PL EN


2014 | 9 |
Article title

Wpływ zwierząt na formę współczesnych siedzib ludzkich. Zmiany społeczno - obyczajowe, a sposób postrzegania zwierząt we współczesnej przestrzeni miejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwierzęta towarzyszą człowiekowi w miastach od początków jego osiadłego trybu życia, a ich rola w codziennym ludzkim życiu jest znana i bezsprzeczna. Jednak dopiero nie-dawno człowiek zauważył, że zwierzęta opuszczają centra miast, poszukując bezpieczniejszego środowiska. Ideologiczną podstawę dla powstania ruchu na rzecz powrotu zwierząt do ich miejskich siedlisk stworzył Peter Singer. Jego poglądy legły u podstaw ruchu, którego celem jest uświadomienie znaczenia obecności „dzikich” gatunków na terenach zurbanizowanych. Poniższe opracowanie stanowi próbę scharakteryzowania czynników, dzięki którym możliwa stała się zmiana podejścia do przestrzeni miejskiej jako monokul-tury ludzkiej i przekształcenia jej w przestrzeń integracyjną.
DE
Die Tiere begleiten den Menschen in den Städten seit Anbeginn seiner sesshaften Le-bensweise, und ihre Rolle im alltäglichen Leben der Menschen ist bekannt und fraglos. Erst seit kurzem bemerkte jedoch der Mensch, dass die Tiere die Stadtzentren auf der Suche nach einer sichereren Umwelt verlassen. Es ist Peter Singer, der eine ideologische Grundlage für die Entstehung einer Bewegung zugunsten der Rückkehr der Tiere zu ihrem städtischen Lebensraum geschaffen hat. Seine Ansichten liegen der Bewegung zugrunde, die sich zum Ziel setzt, die Bedeutung der anwesenden wilden Tiere in urba-nen Gebieten bewusst zu machen. Die vorliegende Untersuchung bildet einen Versuch, die Faktoren zu charakterisieren, die den Wandel in der Einstellung zum Stadtraum als menschliche Monokultur ermöglichen und ihre Verwandlung in den Integrationsraum fördern.
EN
Animals have accompanied humans in urban space since the very beginnings of their sedentary life. Equally, the significance of the role that animals play in the everyday lives of humans is widely known and unquestionable. However, it was not that long time ago that humans came to terms with the fact that animals tend to abandon city centres with a view to finding a more peaceful and less dangerous habitat. It was Peter Singer who paved the way for the counter-movement, i.e., the return of animals to their former urban habitats. Singer’s thought has served as the foundation of the movement whose aim is to raise the awareness of the importance of the presence of wild animals in urban areas. The present article attempts to characterize the factors that contributed to the change of atti-tude to urban space as a human monoculture and resulted in changing the said space into a site of integration – an interspecific space.
Year
Issue
9
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-20
Contributors
References
 • Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001;
 • Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa 1988;
 • Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958;
 • Darwin K., O pochodzeniu człowieka, tłum. M. Ilecki, Biblioteka Dzieł Naukowych, Warszawa 1928;
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych. Środowisko i Rozwój (bs.sejm.gov.pl/, odczyt 01.06.2013);
 • Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992;
 • Piątek Z., Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;
 • Piątek Z., Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera a ekofilozofia, „Problemy Ekorozwoju – Problems Of Sustainable Deve-lopment” 2008, nr 3/2, s. 51–61;
 • Regan T., The case of animal rights, Engelwood Cliffs, New York 1985;
 • Schweitzer A., Z mojego życia, tłum. I. Salamon, IW PAX, Warszawa 1981;
 • Słownik Naukowy PWN, aneksy.pwn.pl/biologia/, odczyt 01.02.2014;
 • Tomasz z Akwinu, św, Suma teologiczna, 2-2, zag. 64, art. 1, tłum. Bednarski E. W., Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2014_9_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.