PL EN


2014 | 33 |
Article title

Paradygmat tożsamości podstawą kreowania wielopasmowego i zintegrowanego modelu tritmentu autoresocjalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Resocjalizacja z zastosowaniem środków probacyjnych to proces kształtowanie sięteorii i praktycznych metod postępowania w stosunku do osób naruszających porządek prawny w ramach zinstytucjonalizowanego systemu reakcji karnoprawnych. Oryginalność i szeroki zakres probacji zakorzeniony został w rozwiniętych i wyspecjalizowanych agencjach pomocowych, w innowacyjnej praktyce oraz w tworzeniu pozainstytucjonalnych środków uzupełniających system zakładów i placówek zamkniętych dla skazanych. W prezentowanym obszernym studium teoretycznym dokonano wnikliwej interdyscyplinarnej analizy wielopasmowej teorii resocjalizacji oraz podstawowych paradygmatów składających się na zjawisko integracji społecznej i autoresocjalizacji skazanych. Wynikające z omawianego tekstu wnioski będą szczególnie przydatne w pracy pedagogów resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w instytucjach penitencjarnych i socjoterapeutycznych.
EN
Resocialization with the use of probation measures is the process of the development of theory and practical methods of dealing with persons who violate the legal order, within the institutionalized system of criminal-law responses. The originality and wide scope of probation is deeply-rooted in specialized assistance agencies, in innovative practice and in providing noninstitutional measures complementing the system of closed establishments and institutions for convicts. The presented extensive theoretical study made an in-depth, interdisciplinary analysis of the multi-level rehabilitation theory and principal paradigms that make up the phenomenon of the social integration and self-resocialization of the convicts. The conclusions resulting from this text will be especially useful in the work of resocialization officers, probation officers, social workers, and correction officers in penitentiary and socio-therapeutic institutions.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Abramowski E. (1986). Idee społeczne kooperatyzmu. W: E. Abramowski (red.). Rzeczpospolita przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych. Wyd. PA X, Warszawa.
 • Adamiec M. (1983). Działanie, wartość, sens – zarys systemu pojęć. „Przegląd Psychologiczny”, nr 1 (26)
 • Allport G. W. (1985). The historical background of social psychology. W: G. Lindzey, E. Aronson (ed.). Handbook of social psychology, vol. I. Randon Hause. New York.
 • Andersson B. (2002). Family Support and Development. Department of Education, Stockholm College of Education, s. 47 i n.
 • Andrzejuk A. (1998). Słownik terminów, św. Tomasz z Akwinu Suma Teologiczna, t. 35. Wyd. Navo oraz Katolicki Ośrodek Wyd. „Veritas”, Warszawa–Londyn.
 • Anysz W. (1995). Wartość młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne. Wyd. WSP , Częstochowa.
 • Bałandynowicz A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (1991). Ludzie bez szans. Studium adaptacji społecznej recydywistów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 165 i n.
 • Bałandynowicz A. (2002). Probacja. System sprawiedliwego karania, Wyd. C. F. Müller. Lex Utilis, Warszawa, s. 61, 206, 217 i n.
 • Bałandynowicz A. (1996). Probacja. Wychowanie do wolności. Wyd. „Primum”, Warszawa, s. 89.
 • Bałandynowicz A. (1996). Style postępowania z recydywistami w warunkach probacji. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 126 i n.
 • Bałandynowicz A. (1993). Nieudany powroty. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 28 i n.
 • Beno J. A . (1996). Pedagogika. Tłum. Z. Zalewski, J. Ślepowroński. Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa.
 • Bielecki J., Nowicki W. (red.) (1991). Studia z psychologii. Badania nad zmianami osobowości młodzieży męskiej i żeńskiej poddawanej intensywnemu oddziaływaniu katolickiej formacji religijnej. Wyd. ATK , Warszawa.
 • Bielicki E. (1995). Młodociani przestępcy, ich wartości i orientacja wartościująca. Wyd. WSP , Bydgoszcz.
 • Blanquart P. (1979). Atheisme et structuralisme. W: Des chretiens interrogent l’atheisme, t. II , cz. I: L’atheisme dans la philosophie contemporaine. PU F, Paris.
 • Błasik A. (2002). Młodzież – świat wartości. Wyd. Ignatianum, Kraków.
