PL EN


2016 | 20 |
Article title

Kim jest człowiek i jaki jest cel jego egzystencji? Koncepcja człowieka w filozofii Hryhorija Skoworody

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizuję, kim jest człowiek w filozofii Hryhorija Skoworody. Jego poglądy to interesująca próba pokazania miejsca człowieka w świecie oraz zdefiniowania, co jest sensem jego egzystencji. Opisuję to zagadnienie z szerszej perspektywy filozoficznej, a nie tylko opierając się na tekstach Skoworody. Próbuję też pokazać, co myśl Skoworody może zaoferować człowiekowi współczesnemu.
DE
Im Artikel untersuche ich den Stellenwert des Menschen in der Philosophie von Hryhorij Skoworoda. Ich vertrete die Ansicht, dass seine Überzeugungen einen interessanten Versuch bilden, den Stellenwert des Menschen in der Welt aufzuzeigen und den Sinn seiner Existenz zu definieren. Ich schildere diese Fragestellung in einer breiteren philosophischen Perspektive, ohne mich nur auf die Schriften von Skoworoda zu beziehen. Ich versuche auch zu zeigen, was der Gedanke von Skoworoda dem heutigen Mensch anbieten kann.
EN
In this article I analyze who is a human being in Hryhorii Skovoroda’s philosophy. His anthropological views are an interesting attempt to show how to understand a position of men in the world and how to define a meaning of his existence. This issue are analyzed not only on base of  works of Skoworoda himself but also on base of the broader philosophical perspective. I also try to demonstrate what Skoworoda can propose to contemporary man.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-08
Contributors
References
 • Teksty źródłowe:
 • Бонч-Бруевич В., Собрание сочинений Г. С. Сковороды, СПБ, Санкт-Петербург 1912.
 • Сковорода Г. С., Сад божественних пісень, Школа, Київ 2007.
 • Сковорода Г. С., Повне зібрання творів у двох томах, Наукова Думка, Київ 1973.
 • Сковорода Г. С., Твори в двох томах, t. 1, Київ 1961.
 • Opracowania:
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007.
 • Betko I., Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja ducho-wej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722–1794) jako problem epistemologiczny, „Ruch Filozoficzny” 2014, t. LXXI, nr 1.
 • Чижевський Д., Філософські твори у чотирьох томах, Смолоскип, t. 1, Київ 2005.
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, PWN, Łódź 1988.
 • Misiejuk D., Edukacyjne aspekty bajki w filozofii Hryhorija Skoworody, [w:] Bajka w bada-niach humanistów, red. J. Strycharski, M. Zaorska, t. 5, Katedra UNESCO Uniwersyte-tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014.
 • Misiejuk D., Czy szczęście jest przed nami skryte?, [w:] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, red. E. Kowalska, P. Prüfer, M. Kowalski, Impuls, Kraków 2014.
 • Гнатюк Я. С., Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій, Івано-Франківськ, 2010.
 • Gorskyj W. S., Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność, „Col-loquia Communia: Ukraińska Przestrzeń Filozoficzna Wczoraj i Dziś” 1998, red. J. Mizińska, M. Krakowski, nr 1 (68).
 • Горський В. С., Кислюк К. В., Історія україньської філософії, Либідь, Київ 2004.
 • Handzel M. T. OSPPE, Hryhorija Sawycza Skoworody (1722–1794) teoria poznania samego siebie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Книш І. В., Кордологізм та його роль у становленні Української нації: сучасний науковий дискурс, »Філософія науки: традиції та інновації«, 2015, № 1 (11), s. 136–144.
 • Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. W. Mokry, t. I–II/1992–1993.
 • Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. W. Mokry, t. III–IV/1994–1995.
 • Pilipowicz D., Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda Filozofia – Teologia – Mi-styka., Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Ki-jowskiej w Krakowie, Kraków 2010.
 • Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Tower Press, Gdańsk 2000.
 • Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 1999.
 • Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, t. 1, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994.
 • Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, t. 2, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1999.
 • Попович M., Григорій Cковорода: філософія свободи, Майстерня Білецьких, Київ 2007.
 • Шевчук B., Пізнаний і непізнаний сфінкс Грігорій Сковорода сучасними очима, Пульсари, Київ 2008.
 • Taбaчникoв И. A., Григорий Сковорода, Мысль, Mocква 1972.
 • Ушкалов Л., Григорій Cковорода, Фоліо, Харків 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_20_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.