PL EN


2013 | 6 |
Article title

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność kancelarii prawnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) na przykładzie kancelarii prawnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu takich przedsiębiorców opiera się na koncepcji, według której na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają oni interesy społeczne i ochronę środowiska, ale także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Artykuł przedstawia główny wniosek, że według takiego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez firmy prawnicze wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego także zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej takich organizacji oraz ich innowacyjność. W artykule zwracam też uwagę na konieczność uwzględnienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu już na etapie kształtowania strategii firmy prawniczej oraz jej wpływu na rozwój planowanych przedsięwzięć.
DE
Im Artikel stelle ich das Problem der sozialen Verantwortung der Unternehmen am Beispiel der Rechtskanzleien dar. Der sozialen Verantwortung dieser Unternehmen liegt das Konzept zugrunde, nach dem sie beim Aufbau der Strategie freiwillig sowohl soziale Interessen und den Umweltschutz als auch Beziehungen mit unterschiedlichen Gruppen der Interessenten berücksichtigen. Dieser Auffassung gemäß bedeutet die Verantwortung, so die Hauptthese des Artikels, nicht nur Erfüllung aller formellen und rechtlichen Anforderungen durch die Rechtsfirmen, sondern auch gesteigerte Investitionen in menschliche Ressourcen, in den Umweltschutz und in die Beziehungen mit den Interessenten, die einen tatsächlichen Einfluss auf die Effizienz der Wirtschaftstätigkeit solcher Unternehmen und ihre Innovationskraft haben können. Ich mache auch darauf aufmerksam, dass die Berücksichtigung der sozialen Verantwortung der Unternehmen bereits im Stadium der Strategiegestaltung einer Rechtsfirma und ihres Einflusses auf die Entwicklung der geplanten Unternehmungen notwendig ist.
EN
This article presents the issue of corporate social responsibility (CSR – Corporate Social Responsibility) on the basis of select of law firms. Corporate social responsibility of such companies are founded on the principle that during the process of developing a business strategy they voluntarily take into account the interests of society and the environment, but also complex relationships with various stakeholders. The article is underpinned by the idea that being responsible means not only conforming to all the formal and legal obligations on the part of law firms but also sustaining increased investment in human resources, in environmental protection, and in relationships with stakeholders, all of which can have a palpable impact on the efficiency of economic ventures and businesses as well as on their inventiveness. The paper also emphasises the need to consider the concept of corporate social responsibility at the very initial stage of shaping any law firm’s strategy and its ensuing impact on future undertakings.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
author
References
 • Batenkas I., Corporate Social Responsibility in international law, „Boston University International Law Review” 2004, t. 22, nr 309.
 • Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2008.
 • Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
 • Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Filipowicz G., Wpływ zarządzania kompetencjami na rozwój organizacji w kontekście zarządzania talentami, [w:] Rozwój zasobów ludzkich. Teoria i praktyka, red. A. Różański, P. K. Kuchinke, E. Bojar (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 • Gresera J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, „Gazeta IT” 2005, nr 9 (39).
 • Grzegorzewska-Ramocka E., Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 10.
 • Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366, Brussels 2001.
 • Gut J., Haman W., Psychologia Szefa, Helion Wydawnictwo, Gliwice 2009.
 • Hałupiec D., Zarządzanie kancelarią prawną, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Jaspers K., Wolność i komunikacja, [w:] Filozofia egzystencjalna, wyb. L. Kołakowski, K. Pomian, tłum. L. Kołakowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • Kolarska-Bobińska L., Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. Węgrzecki, Oficyna Cracovia, Kraków 1996.
 • Minus P., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Pannet A., Zarządzanie firmą prawniczą, ABC Dom Wydawniczy, Warszawa 1996.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarys problematyki i metod; Oficyna wydawnicza ANTYKWA S.C., Kraków–Kluczbork 1998.
 • Pocztowski A., Praca i Zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 • Polańska A., Zasady podziału dochodów z pracy w świetle etyki i ekonomii, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 • Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stefanicki R., Złe zachowanie kosztuje, „Gazeta Wyborcza” z 3–4 stycznia 2009.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
 • Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • www.globalcompact.org.pl; www.gazeta-it.pl; www.gazetaprawna.pl.
 • Wykład autorski: Prof. dr hab. E. Bojar – studia podyplomowe MBA Politechnika Lubelska/University of Illinois.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_6_47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.