 • Bocheński J. M. (1993). Współczesne metody myślenia. Wyd. W drodze. Poznań.
 • Bronfenbrenner K. (1998). Lewinian Space and Ecological Substancje, „Journal of Social Issues”, nr 33, s. 215–217.
 • Bulla B. (1987). Spostrzeganie hierarchii wartości rodziców przez młodzież a jej własna hierarchia wartości. W: M. John (red.). Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych. Wyd. Ossolińskich, Wrocław.
 • Cackowski Z. (1979). Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Wyd. Wiedza i Książka, Warszawa.
 • Chałas K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, t. I. Wyd. Jedność, Lublin–Kielce.
 • Czapów C. (1962). Młodzież i przestępstwa, cz. II . Wyd. Nasza Księgarnia. Warszawa.
 • Dana R. H. (1966). Foundations of Clinical Psychology. D. Van Nostrade, Princeton.
 • Dąbrowska T. E ., Wojciechowska-Charlak B. (1997). Między praktyką a teorią wychowania. Wyd. UMCS , Lublin.
 • Dąbrowski K. (1972). Personality Shaping through Positive disintegration. Gryf Publication, Londyn, s. 106 i n.
 • Dąbrowski K. (1974). Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie. Wyd. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.
 • Dembińska-Siury D. (1991). Człowiek odkrywa człowieka. O początku greckiej refleksji moralnej. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Derrika J. (2002). Marginesy filozofii. Tłum. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek. Wyd. KR , Warszawa.
 • Drwal R. Ł . (1979). Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli. „Studia Psychologiczne” t. 18 (l).
 • Ebner F. (2006). Słowo i realność duchowa. Fragmenty pneumatyczne. Tłum. K. Skorupski. Wyd. PAN , Warszawa.
 • Ekman P., Davidson R. J. (red.) (1998). Natura emocji – podstawowe zagadnienia. Tłum. B. Wojciszke. GWP, Gdańsk.
 • Eliade M. (1974). Sacrum, mit, historia, Wybór esejów. Tłum. A. Tatarkiewicz. Wyd. PI W, Warszawa.
 • Fatyga B. (1999). Dzieci z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Wyd. ISNS UW, Warszawa.
 • Frączek A., Kofta M. (1976). Frustracja i stres psychologiczny. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. PWN, Warszawa.
 • Freud Z. (1976). Poza zasadą przyjemności. Tłum. J. Prokopiuk. PWN, Warszawa.
 • Gadacz T. (2007). Filozofia Boga XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera. Wyd. WAM, Kraków.
 • Gadamer H. G . (2002). Idea dobra w dyskusji Latona i Arystotelesa. Tłum. Z. Nerczuk. Wyd. Antyk, Kęty.
 • Gajda J. (1992). Teoria wartości w filozofii przedplatońskiej. Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Galewicz W. (1988). O fenomenologicznym ujęciu wartości. W: W. Galewicz (red.). Z fenomenologii wartości. Wyd. PAT , Kraków.
 • Gilson E. (1994). Byt i istota. Tłum. D. Lubicz, J. Nowak. Wyd. PA X, Warszawa.
 • Gogacz M. (1985). Człowiek i jego relacje. Wyd. ATK , Warszawa.
 • Gogacz M. (1992). Światopogląd afirmujący Boga. W: B. Bejze (red.). O filozoficznym poznaniu Boga dziś. W: Studia z filozofii Boga, t. V. Wyd. ATK , Warszawa.
 • Gorlach K. (2003). Plany i aspiracje a aktualna sytuacja życiowa. W: K. Gorlach, Z. Drąg, Z. Seruga (red.). Młode pokolenie wsi III Rzeczpospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Heller M. (2004). Filozofia przyrody. Zarys historii. Wyd. Znak, Kraków.
 • Hojnicka-Bezwińska T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Wyd. WSP , Bydgoszcz.
 • Hołyst B. (1999). Kryminologia. PWN, Warszawa.
 • Ignaczak M. (1986). Wartość rodziców a agresja interpersonalna ich synów. W: A. Frączek (red.). Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Wyd. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ingarden R. (1989). Wykłady z etyki. PWN, Warszawa.
 • Jankowski K. (red.) (1981). Psychologia dziecka. Wyd. Czytelnik, Warszawa.
