PL EN


2013 | 32 |
Article title

Komunikacja niewerbalna młodzieży nieprzystosowanej społecznie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd zagadnień dotyczących komunikacji niewerbalnej i jej znaczenia w rozpoznawaniu symptomów nieprzystosowania społecznego u młodzieży. Dokonano analizy poszczególnych kodów niewerbalnych, posługując się klasyfikacją B. Kaczmarka (1998) i zwracając uwagę na ich specyficzne przejawy u młodzieży z trudnościami w socjalizacji. Wskazano na specyfikę tych zachowań, które mogą wskazywać na postawę odrzucenia norm osób dorosłych. Podkreślono rangę KNW w kompensowaniu niedostatków komunikacji językowej ze względu na powszechność posługiwania się przez młodzież nieprzystosowaną kodem ograniczonym.
EN
The article is an overview of problems concerning nonverbal communication and its importance in identifying the symptoms of social maladjustment among young people. Different nonverbal codes were analyzed using the classification devised by Bożydar Kaczmarek (1998) and pointing out their characteristic manifestations among young people with socialization difficulties. Specificity of these behaviors that may indicate the attitude of rejection of adult norms was shown. The study emphasized the importance of nonverbal codes in compensating for deficiencies in linguistic communication because maladjusted youth commonly use a restricted code.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R. F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis, Poznań.
 • Aronson E. (1978). Człowiek – istota społeczna, PWN Warszawa.
 • Argyle M. (1999) Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
 • Braun-Gałkowska M. (1995). Test Rysunku Rodziny. W: J. Stachyra (red.).Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii. Wyd. UMCS Lublin, s. 57–86.
 • Ciosek M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Lexis Warszawa
 • Darwin K. (1988). O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. PWN Warszawa.
 • Delio M. (1995). Egzotyczna sztuka dekorowania ciała. Warszawa.
 • Domachowski W., Kowalik St., Miluska J. (1984). Z zagadnień psychologii społecznej. PWN Warszawa.
 • Easson W. M. (1966). Psychological environmental reaction to congenital defect. “Journal of Nerves Mental Disorders”, 142, 453.
 • Ekman P. (2006). Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. PWN Warszawa
 • Goldstein A., Gallagher T. M. (1992). Strategies for Promoting the Social – Communicative Competence of Young Children with Specific Language Impairement. W: Social Competence of Young Children with Disabilities: Issues and Strategies for Intevention. P. H. Brooks Baltimore, s. 189–213.
 • Goldstein A. P., McGinnis E.(2001). Skillstreaming. Kształtowanie młodego człowieka. Nowe perspektywy nauczania umiejętności społecznych. KARAN, Warszawa.
 • Jędrzejewski M. (1999). Młodzież a subkultury. Wyd.Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kaczmarek B. L.(2003). Rodzaje kodów komunikacyjnych. W: B. Kaczmarek, K. Markiewicz (red.). Komunikowanie się we współczesnym świecie. UMCS, Lublin, s. 11–26.
 • Kaczmarek B. L. (1998). Mózg, język, zachowanie. UMCS, Lublin.
 • Kaczmarek B. L.(2005). Misterne gry w komunikację. UMCS, Lublin.
 • Kępiński A. (1989). Poznanie chorego, PZWL, Warszawa
 • Knapp M. L., Hall J. A. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Atrium, Wrocław.
 • Kowalik S. (1984). Komunikacja językowa, W: W. Domachowski, St. Kowalik, J. Miluska (red.) Z zagadnień psychologii społecznej. PWN, Warszawa, s. 94–119.
 • Kozak S. (2007). Patologie wśród młodzieży. Diffin, Warszawa.
 • Kurcz I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Lombroso C. (1987). Geniusz i obłąkanie, PWN, Warszawa.
 • Łęcki K., Szóstak A.(1999). Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
 • Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. ARCHE, Gdańsk.
 • Molcho S. (1998). Mowa ciała. Diogenes, Warszawa.
 • Nęcki Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Wyd. Antykwa, Kraków.
 • Orzechowski S. W. (2007). Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność. UMCS, Lublin.
 • Orzechowski S. (2009). O relacjach pomiędzy komunikacja niejęzykową a językową. W: K. Markiewicz, J. Syroka (red.) Komunikowanie się w sytuacjach społecznych. UMCS, Lublin, s. 111–116.
 • Pasko-Porys W. (2007). Przesłuchanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Pease A. (2001). Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Jedność, Kielce.
 • Prejs B. (2005). Subkultury młodzieżowe. Wyd. KOS, Katowice.
 • Przetacznik‑Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwojowa człowieka. T. I., PWN, Warszawa.
 • Retter H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP, Gdańsk.
 • Reykowski J. (1968). Eksperymentalna psychologia emocji. KIW, Warszawa.
 • Rosenthal R. (1991). O społecznej psychologii samospełniającego się proroctwa. Dalsze dane potwierdzające istnienie efektów Pigmaliona i mechanizmów pośredniczących w ich występowaniu. W: J. Brzeziński (red.) Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 341–389.
 • Snopek M. (2010). Tatuaż. Element wspólczesnej kultury. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Surzykiewicz J. (2008). Profilaktyczna pomoc wychowawcza w szkole w zapobieganiu agresji: Znaczenie kompetencji społecznych. W: M. Libiszowska‑Żółkowska, K. Ostrowska (red.) Agresja w szkole. Diffin, Warszawa, s. 188–252.
 • Witkowski T. (2006). Psychologia kłamstwa. Biblioteka Moderatora, Taszów.
 • Woodworth R. S., Schlosberg H. (1966). Psychologia eksperymentalna. PWN, Warszawa.
 • Zazzo R. (1978). Przywiązanie – ujęcie interdyscyplinarne. PWN, Warszawa.
 • Zimbardo Ph. (1999). Psychologia i życie. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.