PL EN


2016 | 20 |
Article title

SZIR ha-SZIRIM (pieśń najpiękniejsza). Obrazowanie za pomocą metafory Sacrum i profanum na przykładzie „Pieśni nad pieśniami” – analiza kognitywna

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Song of Songs, included in the Old Testament Book of Wisdom is a passionate erotic poem, a prototype of love lyrical poetry which expresses perennial, fascinating, sensual sensations and human desires. The text has been the subject of numerous interpretations in various perspectives, among others: natural (pastoral), cult and mystical, allegorical or theological. It also stimulated quite provocative radical interpretations as it is a text one cannot go by indifferently. The aim of this paper is to analyze briefly a selected Sacrum/profanum metaphor via cognitive approach and indicate there is no dualism but rather mutual overlapping of those two spheres.
DE
Das im alttestamentarischen Buch der Weisheit Salomos enthaltene Hohelied ist ein leidenschaftliches erotisches Liebesgedicht, das Prototyp der Liebeslyrik, das uralte, faszinierende, sinnliche Empfindungen und Wünsche von Mensch und ... Gott ausdrückt. Der Text hat zahlreiche Interpretationen in unterschiedlichen Strömungen erfahren, u.a. natürliche, kultisch-mythische, allegorische oder auch theologische Interpretation. Der Artikel verfolgt das Ziel, die einzigartige, multisensorische Veranschaulichung der Liebe zwischen Mann und Frau in körperlich-seelischer Dimension mit Hilfe der Metapher einer verkörperten Erfahrung von Sacrum und Profanum aufzuzeigen und zu beweisen, dass es keinen Dualismus dieser zwei Dimensionen gibt, sondern nur gegenseitige Beeinflussung. Die Verfasserin führt eine Analyse ausgewählter Metaphern und Metonymien des Textes in der Übersetzung von Czesław Miłosz unter Verwendung der kognitiven Methode von G. Lakoff und M. Johnson durch.
PL
Pieśń nad Pieśniami zawarta w starotestamentowej księdze mądrościowej Salomona to namiętny erotyk, prototyp liryki miłosnej, który wyraża odwieczne, fascynujące, zmysłowe doznania i pragnienia człowieka i …Boga. Tekst doczekał się licznych interpretacji w różnych nurtach , m.in. interpretacja naturalna, kultowo-mityczna, alegoryczna, czy też teologiczna. Celem artykułu jest pokazanie unikatowego, wielosensorycznego obrazowania miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą w wymiarze fizyczno-duchowym  za pomocą metafory ucieleśnionego doświadczenia Sacrum i profanum i wykazanie, że nie istnieje dualizm tych dwóch wymiarów, a jedynie wzajemne przenikanie. Autorka dokonuje analizy wybranych metafor i metonimii tekstu w przekładzie Czesława Miłosza z zastosowaniem metody kognitywnej G. Lakoffa i M. Johnsona. 
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-08
Contributors
References
 • The Song of Songs Polish quotations for the analysis were taken from:
 • Miłosz Cz., Księgi biblijne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 • The English equivalents of the quotations were taken from: The Jerusalem Bible. Popular Edition, Darton, Longman and Todd, London 1974.
 • Budzyńska M., „Żebractwo”, „Święte uzależnienie” i „duchowy prysznic” – o przenikaniu się sacrum i profanum w metaforycznym języku dominikanina o. Jana Góry, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, vol. 4 (12).
 • Cognitive Linguistic Explorations in Biblical Studies, ed. by B. Howe, J. B. Green, De Gruyter, Boston 2014.
 • Gibbs R. W., Embodiment and Cognitive Science, Cambridge University Press, New York 2006.
 • Goatley A., The Language of Metaphors, Routledge, London – New York 1997.
 • Hiraga Masako K., Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analyzing Texts, Pal-grave, MacMillan UK, New York 2005.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Duch Święty w naszej codzienności, ed. by K. Guzowski, Gaudium, Lublin 2010.
 • Guzowski K., Duch dialogujący. To Dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago–London 1980.
 • Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the Flesh, Basic Books, New York 1999.
 • Lakoff G., Turner M., More than a Cool Reason, University of Chicago Press, Chicago 1989.
 • Lucy J. A., Language Diversity and Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Sieradzan J., Sacrum i profanum czy sacrofanum? Przemiany w rozumieniu sacrum we współczesnym świecie, [in:] „Lud” 2006, vol. 90.
 • The Jewish Study Bible, ed. by M. Brettler, A. Berlin, The Jewish Publication Society, 2015.
 • Recommended for further reading:
 • Goatley A., The Language of Metaphors, Routledge, London – New York 1997.
 • Hiraga Masako K., Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analyzing Texts, Pal-grave, MacMillan UK, New York 2005.
 • Metaphor in the Hebrew Bible, ed. by P. Hecke, Leuven University Press 2005.
 • Ortony A., Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_20_33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.