PL EN


2013 | 32 |
Article title

Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych niezbędne w pracy z osob ą dozorowan ą z problemem alkoholowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano wielowymiarowego ujęcia podstawowych kompetencji i umiejętności kuratorów sądowych dla dorosłych, niezbędnych w pracy z osobami dozorowanymi z problemem alkoholowym. Udokumentowano zależności, jakie zachodzą pomiędzy spożywaniem alkoholu a zachowaniami przestępczymi. Zwrócono uwagę na postawy i zdolności komunikacyjne kuratorów motywująceosoby dozorowane do autoresocjalizacji. Porównano tradycyjne, rekonstrukcyjno‑ kreacyjne sposoby pracy z dozorowanym uzależnionym od alkoholu z możliwością zastosowania zasad i stadiów pracy opartej na tzw. metodzie Rozmowy Motywującej (Motivational Interviewing), opracowanej przez W. R. Millera i S. Rollnicka z myślą o przygotowaniu skazanych do zmiany zachowań związanychz używaniem substancji psychoaktywnych.
EN
The article presents the many aspects of the essential competencies and skills of probation officers for adults, necessary in working with probationers with an alcohol problem. The study documents the relationships that occur between alcohol consumption and criminal behavior. Emphasis was placed on the attitudes and communication skills of probation officers that motivate probationers to self‑rehabilitate. The article compared the traditional reconstruction‑and‑ creation modes of working with an alcohol‑addicted probationer with the possibility of applying the rules and stages of work based on the so‑called Motivational Interviewing method devised by W. R. Miller and S. Rollnick with the aim of preparing the convicted offenders to change their behaviors connected with the use of psychoactive substances.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Bałandynowicz A. (2009). Integracja skazanych w systemie penitencjarnym w warunkach powrotu do społeczeństwa . W: A. Fidelus (red.) W stronę readaptacji społecznej. Piotrków
 • Trybunalski.
 • Bałandynowicz A. (2006). Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2004). Kryminologia. Gdańsk.
 • Bulenda T. Musidłowski R. (red.) (2008). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa.
 • Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk.
 • Casselman J., Moorthamer L. (1994). Używanie alkoholu a przemoc w społeczeństwie. „Alkohol a Zdrowie”, nr 10, Warszawa.
 • Cichoż‑Lach H., Grzyb M., Celiński K., Słomka M. (2008). Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby. „Alkoholizm i Narkomania” nr 21.
 • Gaberle A. (1993). Patologia społeczna. Warszawa.
 • Garwin, B. A. Seabury Ch. D. (1998). Działania interpersonalne w pracy socjalnej: procesy i procedury. Katowice.
 • Gogacz K. (2012). Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. Radom.
 • Gottlieb P. i Gabrielsen G. (1992). Alcohol‑Intoxicated
 • Homicides in Copenhagen, 1959–1983. International Journal of Law and Psychiatry”, vol. 15.
 • Grzegorzewska M. (1967). Postawa kuratora sądowego wobec nieletniego znajdującego się w warunkach wykolejenia. „Szkoła Specjalna”, nr 2.
 • Grzegorzewska M. (1989). Wybór pism. Warszawa.
 • Hołyst B. (1999). Kryminologia. Warszawa.
 • Juszczak D., Talarowska M. (2009). Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alkoholu w świetle analizy opinii sądowo‑psychiatrycznych. „Pol. Merk. Lek.”, XXVII.
 • Kawula S. (2002). Pomocniczość i wsparcie. Olsztyn.
 • Kozera Ł. (2008). Społeczno‑ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu postpenitencjarnego w województwie świętokrzyskim. Praca doktorska. Katowice.
 • Kujan P. (2012). Działalność kuratorów sądowych dla osób dorosłych w opiniach pracowników socjalnych, studentów resocjalizacji oraz skazanych oddanych pod dozór. W: B. Urban
 • i M. Konopczyński. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków.
 • Kwaśniewski J. (red.) (1995). Praca socjalna, pomoc społeczna. Warszawa.
 • Linowski K. (2009). Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. Warszawa.
 • Liszke W. (2008). Wychowawczo‑zapobiegawcza funkcja dozoru. W: T. Jedynak i in. (red.) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa.
 • Maslow A. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa.
 • Mellibruda J. (1996). Ludzie z problemami alkoholowymi. Warszawa.
 • Mellibruda J., Sobolewska‑Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień teoria i praktyka instytut psychologii zdrowia. Warszawa.
 • Miller W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Warszawa.
 • Miller W. R., Rollnick S. (1991). Motivational Interviewing. New York.
 • Mościcka L. (1986). Resocjalizacja osób uzależnionych od alkoholu. W: I. Wald. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa.
 • Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa.
 • Prochaska J. O., DiClemente C. C. (1992). Transtheoretical therapy. Toward a comprehensive a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, nr 19.
 • Pytka L. (2008). Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 3–4.
 • Rogers C. R. (1957). The necessary and sufflcient conditions of therapeutic personality change. „Journal of Consulting Psychology”, 21.
 • Rogers C. R. (1980). W kierunku twórczości. W: Z. Siwek, D. Zarębska‑Piotrowska. Psychologia twórczości. Wybór tekstów. Kraków.
 • Rogers C. R. (2002). Sposób bycia. Poznań.
 • Rogers C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta, grupy spotkaniowe. Wrocław.
 • Roizen J. (1997). Epidemiological issues in alcohol‑related
 • violence. “Alcohol Alert”, nr 38.
 • Rozporządzenie MS z dnia 26 lutego 2013 w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, poz. 335.
 • Skidmore R. A., Thackeray M. G. (1998). Wprowadzenie do pracy socjalnej. Katowice.
 • Szymanowska A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa 2003.
 • Tyszka Z. (1963). Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców. Poznań.
 • Utrat‑Milecki J. (2010). Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa. Warszawa.
 • Witkowska‑Paleń A. (2008). Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora. Na podstawie badań wśród kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych
 • w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli. Stalowa Wola.
 • Woronowicz B. T. (1993). Alkoholizm jako choroba. Warszawa.
 • Wójcik D. i in. (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa.
 • Wraith M. (2005). Przywracając szacunek sprawiedliwości. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.