PL EN


2013 | 7 |
Article title

Sens miłości erotycznej w filozofii Włodzimierza Sołowjowa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Włodzimierza Sołowjowa koncepcja miłości erotycznej to dość oryginalna koncepcja teozoficzna. Sołowjowowska teoria miłości wiąże się bowiem ściśle z problematyką eschatologiczną, ponadto stanowi wypadkową materialistycznego (stricte biologicznego) oraz spirytualistycznego ujęcia tej tematyki. Sołowjowa filozoficzne analizy miłości płciowej wykazują, że jest to akt nie tyle wykraczający poza poziom czysto biologiczny, co powodujący transformację naszej biologiczności, polegającą na przeduchowieniu czy przebóstwieniu naszej natury. Sens tak zinterpretowanej miłości erotycznej tkwi w wytworzeniu szeroko pojętej jedności, której podstawę stanowi uzyskanie duchowocielesnej całości oraz pokonanie rozpadu związanego z faktem płci, czyli integracja żeńskiej i męskiej zasady ludzkiego bytu.
DE
Das Konzept der erotischen Liebe von Wladimir Solowjow bildet eine originelle theosophische Liebesvorstellung. Die Theorie der Liebe von Solowjow ist nämlich eng mit der eschatologischen Problematik verbunden und ist darüber hinaus eine Resultante der materialistischen (stricte biologischen) und der spiritualistischen Auffassung der Thematik. Solowjows philosophische Analysen der Geschlechtsliebe beweisen, dass es weniger ein Akt ist, der über die rein biologische Ebene hinausgeht, als viel mehr einer, der unsere biologische Natur verwandeln lässt. Er beruht auf der Überhöhung oder Vergöttlichung unserer Natur. Der Sinn einer so interpretierten erotischen Liebe liegt in dem Herausbilden einer breitgefassten Einheit, deren Grundlage darin besteht, das geistig-körperliche Ganze zu erreichen und die Teilung aufgrund des Geschlechts zu überwinden, d.h. das weibliche und männliche Prinzip des menschlichen Daseins zu integrieren.
EN
Vladimir Solovyov’s concept of erotic love represents a rather original theosophical vision of this issue for his theory of love is closely connected with eschatological matters and, in addition to that, constitutes the product of materialistic (strictly biological) and spiritualist presentation of the subject in question. Solovyov’s philosophical analyses of sexual love demonstrate that intercourse is not so much an act that exceeds purely biological level as the one that causes transformation of our biological nature and consists in over-spiritualisation and divinisation (deification) of our nature. The meaning of erotic love, as construed by Solovyov, lays in creating a widely understood unity based on attaining a spiritual and bodily integrity as well as overcoming disintegration connected with the existence of gender, that is integrating the female and male principle of human existence.
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
  • Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji. Filozofia wspólnoty i samotności, tłum.H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002.
  • Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2001.
  • Dobieszewski J., Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Scholar, Warszawa 2002.
  • Kiejzik L., Włodzimierz Sołowjow, Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.
  • Krasicki J., Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2003.
  • Ostrowski A., Sołowjow – teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  • Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, PWN, Warszawa 1995, T. 2.
  • Sołowjow W., Dramat życiowy Platona, tłum. J. Zychowicz [w:] tenże, Wybór pism, t. 3, W Drodze, Poznań 1988.
  • Sołowjow W., Duchowe podstawy życia, tłum. A. Hauke-Ligowski [w:] tenże, Wybór pism, t. 1, W Drodze, Poznań 1988.
  • Sołowjow W., Sens miłości, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_7_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.