 • Jaworski S. (2001). Podręczny słownik terminów literackich. Wyd. Universitas, Kraków.
 • Kaczyńska W. (1992). Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego. Wyd. IPS iR UW, Warszawa.
 • Kalka K. (1994). Sprawiedliwość i cnoty społeczne według św. Tomasza z Akwinu. Wyd. WSP , Bydgoszcz.
 • Kant I. (1988). Antropologia w ujęciu pragmatycznym. Tłum. W. Buchner. „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 4.
 • Konopczyński M. (1996). Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Wyd. MEN Editions Spotkania, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1970). Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wyd. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Kieszkowska A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
 • Krąpiec M. A . (1994). Byt i istota. Dzieła, t. XI. Wyd. KU L, Lublin.
 • Krokiewicz A. (2000). Sokrates: Etyka Demokrata i hedonizm Arystypa. Wyd. Aletheia, Warszawa.
 • Längle A. (2003). Analiza egzystencjalna – poszukiwanie zgody na życie. „Psychoterapia”, nr 2 (125).
 • Legowicz J. (1986). Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej. Wyd. PAN , Warszawa.
 • Levinas E. (1984). Sens i etyka. Tłum. S. Cichowicz. „Studia Filozoficzne”, nr 2.
 • Linton R. (1975). Kulturowe podstawy osobowości. Tłum. A. Jasińska-Kania. PWN, Warszawa.
 • Loeber R., Stouthamer-Loeber M. (1996). Family Factors as Correlates and Predictors of Juvenile Conduct Problems and Delinguency. W: M. Tonry, V. Morris. „Crime and Justice”, vol. 7, University of Chicago Press, Chicago, s. 112 i n.
 • Lotze R. H. (1910). Zarys metafizyki: dyktaty podług wykładów. Tłum. A. Stogbaure. Wyd. Księgarnia E. Wende i Sp., Warszawa.
 • Ładyga M. (1975). Przedmiot i funkcje społeczne filozofii. W: T. M. Jaroszewski (red.). Filozofia marksistowska. PWN, Warszawa.
 • Maccoby E., Martin J. (2003). Socialization in the Context of the Family: Parent – Child – Interaction. W: E. Hetherington. Handbook of Child Psychology, vol. IV. New York, s. 1–102.
 • Machel H. (2001). Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego. Wyd. UG , Gdańsk.
 • Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karania i resocjalizacji. Wyd. Arche, Gdańsk.
 • Malewska A. (1962). Pozytywny i negatywny obrazu własnej osoby a proces podejmowania decyzji. „Studia Socjologiczne”, nr 2
 • Malewski A. (red.) (1962). Zagadnienia psychologii społecznej. PWN, Warszawa.
 • Mariański J. (1995). Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Wyd. KU L, Lublin.
 • Marks K., Engels F. (1961). Ideologia niemiecka. W: Dzieła, t. III . PWN. Warszawa.
 • Maslow A. H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Tłum. I. Wyrzykowska. Wyd. PA X, Warszawa.
 • May R. (1998). Miłość i wola. Tłum. H. i P. Śpiewakowie. Wyd. Rebis, Poznań.
 • Mazur T. (2008). Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Wyd. M. Derewecki, Kęty.
 • Morris C. (1956). Varieties of Human Values. University of Chicago Press, Chicago.
 • Nancy J. L. (1997). The Sense of the Word. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Nawroczyński B. (1974). Współczesne prądy pedagogiczne. Wyd. Nasza Ksiegarnia, Warszawa.
 • Nowak M. (1999). Postawy pedagogiki otwartej. Wyd. KU L, Lublin.
 • Oleś P. (1984). Z zagadnień „psychologii wartości”. „Roczniki Filozoficzne”, nr 4 (32).
 • Patterson G., Snyder J. (2004). Family Support and Development. Department of Education. Stockholm College of Education, s. 89 i n.
 • Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. PWN, Warszawa.
 • Pytka L. (1995). Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży. „Opieka– Wychowanie–Terapia”, nr 1 (21).
 • Pytka L. (1997). Norma i patologia a tor ludzkiego cierpienia. „Opieka–Wychowanie– Terapia”, nr 2 (30).
 • Radochoński M. (2000). Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Wyd. WSP , Rzeszów.
 • Ratzinger J. (1996). Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. Włodkowa. Wyd. WAM, Kraków.
