano podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję”, 20.11.2017, https://ekai.pl/wisla-wsrod-kibicow-zbierano-podpisy-pod-projektem-zatrzymaj-aborcje/ (dostęp: 18.04.2018).
 • Skrócona informacja o pracach komisji, 2018-03-19, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2018-03-19 (dostęp: 9.04.2018).
 • Sowiński, P. 2012. Boskie – cesarskie – publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej, Wydawnictwo Aspra, Warszawa.
 • Stanowisko Centrum Bioetyki Rady Naukowej Instytutu na Recz Kultury Prawnej Ordo Iuris ws. projektu ustawy zgłoszonego w ramach inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję”, 4.12.2017, http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/stanowisko-centrum-bioetyki-rady-naukowej-instytutu-na-rzecz-kultury-prawnej-ordo (dostęp 16.04.2018).
 • Tokarczyk, R. 2010. Prawa narodzin, życia i śmierci, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78.
 • Ustawa z dnia… o świadomej prokreacji. Projekt z 17.11.2017, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-821-2018/$file/8-020-821-2018.pdf (dostęp: 15.04.2018).
 • Wejbert-Wąsiewicz, E. 2011. Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_1_93-106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.