PL EN


2015 | 14 |
Article title

Włodzimierz Rydzewski – myślenie lewicowe, myślenie lewicy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest pamięci Włodzimierza Rydzewskiego, osoby, która odegrała ogromną rolę w kształtowaniu i w rozwoju polskich badań nad myślą rosyjską, także polskiego marksizmu i filozofii w ogóle (ze szczególnym tu uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jego poglądy i działania usytuowane zostały w szerszym kontekście sytuacji w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku i zestawione z pracami działających w podobnych dziedzinach Andrzeja Walickiego i Marka Siemka. Zarysowano tematykę i metodologię naukowej i publicystycznej działalność Rydzewskiego; podkreślono wielkie i rozliczne zalety charakteru i osoby Rydzewskiego.
DE
Der Artikel gedenkt Włodzimierz Rydzewski, einer Person, die eine enorme Rolle in der Gestaltung und Entwicklung der polnischen Forschung über den russischen Gedanken, sowie des polnischen Marxismus und der Philosophie an sich (mit besonderer Berücksichtigung der Jagiellonen-Universität). Seine Überzeugungen und Handlungen wurden in einem breiteren Kontext der Situation in Polen in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verortet und mit den Arbeiten von Andrzej Walicki und Marek Siemek zusammengeführt, die auf ähnlichen Gebieten forschten. Es wurde die Thematik und die Methodologie der wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeit von Rydzewski dargestellt. Hervorgehoben wurden dabei auch große und zahlreiche Vorteile seines Charakters und seiner Person.
EN
The article is devoted to the memory of Włodzimierz Rydzewski, a person who has played a huge role in the shaping and development of Polish research into the Russian mind, the Polish Marxism, and philosophy in general (with particular regard to the Jagie-llonian University). His views and actions have been placed in the broader context of the situation in Poland in the last decades of the twentieth century, together with the works by Andrzej Walicki and Marek Siemek, operating in similar fields. The article outlines the topics and the methodology of scientific and journalistic activities of Rydzewski; it highlights the manifold merits of Rydzewski as a person.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-10-02
Contributors
References
  • Bohun M., Na drodze do syntezy – myśl rosyjska w badaniach Włodzi-mierza Rydzewskiego, [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Prze-wodnik po literaturze. Część pierwsza, red. L. Kiejzik, J. Uglik, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.
  • Mazurek S., Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim rene-sansie religijno-filozoficznym, IFiS PAN, Warszawa 2004.
  • Rydzewski W., Filozofia polityczna narodnictwa rosyjskiego, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.
  • Rydzewski W., Ideologie narodnickie wobec procesów modernizacji, [w:] Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, red. W. Rydzewski, M. Bohun, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  • Rydzewski W., Powrót Bakunina. Szkice o rosyjskiej idei i mitach lewi-cy, BUS, Kraków 1993.
  • Siemek M., Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
  • Siemek M., Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
  • Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Universitas, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_14_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.