PL EN


2013 | 8 |
Article title

Rozumienie w psychopatologii i epistemologii zaangażowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem rozumienia zaburzeń psychicznych oraz odwołuje się do szeregu dystynkcji czynionych w kontekście filozofii psychiatrii. Epistemologia zaangażowania inspirowana przez fenomenologiczne i hermeneutyczne podejścia stanowi narzędzie odkrywające znaczące aspekty choroby umysłu i psychopatologii. Poprzez ujawnienie ucieleśnienia oraz głębokich relacji między ciałem i światem zewnętrznym epistemologia zaangażowania pozwala opisać istotne wymiary psychotycznego doświadczenia oraz dokonać głębszych analiz poszczególnych psychopatologii (zaburzeń tożsamości, braku poczucia realności i problemów w relacji z innymi). Badanie tradycji fenomenologicznej wiąże się z wysiłkiem wiarygodnego opisu subiektywnych doświadczeń pacjentów i krytycznej oceny naukowych możliwości badań zaburzeń. Hermeneutyka krytyka psychiatrii ujawnia jej społeczno-kulturowe podstawy, które określają społeczno kulturowe tło dla  zobiektywizowanych, naukowych badań klinicznych.
DE
Es fehlt
EN
The article outlines the problem of understanding mental disorders and the proposed distinctions significant in terms of all research done in the context of the philosophy of psychiatry. Inspired by the phenomenological and hermeneutic approach, engaged epistemo-logy is presented as a tool which helps to reveal the significant aspects of mental illness and psychopathology. By revealing the embodiment and the deep relation between the body and the outside world, engaged epistemology allows for a description of the dimensions of psychotic experience, as well as a more in-depth analysis of particular psychopathologies (and the related disorders of identity, lack of sense of reality and problems in relations with others). Scientists studying the phenomenological tradition made efforts to reliably describe the subjective experience of patients, and to critically evaluate the scientific ability to study illnesses. The hermeneutical critique of psychiatry, in turn, resorts to revealing its socio-cultural background which determines the horizon for objective, scientific, clinical research.
Year
Issue
8
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
 • Blankenburg W., Anthropological and Ontoanalytical Aspects of Delusions, ”Journal of Phenomenological Psychology” 1980, No. 111, pp. 97–110.
 • Bolton D., What is Mental Disorder? An Essay in Philosophy, Science and Values, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Bolton D., Hill J., Mind, Meaning and Mental Disorder, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Dupond P., Dictionnaire Merleau-Ponty, Ellipses, Paris 2008.
 • Dybel P.,Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Universitas, Kraków 2004.
 • Fulford K. W. M., Thornton T., Graham G., Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Gadamer H.-G., Truth and Method, 2nd rev. edition, trans. J. Weinsheimer and D. G. Marshall, Crossroad, New York 2004.
 • Ghaemi N., The Concepts of Psychiatry. A Pluralistic Approach to the Mind and Mental Illness, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2004.
 • Gipps R. G. T., Fulford K. W. M., Understanding the Clinical Concept of Delusion. From an Estranged to an Engaged Epistemology, “International Review of Psychiatry” 2004, No. 3, pp. 225–235.
 • Kapusta A., Szaleństwo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii, Wyd. UMCS, Lublin 2010 (Madness and Method: The limit of understanding in Philosophy and Psychiatry, in Polish).
 • Kępiński A., Poznanie chorego, PZWL, Warszawa 1989.
 • Laing R. D. The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness, Penguin, Harmondsworth 1960.
 • Markova I. S., Berrios G., Epistemology of Mental Symptoms, “Psychopatho-logy” 2009, Vol. 42, pp. 343–349.
 • Mooij A.,Towards an Anthropological Psychiatry, “Theoretical Medicine”, Vol. 16, No. 1, pp. 73–91.
 • Phillips J., Managed Care’s Reconstruction of Human Existence. The Triumph of Technical Reason, “Theoretical Medicine” 2002, Vol. 23, pp. 339–358.
 • The Philosophy of Psychiatry, ed. J. Radden, Oxford University Press, New York 2004.
 • Potter N. N., Moral Tourists and World Travelers. Some Epistemological Issues in Understanding Patients’ Worlds, “Philosophy, Psychiatry & Psychology” 2003, Vol. 10, No. 3, pp. 209–224.
 • Schlimme J. E., Paranoid Atmospheres. Psychiatric Knowledge and Delusional Realities, “Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine” 2009, Vol. 4 (14), online.
 • Schütz A., On Multiple Realities, “In Philosophy and Phenomenological Research” 1945, Vol. 5, pp. 533–576.
 • Straus E. W., Psychiatry and Philosophy, [in:] Psychiatry and Philosophy, ed. M. Natanson, Springer-Verlag, New York 1969, pp. 1–84.
 • Taylor Ch., Overcoming Epistemology, [in:] Ch. Tylor, Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge MA, pp.1–19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_8_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.