PL EN


2013 | 32 |
Article title

WYŻSZE SZKOŁY NAUCZYCIELSKIE JAKO FORMA KSZTAŁCENIA nauczycieli WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO NA POTRZEBY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Utworzenie wyższych szkół nauczycielskich wiąże się z podjętą w 1961 roku, a realizowaną w latach 1962–1968, reformą polskiego systemu oświatowego. W ramach reformy, której celem byłamiędzy innymi modernizacja systemu kształcenia nauczycieli, zrodziła się koncepcja powołania wyższych szkół zawodowych o trzyletnim okresie nauczania. Absolwenci mieli otrzymać przygotowanie ogólne do nauczania w klasach I–IV oraz specjalistyczne do nauczania jednego lub dwóch pokrewnychprzedmiotów w klasach V–VIII. Organizacja WSN uwzględniała dwie formy organizacyjne: szkoły samodzielne oraz szkoły organizowane w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach. Kształcenie plastyczne realizowano na kierunku wychowanie plastyczne w połączeniu z nauczaniem początkowym lub samodzielnym kierunku wychowanie plastyczne na studiach zaocznych dla absolwentów SN. Plany nauczania opracowane przez MOiSW obejmowały przedmioty filozoficzne i społeczno‑polityczne, pedagogiczne oraz przedmioty kierunkowe z zakresu dwóch dyscyplin. W roku 1973 po przeprowadzeniu nowej reformy w zakresie kształcenia nauczycieli WSN‑ y przekształcono w samodzielne wyższe szkoły pedagogiczne, filie lub wydziały uniwersyteckie.
EN
The establishment of Higher Teacher Education Schools is connected with the 1961 reform of the Polish education system implemented from 1962 to 1968. The reform, whose goal was interalia to modernize the teacher training system, gave rise to the idea of establishing higher vocational schools with a three‑year course of instruction. The graduates would receive general training to teachin primary school grades 1 to 4, and specialist training to teach one or two related subjects in grades 5 to 8. The organization of Higher Teacher Education Schools took their two forms into consideration:independent schools and schools organized as part of higher pedagogical schools (colleges) and universities. Visual arts education training was conducted as part of the art education study program combined with early (grades 1–3) education or as an independent extramural program “visual arts education” for graduates of vocational teacher training schools (lower teacher training colleges). The curricula prepared by the Ministry of Education and Higher Learning comprised social‑politicaland philosophy courses, pedagogical subjects and specialist courses in two disciplines. In 1973 after a new teacher education reform, the Higher Teacher Education Schools were transformed into independent higher pedagogical colleges, or university branches or faculties.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Chmielewska L. (1972). Wycieczki w wychowaniu plastycznym Warszawa.
 • Chrzczonowicz D. (1966). Z dyskusji nad reformą systemu kształcenia nauczycieli. „Ruch Pedagogiczny”, nr 5.
 • Hohensee-Ciszewska H. (red.) (1973). Materiały metodyczne do wychowania plastycznego w szkole podstawowej. Warszawa.
 • Iwanowski W. (1973). Oświata nauczycieli, liczby. Warszawa.
 • Jakóbowski J. (1978). Zawód nauczycielski w ocenie uczniów i rodziców środowiska wiejskiego. „Nauczyciel i Wychowanie”, nr 6.
 • Jałmużna T. (2001). Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918–1998. Łódź.
 • Jarowiecki J. Nowecki B. Ruta Z. (red.) (1983) Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945–1975). Kraków.
 • Kaczor S. (1971). Doświadczenia, których nie można zmarnować. „Głos Nauczycielski”, nr 21.
 • Kaczor S. (1973). Kształcenie nauczycieli pracujących. „Życie Szkoły Wyższej”, nr 1.
 • Krawcewicz S. (1976). Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Warszawa.
 • Krawcewicz S. (1970). Zawód nauczyciela. Warszawa.
 • Kulpa J. (1978). Kształcenie nauczycieli w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. XXIII.
 • Okoń W. (1991). Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa.
 • Ruta Z. (1981). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1946–1981. Kraków.
 • Tymczasowy program nauczania, Wyższa Szkoła Nauczycielska. Kierunek studiów: Nauczanie początkowe z wychowaniem plastycznym. Opieka nad dzieckiem z wychowaniem plastycznym.
 • Warszawa 1971.
 • Archiwum UMCS, Zespół WSN UMCS, Z. 104 a/2, Meldunek o liczbie kandydatów oraz przyjętych na I rok studiów dziennych wg stanu z 1972 r. Zestawienie liczbowe przyjętych na I rok stacjonarnych WSN UMCS w roku akademickim 1972/73.
 • Archiwum UMCS, Zespół WSN UMCS, Z 104 a/7. Plany dydaktyczne 1972–1974. Archiwum UMCS, Zespół WSN UMCS, Z. 104 a/2, Protokół z dn. 11.VII.1972 z prac Wydziałowej
 • Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne WSN – kierunek – nauczanie początkowe z wychowaniem plastycznym.
 • Archiwum UMCS, Zespół WSN UMCS, Z 104 a/6. Wyższa Szkoła Nauczycielska. Plan studiów dziennych, Kierunek: Opieka nad dzieckiem z wychowaniem plastycznym.
 • Dziennik Urzędowy Min. Oświaty i Szkoln. 1971, nr 21, poz. 195.
 • Dziennik Urzędowy Min. Oświaty i Szkoln. Wyż. 1969, nr 7, poz. 68; 1970, nr 8, poz. 50.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.