PL EN


2015 | 16 |
Article title

Religijne, społeczne i kulturowe funkcje meczetu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawową funkcją każdego meczetu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca (przestrzeni) do odprawiania modlitwy, w tym przede wszystkim modłów zbiorowych – piątkowych, świątecznych i innych. Nie oznacza to jednak, że meczet należy pojmować wyłącznie jako muzułmański „dom modlitwy”. Jest tak między innymi dlatego, że w islamie religijne praktyki nie ograniczają się tylko do modlitwy. Analiza źródłowych tekstów islamu, tj. Koranu i hadisów, a także ujęcie rozwoju meczetu w perspektywie historycznej wskazują, że meczet to nie jedynie budynek, lecz swego rodzaju „centrum islamu”, które pełni pełniące różnorakie funkcje. Są to – oprócz funkcji religijnych – przede wszystkim funkcje społeczne, kulturowe, edukacyjne, reprezentacyjne oraz administracyjne.
DE
Die Hauptfunktion jeder Moschee ist die Gewährleistung eines entsprechenden Raums für das Gebet, darunter vor allem Kollektivgebet am Freitag und an den Feiertagen. Das bedeutet aber nicht, dass man eine Moschee ausschließlich als ein muslimisches Bethaus betrachten soll. Es hat seinen Grund u.a. darin, dass sich die religiösen Praktiken im Islam nicht auf das Gebet beschränken. Die Analyse der islamischen Quellentexte, d.h. des Korans und der hadis, sowie die Auffassung der Entwicklung der Moschee in historischer Perspektive zeigen, dass die Moschee nicht allein ein Gebäude, sondern darüber hinaus ein eigenartiges „Islamzentrum“ ist, das verschiedene Funktionen erfüllt. Außer den religiösen Funktionen sind das soziale, kulturelle, bildende, repräsentative und administrative Funktionen.
EN
The primary function of every mosque is to provide adequate space for performing prayers, and in particular the congregational prayers – on Friday, holiday and others occasions. This does not mean, however, that the mosque should be understood solely as a Muslim “house of prayer”. This is, among others, because in Islam the religious practices do not limit themselves to prayer. Analysis of source texts of Islam, i.e. the Quran and Hadiths, as well as recognition of the development of a mosque in a historical perspective, shows that the mosque is not just a building, but a kind of “center of Islam", fully performing various functions. These are – besides religious purposes – primarily social, cultural, educational, representative and administrative functions.
Keywords
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-21
Contributors
References
 • Alavi K., The Mosque within the Muslim Community, UK Islamic Mission, Birmingham–Islamabad 2004.
 • Allievi S., Conflicts over Mosques in Europe: Between Symbolism and Territory, [w:] Islam and Public Controversy in Europe, red. N. Göle, Ashgate, Farnham 2013, s. 69–82.
 • Aazam Z., The Social Logic of the Mosque, [w:] Proceedings from the 6th International Space Syntax Symposium, red. A. S. Kubat, Stambuł 2007, http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/papers.htm [dostęp: 06. 03.2015].
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Dialog, Warszawa 2006.
 • Dziekan M. M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997.
 • Hellyer H. A., Muslims of Europe. The „Other” Europeans, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.
 • History of Madinah Munawwarah, red. S. - R. Mubarakpuri, b.m.w. 2002.
 • History of Makkah, red. S. - R. Mubarakpuri, Darus-Salam Publications, Riyadh 2002.
 • Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, P. Kubicki, Warszawa 2006.
 • Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.
 • Konopacki A., Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku¸ Warszawa 2010.
 • Koran, tłum. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986.
 • Kuban D., Muslim Religious Architecture. Part 1. The Mosque and Its Early Development, E. J. Brill, Leiden 1974.
 • Laugu N., The Roles of Mosque Libraries Through History. „Al-Jami'ah” 2007, nr 45 (1).
 • Mądrości Proroka (Hadisy), red. J. Danecki, Dialog, Warszawa 1993.
 • Mahomet – o małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów, red. J. Kozłowska, Dialog, Warszawa 1999.
 • Mawlawi F., Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu, Wydawnictwo SSM, Białystok 2003.
 • Nielsen J., Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2004.
 • Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, red. S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek, Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012.
 • Qasmi A. H., International Encyclopaedia of Islam, t. 1. Isha Books, Delhi 2006.
 • Rasdi M. T. H. M., Rethinking the Mosque in the Modern Muslim Society, Institut Terjemahan & Buku Malaisya Berhad, Kuala Lumpur 2014.
 • Rasdi M. T. H. M., The Mosque as a Community Development Centre: Programme and Architectural Design Guidelines for Contemporary Muslim Societies, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur 1998.
 • Skowron-Nalborczyk A., Mosques in Poland. Past and Present, [w:] Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, red. A. Skowron-Nalorczyk, University of Warszawa, War-szawa 2011, s. 183–193.
 • Stefaniuk T., Al-Kindi i początki filozofii w świecie islamu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Stefaniuk T., Czy istnieje „polski islam”? O islamie i muzułmanach w Polsce, „Teofil. Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów” 2006, nr 2 (24), s. 125–135.
 • The Mosque in America: A National Portrait. A Report from the Mosque Study Project, red. S. Bagby, P. Pearl, B. Froehle, Council on American-Islamic Relations, Washington 2001.
 • The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought, red. G. Bowering, P. Crone, W. Kadi, M. Mirza, D. J. Stewart, M. Q. Zaman, Prince-ton University Press, Princeton 2013.
 • Yearbook of Muslims in Europe, red. S. Akgönül, A. Alibašić, J. Nielsen, E. Racius, Brill Academic Publishers, Leiden 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_16_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.