PL EN


2016 | 20 |
Article title

O filozofii polityki i filozofii politycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem obecnego w polskim piśmiennictwie sporu dotyczącego znaczeń pojęć „filozofia polityki” i „filozofia polityczna”. Są one przez niektórych autorów używane w charakterze synonimów, inni natomiast stanowczo oddzielają je od siebie, twierdząc, iż nie są one ze sobą tożsame. W artykule wskazuje się, że istnieją dwa sposoby odróżniania filozofii polityki od filozofii politycznej. Pierwszy, językowy, odwołuje się do znaczeń – jedno z pojęć jest uznane z jakichś powodów za niepoprawne, gdyż odnosi się do rozmaicie definiowanych dziedzin niefilozoficznych. W drugim wyróżnia się dwie osobne dziedziny refleksji o charakterze filozoficznym. Oba sposoby zostają odrzucone; wykazane zostaje, że może istnieć tylko jedna dziedzina filozoficzna dotycząca polityki, która może być poprawnie nazywana zarówno filozofią polityki jak też filozofią polityczną.
DE
Der Beitrag greift das Problem der im polnischen Schrifttum vorhandenen Auseinandersetzung auf, die die Bedeutung der Begriffe "Philosophie der Politik" und "politische Philosophie" betrifft. Manche Autoren verwenden sie als Synonyme, andere grenzen sie jedoch strikt ab, mit der Behauptung, dass sie miteinander nicht identisch seien. Im Artikel wird gezeigt, dass es zwei Arten der Unterscheidung der Philosophie der Politik von der politischen Philosophie gibt. Die erste, die sprachliche Unterscheidung, geht auf die Bedeutung ein - einer der Begriffe gilt aus irgendwelchen Gründen als falsch, weil er sich auf die unterschiedlich definierten nichtphilosophischen Bereiche bezieht. In der zweiten Unterscheidung werden zwei separate Reflexionsbereiche mit einem philosophischen Charakter differenziert. Beide Arten werden abgelehnt: Es wird nachgewiesen, dass es nur einen philosophischen Bereich in Bezug auf Politik geben kann, der sowohl als Philosophie der Politik als auch als politische Philosophie richtig bezeichnet werden kann.
EN
The paper deals with the problem of distinguishing “political philosophy” from “political philosophy” in Polish philosophical literature. They are used by some authors as synonyms, while others are claiming that these terms are not identical. The paper points out, that there are two ways to distinguish between political philosophy and political philosophy. The first, linguistic, refers to meanings – one of the concepts is considered for some reason incorrect, as it refers to various non-philosophical disciplines. The second one distinguishes two distinct areas of philosophical reflection. Both ways are discarded and it is shown, that there can be only one kind of philosophical reflexion on the politics, that can be properly called both political philosophy and political philosophy.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-08
Contributors
References
 • J. Bartyzel, Filozofia polityki, filozofia polityczności, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, t. 1, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007
 • T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006
 • M. A. Krąpiec, Polityka, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu , Lublin 2007, s. 340.
 • S. Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Wydawnictwo KUL,Lublin 2008
 • W. Kymlicka, tłum. A. Pawelec, Współczesna filozofia polityczna, Znak, Warszawa 1998
 • Z. Pańpuch, Polis, [w:] Powszechna Encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007
 • A. Szahaj, M. N. Jakubowski, Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2008
 • M. Szyszkowska, Elementy filozofii polityki, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3064#p11 [dostęp:27.03.2017].
 • A. Wielomski, Polityka, [w:] Encyklopedia polityczna, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A.
 • Wielomski, t. 1, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007
 • J. Zdybel, L. Zdybel, Wprowadzenie. Filozofii polityki czy filozofia polityczna?, [w:] red. J. Zdybel, L. Zdybel, Filozofia polityki współcześnie, Universitas, Kraków 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_20_167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.