PL EN


2017 | 22 |
Article title

Aksjologiczno-ekonomiczne implikacje transhumanizmu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka tożsamości człowieka, jego roli i miejsca w otaczającym świecie zajmuje poczesne miejsce w refleksji nad ludzkim intelektem i możliwościami umysłu. Do czego zatem, w kontekście rozważań nad naturą ludzką i kwintesencją jestestwa, przyczynić się może praktycznie nieograniczony już postęp technologiczny? Czy wizja technologicznej osobliwości i niepohamowanej ekspansji techniki, wkraczającej praktycznie w każdą sferę ludzkiej aktywności – począwszy od zglobalizowanej makropłaszczyzny politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej przez mezopoziom funkcjonowania społeczności lokalnych, a skończywszy na mikropłaszczyźnie codziennych relacji międzyludzkich – jest nieuchronna? Czy ludzkie działania faktycznie dążą do pewnego osobliwego punktu w przyszłym rozwoju cywilizacji, po przekroczeniu którego wszelkie przewidywania, co do form istnienia człowieka staną się nieaktualne? Artykuł stanowi teoretyczne rozważania nad aksjologicznymi i ekonomicznymi konsekwencjami transhumanizmu.
DE
Die Problematik der Identität des Menschen, seiner Rolle und Stellung in der umgebenden Welt, nehmen einen wichtigen Platz in der Reflexion über den menschlichen Intellekt und die Möglichkeiten des Verstandes ein. Wozu kann im Kontext der Überlegungen zu menschlicher Natur und zur Quintessenz des Seins der praktisch unbeschränkte technologische Fortschritt beitragen? Ist die Vision der technologischen Besonderheit und einer ungezügelten Expansion der Technik, die praktisch in jeden Bereich menschlicher Aktivität einschreitet, von der globalisierter politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Makro-Ebene über die Mezo-Ebene des Funktionierens der lokalen Gemeinschaften bis zur Mikro-Ebene der alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, unabwendbar? Strebt menschliches Handeln tatsächlich einen merkwürdigen Punkt in der zukünftigen Entwicklung der Zivilisation an, nach dessen Überschreitung jegliche Vermutungen hinsichtlich menschlicher Existenz nicht mehr aktuell werden, und das gegenwärtig geltende Paradigma des Lebens der Gattung Homo sapiens nicht mehr gültig erscheint. Der Artikel bietet theoretische Erwägungen zu den axiologischen und ökonomischen Konsequenzen des Transhumanismus.Die Problematik der Identität des Menschen, seiner Rolle und Stellung in der umgebenden Welt, nehmen einen wichtigen Platz in der Reflexion über den menschlichen Intellekt und die Möglichkeiten des Verstandes ein. Wozu kann im Kontext der Überlegungen zu menschlicher Natur und zur Quintessenz des Seins der praktisch unbeschränkte technologische Fortschritt beitragen? Ist die Vision der technologischen Besonderheit und einer ungezügelten Expansion der Technik, die praktisch in jeden Bereich menschlicher Aktivität einschreitet, von der globalisierter politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Makro-Ebene über die Mezo-Ebene des Funktionierens der lokalen Gemeinschaften bis zur Mikro-Ebene der alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, unabwendbar? Strebt menschliches Handeln tatsächlich einen merkwürdigen Punkt in der zukünftigen Entwicklung der Zivilisation an, nach dessen Überschreitung jegliche Vermutungen hinsichtlich menschlicher Existenz nicht mehr aktuell werden, und das gegenwärtig geltende Paradigma des Lebens der Gattung Homo sapiens nicht mehr gültig erscheint. Der Artikel bietet theoretische Erwägungen zu den axiologischen und ökonomischen Konsequenzen des Transhumanismus.
EN
The issue of a human’s identity, as well as his role and place in the surrounding world is a prominent theme in terms of a reflection on human intellect and capabilities of a mind. As such - in the context of contemplation about human nature and the quintessence of being - where technological development, being practically unlimited by now, can lead to? The  visions of technological personality and indomitable technological expansion, are present in practically every aspect of human activity - from a globalized political macroplane, through economic, social or cultural ones, local societies functionalities mesolevel to everyday human relations microplanes. It raises a question about the both aforementioned concepts being unavoidable. Are human actions in fact leading to a certain, peculiar milestone in a future humanity development, which will result in every present prediction about humanity’s identity being outdated? The article touches upon theoretical speculation about axiological and economic consequences of transhumanism.
Year
Issue
22
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-07
Contributors
References
 • Banasiak B., Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15, s. 97–115.
 • Barrat J., Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era, St. Mar-tin's Griffin, New York 2013.
 • Borensztein E., De Gregorio J., Lee J. W., How does foreign direct investment affect economic growth? „Journal of International Economics” 1998, nr 45 (1), s. 115–135.
 • Bostrom N., A history of transhumanist thought, „Journal of Evolution and Technology” 2005, vol. 14, issue 1.
 • Bostrom N., The Transhumanist FAQ Version 2.1, Faculty of Philosophy Oxford University, Oxford 2003.
 • Dönhoff M., Ucywilizujemy kapitalizm. Granice wolności, Bellona, Warszawa 2000.
 • Fagerberg J., Srholec M., Verspagen B., Innovation and Economic Development, [w:] Hand-book of the Economics of Innovation, red. B. Hall, N. Rosenberg, vol. II, North Holland, s. 833–872.
 • Filek J., Kłopot z wartościami, „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 1 (39), s. 9–22.
 • Filek J., Z badań nad istotą wartości etycznych, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
 • Good I. J., Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, red. Alt F., M. Rubinoff, Advances in Computers, Academic Press 1965, nr 6, s. 31–88.
