PL EN


2016 | 18 |
Article title

Zdrowie psychiczne jako zdolność do kompensacji deficytów. Filozoficzny szkic do problemu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdrowie psychiczne jest przedmiotem kontroli, przedmiotem refleksyjnego zarządzania stanami psychicznymi przez indywiduum. Celem tych zabiegów jest osiągnięcie trwałego komfortu psychicznego i poczucia szczęścia. Wszelkie więc niepożądane stany psychiczne lub niepowodzenia życiowe, deficyty psychiczne bądź nieszczęście wymagają – dla zachowania dobrego samopoczucia – kompensacji. Ta strategia realizuje się w dwóch obszarach: w wyborach biograficznych (kompensacja biograficzna) oraz w wyborach form terapii (kompensacja medyczna). Zdrową psychicznie jest wtedy ta jednostka, która umiejętnie kompensuje deficyty psychiczne, podejmując starania usunięcia dyskomfortu psychicznego. 
DE
Psychische Gesundheit ist ein Gegenstand der Kontrolle sowie einer reflexiven Verwaltung psychischer Zustände durch das Individuum. Das Ziel der Maßnahmen ist es, einen dauerhaften psychischen Komfort und das Glücksgefühl zu erreichen. Alle unerwünschten psychischen Zustände und Misserfolge, psychische Defizite und Unglücksfälle verlangen eine Kompensierung, um eine gute Verfassung zu bewahren. Diese Strategie wird in zwei Bereichen verwirklicht: in biographischen Entscheidungen (biographische Kompensierung) und in der Wahl von Formen der Therapie (medizinische Kompensierung). Ein psychisch gesundes Individuum ist somit eines, das geschickt psychische Defizite kompensiert, indem es sich bemüht, das psychische Unbehagen zu beseitigen.
EN
Mental health is the subject of control, subject of reflective management of mental conditions by an individual. The goal of these efforts is to achieve lasting psychological comfort and feeling of happiness. Thus, any undesirable mental conditions or misfortunes, psychological deficits or defeats need to be compensated in order to maintain well-being. This strategy is brought to completion in two ways: biographical decisions (biographical compensation) and choices of therapeutic methods (medical compensation). Mentally healthy is an individual, who can manage to compensate psychological deficits, taking up efforts to eliminate psychological discomfort.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-10
Contributors
References
 • Barański J., Utopia zmedykalizowana, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Beck U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am
 • Main 1986.
 • Bolt L.L.E., True to oneself? Broad and narrow ideas on authenticity in the enhancement debate, „Theoretical Medicine and Bioethics” 2007, nr 28, DOI: 10.1007/s11017-007- 9039-8.
 • Conrad P., Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology” 1992, nr 18, DOI: 10.1146/annurev.so.18.080192.001233.
 • Conrad P., The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.
 • Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, PWN, Warszawa 1996.
 • DeGrazia D., Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004.
 • Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł. K. Krzemieniowa, Czytelnik, Warszawa 2001.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2002.
 • Kapusta A., Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie. Wprowadzenie, „Studia Metodologiczne” 2013, nr 30.
 • Krasiński Z., Wyjątki z listów, t.1, Księgarnia Polska, Paryż 1860.
 • Marquard O., Apologia przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.
 • Marquard O., Philosophie des Stattdessen. Studien, Reclam, Stuttgart 2001.
 • Marquard O., Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien, Reclam, Stuttgart 1994.
 • Schulze G., Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus, Frankfurt/New York 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_18_37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.