PL EN


2014 | 11 |
Article title

Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowany jest problem uzasadnienia w etyce Emmanuela Lévinasa. Autorka formułuje tezę, że według Lévinasa podawanie racji przemawiających za dobrym postępowaniem jest bezcelowe ze względu na pozaintelektualny charakter relacji etycznej. To właśnie rozum, z jego tendencjami do totalizacji, jest czynnikiem sankcjonującym przemoc. Człowiek musi ujrzeć nieredukowalną odmienność drugiego człowieka, by móc wejść z nim w relację metafizyczną. Jest to niemożliwe przy użyciu rozumu, gdyż natura tej relacji jest pozaintelektualna. Autorka wskazuje również powody, ze względu na które rozum nie jest koniecznym elementem ufundowania etyki. Pokazuje także problemy, do których prowadzi próba uzasadniania moralności za pomocą racji intelektualnych.
DE
Im Artikel wird das Problem der Begründung in der Ethik von Emmanuel Lévinas untersucht. Die Autorin formuliert die These, dass es laut Lévinas zwecklos ist, Gründe für gutes Verhalten anzugeben wegen des außerintellektuellen Charakters der ethischen Relation. Gerade die Vernunft mit ihrer Neigung zur Totalisierung ist jener Faktor, der die Gewalt sanktioniert. Der Mensch muss eine unreduzierbare Verschiedenheit des anderen Menschen einsehen, um mit ihm eine metaphysische Relation einzugehen. Es ist nicht möglich, wenn man die Vernunft anwendet, denn die Natur dieser Relation ist außerintellektuell. Die Autorin weist ebenfalls auf die Ursachen hin, aufgrund derer die Vernunft nicht für die Begründung der Ethik notwendig ist. Sie zeigt auch Probleme, die bei dem Versuch entstehen, die Moral mit Hilfe intellektueller Argumente zu begründen.
EN
The article concerns the problem of justification in ethics by Emmanuel Lévinas. According to its thesis, stating the reasons for good deeds is pointless, due to the nonintellectual nature of an ethical relationship. To the French thinker, the mind (with its tendency towards totalisation) legitimises violence. A human should see the irreducible otherness of the other person to be able to start a metaphysical relationship with her/him. This is impossible by using reason. The nature of this relation is defies intellectual reasoning. The present paper attempts to show why the reason does not constitute the necessary element of the foundation of ethics. It also analyses problems which attempting to justify morality by means of intellectual justification leads to.
Year
Issue
11
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-20
Contributors
References
 • Beals C., Lévinas and the Wisdom of Love: The Question of Invisibility, Baylor University Press, Taco 2007.
 • Critchley S., Bernasconi, R., The Cambridge Companion to Lévinas, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Jędraszewski M., W poszukiwaniu nowego humanizmu J. P. Sarte – E. Lévinas, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1994.
 • Lévinas E., Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philipp’em Nemo, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1991.
 • Lévinas E., Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.
 • Lévinas E., Inaczej niż być lub poza istotą, tłum. P. Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • Lévinas E., Bóg, śmierć, czas, tłum. J. Margasiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2008.
 • Perpich D., The Ethics of Emmanuel Levinas, Stanford University Press, Stanford 2008.
 • Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
 • Robbins J., Is it Righteous to Be?: Interviews with Emmanuel Lévinas, Stanford University Press, Stanford 2001.
 • Saint-Cheron M. de, Rozmowy z Emmanuelem Levinasem, tłum. K. Kot, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008.
 • Szary S., Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2011, t. 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2014_11_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.