 • Graham-Rowe D., The world’s first brain prothesis, „New Scientist” 2003, no 177, issue 2386.
 • Hanousek J., Kocenda E., Maurel M., Direct and Indirect Effects of FDI in Emerging European Markets: A Survey and Meta-analysis, „Economic Systems” 2011, nr 35 (3), s. 301–322.
 • Hartmann N., Najważniejsze problemy etyki, „Znak” 1974, nr 11 (245), s. 1422–1454.
 • Hayek F. A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Ilicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 • Kaniowski W., Ideał przyszłości: nadczłowiek, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 1, s. 93–108.
 • Kurzweil R., Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, Plume, New York 2005.
 • Kurzweil R., How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed, Viking, New York 2012.
 • Kurzweil R., Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Kurhaus Pu-blishing, Warszawa 2014.
 • Mariański J., Smyczek J., Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się świecie, Wy-dawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Miklaszewska J., Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości, „Prakseologia” 2016, nr 2 (158), s. 15–33.
 • More M., The Philosophy of Transhumanism, [w:] M. More, N. Vita-More, The Transhu-manist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Phi-losophy of the Human Future, Wiley-Blackwell, Chichester 2013.
 • More M., Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy, „Extropy” 1990, nr 6, s. 6–12.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, Etiuda, Kraków 2010.
 • Ostasz L., Czym są wartości? Zarys aksjologii, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009.
 • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, red. M. Gra-dzewicz, A. Stążka-Gawrysiak, M. Rubaszek, J. Growiec, Warszawa 2016.
 • Rogers E. M., Diffusion of innovation, Free Press, New York 2003.
 • Romer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „The Journal of Political Economy” 1986, nr 94 (5), s. 1002–1037.
 • Sepczyńska D., Transhumanizm. Spotkanie z utopią, [w:] Narracje postkryzysowe w humani-styce, red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała, Wydawca: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 27–58.
 • Suorsa K., Regionality, Innovation Policy and Peripheral Regions in Finland, Sweden and Norway, EBSCO Academic Search Premier, 2007 (185).
 • Stróżewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
 • Vinge V. S., The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, [w:] Vision 21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, Lewis Research Center, NASA Conference Publication 10129, United States 1993, s. 11–22.
 • Elg L. (Vinnova), Innovations and new technology – what is the role of research? Implications for public policy, Vinnova ANALYSiS, VA 2014 (05).
 • Bioniczny człowiek – cały z implantów – w Waszyngtonie, http://wyborcza.pl/1,75400,14819671,Bioniczny_czlowiek___caly_z_implantow___w_Waszyngtonie.html?disableRedirects=true [dostęp: 01.11.2017].
 • Bioniczny człowiek – spojrzenie w przyszłość, http://www.eioba.pl/a/1jz9/bioniczny-czlowiek-spojrzenie-w-przyszlosc [dostęp: 01.11.2017].
 • Biological Cybernetics, http://link.springer.com/journal/422 [dostęp: 01.11.2017].
 • Change in Human Life with Transhumanism, http://technicki.com/change-human-life-transhumanism/ [dostęp: 02.11.2017].
 • Extropy Institute, http://www.extropy.org/ [dostęp: 31.10.2017].
 • Joe Monster, prawdziwy bioniczny człowiek, http://joemonster.org/filmy/80934 [dostęp: 01.11.2017].
 • Ludzkość to za mało, http://natemat.pl/24095,ludzkosc-to-za-malo-transhumanisci-wierza-w-nowego-lepszego-czlowieka-i-twierdza-ze-wiedza-jak-go-stworzyc [dostęp: 31.10.2017].
 • Nadchodzi bioniczny człowiek, http://gadzetomania.pl/2447,nadchodzi-bioniczny-czlowiek [dostęp: 01.11.2017].
 • Pierwszy bioniczny człowiek przyszedł na świat! http://www.focus.pl/technika/pierwszy-bioniczny-czlowiek-przyszedl-na-swiat-10448 [dostęp: 01.11.2017].
 • Rosja i postczłowiek. Rosyjski transhumanizm i idea nieśmiertelności, http://geopolityka.net/rosja-i-postczlowiek-rosyjski-transhumanizm-i-idea-niesmiertelnosci/ [dostęp: 01.11.2017].
 • Technologia oznacza lepsze życie, http://biznes.trojmiasto.pl/Dla-biohakerow-smierc-to-tylko-choroba-a-technologia-to-lepsze-zycie-n112269.html [dostęp: 01.11.2017].
 • Transhumanist Declaration, http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/ [dostęp: 01.11.2017].
 • Transhumanism and Adaptive Radiation, https://www.centauri-dreams.org/?p=33234 [dostęp: 02.11.2017].
 • Transhumanizm, czyli kiedy człowiek stanie się bogiem, http://extra.innpoland.pl/transhumanizm [dostęp: 31.10.2017].
 • Transhumanizm, największe zagrożenie ludzkości, http://www.naszdziennik.pl/mysl/176241,transhumanizm-najwieksze-zagrozenie-ludzkosci.html [dostęp: 31.10.2017].
 • Transhumanizm, http://www.fronda.pl/blogi/ratujmy-kosmos/transhumanizm-1,4208.html [dostęp: 31.10.2017].
 • Transhumanizm, http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,242 [31.10.2017].
 • Transhumanizm. Przekraczając człowieka w kierunku cyborga, http://www.polskieradio.pl/130/5557/Artykul/1723885,Transhumanizm-Przekraczajac-czlowieka-w-kierunku-cyborga [dostęp: 31.10.2017].
 • Wartości transhumanistyczne, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6014 [dostęp: 02.11.2017].
 • World Transhumanist Association, http://humanityplus.org/ [dostęp: 31.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2017_22_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.