PL EN


2018 | 25 |
Article title

Kulturowo-ekonomiczne aspekty komunikacji międzykulturowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu różnorodnych klasyfikacji i typologii kultur (koncepcja G. Hofstedego, F. Trompenaarsa, R. R. Gestelanda, Ch. Hampden-Turner, E. T. Halla). Określono też wpływ uwarunkowań kulturowych na sferę gospodarczą oraz ekonomiczne aspekty komunikacji międzykulturowej. Uwarunkowania kulturowe wpływają na funkcjonowanie instytucji ekonomicznych oraz społecznych, tworząc określony ład i porządek społeczno-ekonomiczny. Rozwój gospodarczy warunkuje kulturowy rozwój społeczeństwa, wpływając także pośrednio na dobrobyt ekonomiczny i poprawę warunków życia jednostek. Potrzeba komunikacji międzykulturowej uwidacznia się szczególnie w warunkach globalizacji gospodarczej i związanych z nią procesów ujednolicenia rynków, unifikacji produktów, znoszenia barier w handlu międzynarodowym i ekspansji działalności ogólnoświatowych koncernów i korporacji. Wymiar kulturowy globalizacji związany jest z dyfuzją, upodobnieniem się i wymieszaniem wzorów kulturowych, zwłaszcza w sferze konsumpcji. Globalizacji towarzyszy przeciwstawna jej lokalizacja, która łączy się z lokalizmem, partykularyzmem i fragmentacją. Współczesne uwarunkowania implikują zatem różne formy komunikacji międzykulturowej: poprzezkulturową, pomiędzykulturową, międzynarodową oraz globalną.
DE
Im Artikel wurde ein Überblick über unterschiedliche Klassifizierungen und Typologien von Kulturen (die Konzepte von G. Hofstede, F. Trompenaars, R.R. Gesteland, Ch. Hampden-Turner, E.T. Hall) gegeben. Es wurden auch der Einfluss der kulturellen Bedingungen auf die wirtschaftliche Sphäre sowie ökonomische Aspekte der interkulturellen Kommunikation bestimmt. Kulturelle Bedingtheiten beeinflussen das Funktionieren von ökonomischen und sozialen Institutionen, indem sie eine bestimmte sozial-ökonomische Ordnung schaffen. Die wirtschaftliche Entwicklung bedingt die kulturelle Entwicklung der Gesellschaft und beeinflusst auch mittelbar den ökonomischen Wohlstand und die Verbesserung von Lebensbedingungen der Individuen. Der Bedarf an interkultureller Kommunikation kommt besonders unter den Umständen der wirtschaftlichen Globalisierung und der mit ihnen verbundenen Prozesse der Vereinheitlichung von Märkten, der Unifizierung von Produkten, der Beseitigung von Hindernissen im internationalen Handel und der expansiven Aktivität von weltweiten Konzernen zum Vorschein. Der kulturelle Ausmaß der Globalisierung ist mit der Diffusion, der Angleichung und der Vermischung von Kulturleitbildern besonders im Konsumbereich verbunden. Die Globalisierung begleitet die ihr entgegengesetzte Lokalisierung, die sich mit Lokalismus, Partikularismus und Fragmentierung verbindet. Gegenwärtige Bedingtheiten implizieren folglich verschiedene Formen der interkulturellen Kommunikation: eine interkulturelle, zwischenkulturelle, internationale und globale.
EN
The article reviews various cultural classifications and typologies (concept of G. Hofstede, F. Trompenaars, R.R. Gesteland, Ch. Hampden-Turner, E.T. Hall). An attempt was also made to determine the impact of cultural conditions on the economic sphere and identify the economic aspects of intercultural communication. Cultural determinants influence the functioning of economic and social institutions, creating a specific socio-economic order and order. Economic development, on the other hand, determines the cultural development of society, also indirectly affecting economic well-being and improving the living conditions of individuals. The need for intercultural communication is particularly evident in the conditions of economic globalization and related processes of unification of markets, unification of products, elimination of barriers in international trade and expansion of global corporations and corporations. The cultural dimension of globalization is connected with the diffusion, assimilation and mixing of cultural patterns, especially in the sphere of consumption. Globalization is accompanied by the opposite to it location which is connected with locality, particularity and fragmentation, which together create anti-globalization. Contemporary conditions imply various forms of intercultural communication: cross-cultural, intercultural, international and global.
Year
Issue
25
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-31
Contributors
References
 • Albrow M., Introduction, [w:] Globalization, Knowledge and Socjety: Readings from International Sociology, red. M. Albrow, E. King, SAGE Publications, London 1990.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Cliggett L., Wilk R.R., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, elementy teorii, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999.
 • Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 • Bednarski F.W., Teologia kultury, Wydawnictwo „M”, Kraków 2000.
 • Dzięcielska S., Znaczenie różnic kulturowych w zarządzaniu, „Seria SWSPiZ: Studia i mono-grafie” 2009, nr 22.
 • Encyklopedia socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 • Hall E. T., Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 • Hall E. T., Poza kulturą, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, tłum. B. Nawrót, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Jaruga-Nowacka I., Polityka wielokulturowości, [w:] Materiały z konferencji: Wielokulturowość i migracje, red. M. Kozień , PROXENIA, Warszawa 2005.
 • Kluckhohn C., Badanie kultury, tłum. brak danych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. J. Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy, Wydawnictwo: Studium Generale Europa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 • Mikułowski Pomorski J., Jak narody świata porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012.
 • Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Muller A., Globalizacja – mit czy rzeczywistość?, [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa 2004.
 • Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2001.
 • Piskozub A., Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Resteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, tłum. H. Malarecka-Simbierowicz H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rutkowska A., Ekonomia społeczna w dobie globalizacji, [w:] Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany, red. Zielińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 257–275.
 • Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Sokolewicz Z., Wprowadzenie do etnologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 • Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.
 • Tkocz S., Gość w dom, „Gość Niedzielny” 2002, nr 28.
 • Wawak T., Zmieniające się przedsiębiorstwa w zmieniającej politycznie Europie, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.
 • Zaporowski A., Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.
 • Zuber M., Komunikowanie międzykulturowe, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/?p=600 [dostęp: 23.01.2018].
 • http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=31532 [dostęp: 23.01.2018].
 • http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,15967884,Wschod_kontra_Zachod.html [dostęp: 23.01.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2018_25_173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.