PL EN


2014 | 33 |
Article title

Prognoza kryminologiczno-społeczna recydywisty w kontekście historii jego życia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje analizę przekrojową badań nad czynnikami recydywy przestępczej. Część teoretyczna odwołuje się do wyników polskich i zagranicznych badaczy koncentrujących się na czynnikach ryzyka recydywy z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej. Rozważania koncentrują się na doświadczeniach z dzieciństwa i okresu socjalizacji przestępców. Uwzględniając czynniki ryzyka, przeanalizowano wyniki badań strukturalnych i rekonstrukcyjnych wśród 120 więźniów. Wyniki dostarczają analizy skupiającej się na okresie dzieciństwa, poddanego porównawczej analizie ilościowej stosującej macierze replikacji. Pozwoliło to na ukazanie wspólnych kanałów doświadczeń z okresu socjalizacji, szczególnie w kategoriach deprywacji i zaspokajania potrzeb, zbioru wartości czy przystępowania do młodzieżowych grup kryminogennych. Wyniki badań są do zastosowania w ramach pedagogiki resocjalizacyjnej i prognoz dotyczących społecznego funkcjonowania recydywisty.
EN
This article undertakes cross-sectional analysis of the research on predicators of crime recidivism. Theoretical part refers to the results of Polish and foreign researchers focusing on risk factors of recidivism from the perspective of resocialisation pedagogy. The reflections focus on childhood experiences and the period of offenders’ socialisation. Taking risk factors into account, results of structural and reconstruction research among 120 prisoners were analysed. The results provide with the analysis concentrating on the childhood period, subject to qualitative comparative analysis applying replication matrixes. It allowed to reveal common channels of experiences from the socialisation period, particularly in terms of deprivations and fulfillment of needs, set of values or entering youth criminogenic groups. The research results are of applicable nature with the framework of resocialisation pedagogy and the forecasts of social functioning of a recidivist.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Achenbach, T. M. (1991). Manual for the youth self-report and 1991 profile. Department of Psychiatry University of Vermont, Vermont.
 • Fajferek R. (2007). Psychologiczne uwarunkowania readaptacji. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 1.
 • Hamilton W. (1964). The genetical evolution of social behavior. „Journal of Theoretical Biology”, nr 7.
 • Holewińska M. (1934). Następstwa bezrobocia wśród dzieci i młodzieży. „Praca i Opieka Społeczna”, nr 2.
 • Klaus W. (2005–2006). Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki. „Archiwum Kryminologii”, t. XXVIII .
 • Kołakowska-Przełomiec H. (1972). Zagadnienia profilaktyki i przestępczości nieletnich w świetle badań kryminologicznych. „Studia Prawne”, nr 34.
 • Kuć M. (2007). Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyd. KU L, Lublin.
 • Loeber R. (1982). The stability of antisocial and delinquent child behavior. „Child Development”, nr 53(6).
 • Madey M. (1936). Opieka nad Więźniami. „Głos Sądownictwa”, nr 3.
 • Milles, M. B ., Hubberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. TransHumana, Białystok.
 • A. Mogilnicki (1996). Dziecko i przestępstwo. Warszawa.
 • Muncie J. (2004). Youth and Crime. London.
 • Olechnowicz H. (1998). Wczesne zapobieganie agresywności i przestępczości młodocianych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego”, nr 7.
 • Ostrihanska Z., Wójcik D. (1984). Karalność uczniów nieprzystosowanych społecznie. „Archiwum Kryminologii”, nr XI.
 • Pastwa-Wojciechowska B. (2004). Naruszenie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna. Wyd. UG , Gdańsk.
 • Rothbaum F., Weisz J. R . (1994). Parental caregiving and child externalizing behavior in nonclinical samples: a meta-analyssis. „Psychological Bulletin”, nr 116(1).
 • Sherman L. W. , Gottfredson D., MacKenzie D. L., Eck J., Reuter R., Bushway S. (1997). Preventing crime. What works. What Doesn’t, What’s Promising. Report to the U. S. Congress. Washington.
 • Stanik, M. J. (2007). Rodzaj popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców. „Archiwum Kryminalistyki”, t. XXIX-XXX.
 • Strzembosz A. (1997). Kryminologia a stanowienie prawa. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii”, nr 3.
 • Sztuka M. (2007). Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penalnej. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 1.
 • Trivers R. (1971). The evolution of reciprocal altruizm. „Quarterly Review of Biology”, nr 46.
 • Urban B. (2004). Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu. W: M. Prokosz (red.). Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy – zapobieganie – terapia. Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Urbanek A. (2010). Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw. ATUT , Wrocław.
 • Wróblewski B. (bdw). Kryminologia. Wilno.
 • Zygmunt J. (2008). Prawne modele zwalczania powrotności do przestępstwa w polskim prawie karnym. „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.