 • Rodziński W. (1998). Na orbitach wartości. Wyd. KU L, Warszawa.
 • Rogers C. R . (1959). Toward a theory of creativity. Harper and Bros, New York.
 • Rorty R. (2007). Wittgenstein i zwrot lingwistyczny. Tłum. D. Łukoszek, Ł. Wiśniewski. „Homo Communicativus”, nr 1 (2).
 • Rotter J. B . (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. W: Psychological Monographs, t. 80, vol. 1.
 • Rybicki R. (1997). Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej. „Biblioteka Niedzieli”, nr 46.
 • Sawicki M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Wyd. Naukowe Semper, Warszawa.
 • Scheller M. (1986). Istota i forma sympatii. Tłum. A. Węgrzecki, Wyd. PAN , Warszawa.
 • Snyder J. G . Patterson (2004). Family Interaction and Delinguent Behavior. W: H. Quay. Handbook of Juvenile Delinquency, New York, s. 72 i n.
 • Sobczak S. (1996). Nie aksjologia lecz filozofia człowieka jako podstawa teleologii wychowania. „Opieka–Wychowanie–Terapia”, nr 4 (28).
 • Sobczak S. (2004). Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego. W: Pytka L., Rudowski T. (red.). Samoświadomość i jakość życia. Perspektywa psychospołeczna. Wyd. Eneteia, Warszawa.
 • Sobczak S. (2009). Młodzież wobec stopnia akceptacji norm prawnych i moralnych. W: D. Walczak-Duraj (red.). Wartości i postawy młodzieży polskiej, t. 1. Wyd. UŁ , Łódź.
 • Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Wyd. Książnica-Atlas, Warszawa.
 • Steffen W. (1955). Antologia liryki greckiej. Tłum. J. Birkenmajer. Wyd. Ossolińskich, Wrocław.
 • Styczeń T., Merecki J. (1996). ABC etyki. Wyd. KU L, Lublin.
 • Suchodolski B. (1959). O pedagogikę na miarę naszych czasów. PWN, Warszawa.
 • Suchodolski B. (1976). Kim jest człowiek. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Szołtysek A. E . (1998). Filozofia wychowania. Ontologia. Metafizyka. Antropologia. Aksjologia. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Sztompka P. (1971). Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej. W: S. Nowak (red.). Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Wyd. UW, Warszawa.
 • Szutrowa T (red.) (1989). Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Seria: Biblioteka Psychologa Praktyka, t. III . Wyd. PTP , Warszawa.
 • Świda H. (red.) (1979). Młodzież a wartości. Wyd. WSiP, Warszawa.
 • Tarnowski J. (1982). Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej. W: K. Majdański (red.). Rozwój człowieka rodzinie. Wyd. ATK , Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (1990). O szczęściu. PWN, Warszawa.
 • Tyszka T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 • Urban B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży. Wyd. UJ, Kraków.
 • Urban B. (2007). Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.). Resocjalizacja, t. 1. PWN, Warszawa.
 • Vernant J. P . (1996). Źródła myśli greckiej. Tłum. J. Szacki. Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 • Witek S. (1988). System wartości preferowanych przez uczniów szkół średnich. „Nowa Szkoła”, nr 4.
 • Wojciszke B. (1986). Struktura „Ja”, wartości osobiste i zachowania. Wyd. Ossolińskich, Wrocław.
 • Wojciszke B. (2003). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wolicka E. (1989). Mit – symbol rozwinięty. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów. Wyd. UMCS , Lublin.
 • Woroniecki J. (1961). Wychowanie człowieka. Wyd. Znak, Kraków.
 • Zaleski Z. (1991). Psychologia zagadnień celowych. PWN, Warszawa.
 • Ziemska M. (1997). Typy postaw rodzicielskich. PWN, Warszawa, s. 170 i n.
 • Ziółkowski M. (1997). Interesy i wartości społeczeństwa polskiego w okresie systemowej transformacji. „Forum Oświatowe – Polacy na Progu”, nr 1–2.
 • Znaniecki F. (2001). Socjologia wychowania. PWN, Warszawa.
 • Żelazny M. (1986). Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim od Kanta do Nietzschego. Wyd. UMK, Toruń.
 • Życiński J. (1985). Teizm i filozofia analityczna. Wyd. Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.