PL EN


2013 | 6 |
Article title

Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia poglądy Arystotelesa na temat ustrojów państw greckich. Demokracja jest przez niego krytykowana jako system zwyrodniały, ponieważ opiera się mniemaniu, że osoby równe pod pewnym względem są sobie równe bezwzględnie, co nie jest prawdą. W zasadzie równości Arystoteles widzi zagrożenie dla obywateli, gdyż każdy ma taki sam wpływ na losy państwa bez względu na swoją wiedzę i umiejętności. W systemie demokratycznym decyzje dotyczące najważniejszych spraw państwowych podejmowane są przez większość obywateli, którzy nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą. Najlepszym ustrojem politycznym jest politeja, która łączy dwa ustroje: demokrację i arystokrację i jest możliwa do wprowadzenia w państwie z powodu akceptacji obywateli.
DE
Der Artikel stellt die Auffassungen von Aristoteles zum Thema der Staatsform der griechischen Polis dar. Aristoteles kritisiert die Demokratie als ein degeneriertes System, weil ihm die Illusion zugrunde liegt, dass in gewisser Hinsicht gleiche Personen absolut gleich sind, was nicht stimmt. In dem Gleichheitsprinzip sieht Aristoteles eine Bedrohung für die Bürger, weil jeder denselben Einfluss auf das Schicksal des Staates ohne Rücksicht auf sein Wissen und seine Fähigkeiten hat. Im demokratischen System werden Entscheidungen über die wichtigsten Staatsangelegenheiten durch die Mehrheit der Bürger getroffen, die nicht immer über entsprechendes Wissen verfügen. Die beste politische Staatsform ist Politeia, die beide Staatsformen verbindet: Demokratie und Aristokratie. Sie kann aufgrund der Akzeptanz der Staatsbürger eingeführt werden.
EN
This article presents Aristotle’s opinions about the political system of ancient Greek city-states. Democracy is criticized by Aristotle as a degenerate system because it is based on the opinion that people who are equal in certain respects are thereby equal in all – which is not true. The Stagirite construes the principle of equality as a danger for citizens because it would mean that everyone is entitled to influence the state in an equal measure, regardless of their knowledge and skills. In a democratic system, decisions regarding the most important issues of the state are subject to the decision of the majority, who do not always have capabilities for a proper discernment of matters political. The best of systems is the politeia, combining two forms of government: democracy and aristocracy, which is put into practice upon the acceptance of the citizens.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
author
References
  • Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Kraków 1964.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: www.sejm.gov.pl.
  • Kuniński T., Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa, „Diametros”, nr 12 (czerwiec 2007).
  • Rousseau J. J., Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, PWN, Kraków 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_6_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.