PL EN


2014 | 33 |
Article title

Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W referacie ukazane zostały metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. W krótkim wstępie zasygnalizowane zostały problemy poruszane w dalszej części opracowania. Referat składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony został legislacyjny wizerunek kuratorskiej służby sądowej. W części drugiej autor przedstawia metody i techniki pracy kuratorów sądowych w nadzorze. Trzecia część to analiza metod i technik pracy kuratorów sądowych w dozorze.
EN
The paper has shown the methods and forms of educational probation. The paper is preceded by a short introduction in which were signaled problems discussed further below. The paper consists of three parts. The first part is presented the image of curatorial legislative judicial service. In the second part, the author presents the methods and techniques of probation supervision. The third part of the report is the analysis of the methods and techniques for working in probation. The paper concludes with a conclusion and set out bibliography.
Keywords
Year
Volume
33
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-19
Contributors
References
 • Bałandynowicz A. (2002). Probacja. System sprawiedliwego karania. Wyd. Kodeks, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (2005). Filozofia probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania. „Prokuratura i Prawo”, nr 2.
 • Bałandynowicz A. (1996a). Probacja – system sprawiedliwego karania – podstawy aksjologiczne. W: B. Hołyst, S. Redo (red.). Problemy więziennictwa u progu XXI wieku. CZS W, Kalisz.
 • Bałandynowicz A. (1996b). Probacja, Wychowanie do wolności. Zakład Poligraficzny „Primum”, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (2007). Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.). Resocjalizacja. PWN, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (1996c). Raport Komisji powołanej do opracowania systemu sądowej kurateli dla dorosłych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii”.
 • Bałandynowicz A. (2008). Resocjalizacja wspierająca wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.). Skuteczna resocjalizacja. Wyd. UMCS , Lublin.
 • Bałandynowicz A. (2004a). Spsoób postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli. W: F. Kozaczuk (red.). Resocjalizacja instytucjonalna. Wyd. UR , Rzeszów.
 • Bałandynowicz A. (1998). System probacji szansą na profesjonalny model kurateli sądowej. W: J. Szałański (red.). Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Wyd. UŁ , Łódź–Warszawa–Kalisz.
 • Bałandynowicz A. (2003). System probacji. Kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania. W: T. Bulenda, R. Musidłowski (red.). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bałandynowicz A. (2004b). Kuratela sądowa w Wielkiej Brytanii. „Prokuratura i Prawo”, nr 2.
 • Czapów Cz., Jedlewski S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna. PWN, Warszawa.
 • Czapów Cz. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. PWN, Warszawa.
 • Firlit G. (1993). Metoda indywidualnego przypadku. W: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Garvin Ch. D., Seabury B. A . (1996). Działania interpersonalne w pracy socjalnej, cz. 2: Interart. Warszawa.
 • Gogacz K. (1985). Różnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych. WSH w Radomiu. Radom.
 • Górski S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Greczuszkin A. (2006). Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego. Wyd. Norbertinum, Lublin.
 • Gromek K. (2002). Kuratorzy sądowi, Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Grześkowiak K. (1976). Aktualne problemy i postulowane zadania kuratorów sądowych. „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości”, nr 10.
 • Heine M. (1982a). Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowemu kuratorów społecznych. Wyd. UWr, Wrocław.
 • Heine M. (1986b). Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich. Wyd. UWr, Wrocław.
 • Jagodzińska E. (1981). Aktualnie funkcjonujący model kurateli sądowej (Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Kuratorów Sądowych). Maszynopis – Wojewódzki Sąd w Warszawie, Warszawa.
 • Kalinowski M., Pełka J. (2003). Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Kalinowski M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2004). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. W: F. Kozaczuk, B. Urban (red.). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Wyd. UR , Rzeszów.
 • Kopeć-Chrościcka M. (1984). Kurator sądowy. Zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Lalak D., Lepalczyk L. (1995). Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków. W: T. Pilch, L. Lepalczyk (red.). Pedagogika społeczna. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Lipkowski O. (1976). Resocjalizacja. WSiP, Warszawa.
 • Martuszewicz A., Rzepniewski A. (2003). Ustawa o kuratorach sądowych. Fakty i komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej. W: Kurator w społeczeństwie obywatelskim. „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, Warszawa.
 • Paszkiewicz A. (2006). Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego. Wyd. Norbertinum, Lublin.
 • Paszkiewicz A. (2006). Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym – zarys teorii. Trans Humana, Białystok.
 • Pytka L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Pytka L. (1986). Teoretyczne problemy diagnozy resocjalizacyjnej. Wyd. UW, Warszawa.
 • Robinson S. (1960). Juvenile Delinquency. Its Nature and Control. Henry Holt & Co, New York.
 • Skidmore R. A ., Thackeray M. G . (1988). Wprowadzenie do pracy socjalnej. Interart, Katowice.
 • Sobierajski P. (1999). Praca z indywidualnym przypadkiem w ramach dozoru kuratorskiego. „Auxilium Socjale”, nr 1–2.
 • Stępniak P. (1992). Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość. Wyd. Nauk. UA M, Poznań.
 • Szostak I. Model osobowościowy kuratora. http://kurator.org.pl/index.php?option= com_content&task=view&id=68&Itemid=39&lang=ISO -8859–2 (dostęp: 10.11.2013).
 • Szykut M. Funkcjonowanie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej po 2002 roku – przełom czy stagnacja? http://kurator.org.pl/index.php?option=com_content& task=view&id=56&Itemid=39&lang=ISO -8859–2 (dostęp: 10.11.2013).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 01, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Woźna-Płusa E., Niemycki R. Metody i techniki pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi. http://kurator.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid= 39&lang=ISO -8859–2 (dostęp: 10.11.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2014_33_0_130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.