PL EN


2018 | 25 |
Article title

Zabawa jako wartość?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisuję główne cechy postaw ludycznych we współczesnym konsumpcjonizmie, zwracając uwagę przede wszystkim na występujące w nim aspekty aksjologiczne. W świecie konsumpcji wszystko wydaje się możliwe i dla każdego dostępne. Życie ma być przyjemne, a takie życie wiąże się z zabawą. Człowiek zawsze się bawił, zabawa pozwalała na odpoczynek po pracy, była nagrodą za trud i wysiłek. Obecnie człowiek powinien bawić się jak najczęściej, ponieważ jest to oznaką sukcesu na miarę świata konsumpcji. Bawić może się jednak ten, kto ma czas i pieniądze na zabawę. Dobra zabawa świadczy o statusie społecznym. W efekcie jej znaczenie rośnie. Należy się bawić. Społeczne znaczenie nadaje nie rodzaj wykonywanej pracy i jej efekty, lecz to, w jaki sposób konsument się bawi. W świecie konsumpcji zabawa staje się rodzajem wartości, czyli tym, co nadaje sens życiu konsumenta.
DE
Im Artikel lege ich Hauptmerkmale von ludischen Einstellungen im gegenwärtigen Konsumerismus dar, indem ich vor allem auf die in ihm auftretenden Werteaspekte hinweise. In der Welt des Konsums scheint alles möglich und für jeden zugänglich zu sein. Das Leben soll angenehm sein und wird mit der Unterhaltung assoziiert. Der Mensch spielte immer, das Spiel sicherte Erholung nach der Arbeit, es war Preis für Mühe und Anstrengungen. Heute soll der Mensch möglichst oft spielen, weil das als ein Zeichen des Erfolgs in der Konsumwelt gilt. Spielen kann jedoch nur jemand, der Zeit und Geld für Unterhaltung hat. Gute Unterhaltung zeugt vom sozialen Status. Im Endergebnis wächst ihre Bedeutung: Das Spiel wird zur Pflicht. Die soziale Bedeutung erwächst nicht aus der Art der ausgeführten Arbeit oder aus ihren Ergebnissen, sondern aus der Art der Unterhaltung des Konsumenten. In der Konsumwelt wird das Spiel eine Art Wert, also etwas, was dem Leben des Konsumenten den Sinn gibt.
EN
In the world of consumption everything seems to be possible and accessible for everybody. The life should be pleasant, and such a life is connected with fun. The man has been always having fun; the entertainment helped him to rest after the work. It was a reward for the effort and self – sacrifices. Nowadays, the man should have fun as often as possible, as this is a sign of the success for the standards of the world of consumption. Thus, having fun is reserved only to those who have time and money to use for entertainment. Having a good fun indicates a social status. In consequence its significance grows. It is well seen to have fun. Namely, social significance is given not by the kind of work and its effects, but by the way the  consumer is having fun. In the world of consumption having fun is becoming a kind of value, in other words that, what gives the reason for the consumer’s life.
Year
Issue
25
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-31
Contributors
References
 • Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Wyd. Aletheia, Warszawa 2000.
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wyd. Sic! Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Wyd. WAM, Kraków 2005.
 • Combs J. E., Świat zabawy. Narodziny nowego wieku ludycznego, przeł. O. Kaczmarek, Wyd. UW, Warszawa 2011.
 • Dana T., Luksus. Dlaczego stracił blask, przeł. E. McIver, Wyd. Muza SA, Warszawa 2010.
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Wyd. Aletheia, Warszawa 2007.
 • Mysona Byrska J., Wartości w świecie konsumpcji. Porównanie poziomu rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce i na Słowacji, [w:] Filozofia w praktyce, red. L. Kopciuch, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 59–78.
 • Mysona Byrska J., The female consumer, who she is, who she wants to be and who she cannot be as a consumer, „Humanities and Social Sciences”, vol. XXI, 23 (4/2016), s. 203–213.
 • Mysona Byrska J., Zbywatele, prekariusze i praca w świecie konsumpcji, „Filo–Sofija”, nr 29 (2015/2/II), s. 205–217.
 • Standing G., Karta prekariatu, przeł. P. Juskowiak, P. Kaczmarski, M. Szlinder, PWN, Warszawa 2015.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Frentzel-Zagórska, Wyd. MUZA SA, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2018_25_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.